Home > Podyplomowe > Zarządzanie Wpłatami > Dzienne > Warszawa > Kadry i płace w prawie oraz praktyce - Warszawa - Mazowieckie

Kadry i płace w prawie oraz praktyce - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kadry i płace w prawie oraz praktyce - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. Absolwenci studiów potrafią przeprowadzać rekrutację i ocenę pracowników, organizować proces ich doskonalenia zawodowego, planować ścieżki karier, wdrażać kompetencyjne systemy zarządzania personelem. Znają przepisy prawa usprawniających pracę pionu kadrowego. Studia pozwalają również na rozwój umiejętności psychologicznych i kompetencji społecznych słuchaczy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studiów Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu, specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osób prowadzących własną działalność i zatrudniających pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  I. Nawiązywanie stosunku pracy
  1. Definicja pracownika i pracodawcy.
  2. Podstawy nawiązania stosunku pracy oraz jego definicja.
  3. Obowiązki informacyjne wobec pracowników.
  4. Rodzaje umów o pracę.
  5. Zawieranie umów o pracę.
  6. Świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych.
  7. Dopuszczalność zamiany umowy o pracę na inne umowy (zlecenia, o dzieło, o współpracy) w świetle obowiązujących przepisów.
  8. Najważniejsze orzeczenia sądów pracy dotyczące nawiązywania stosunku pracy.
  9. Zakaz konkurencji.
  10. Dokumentacja pracownicza:
  a) prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  b) ewidencja czasu pracy i karty urlopowe,
  c) dokumenty związane w przyjmowaniem pracowników.
  11. Zmiana warunków pracy i płacy.

  II. Rozwiązywanie stosunku pracy
  1. Metody rozwiązywania stosunku pracy.
  2. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron:
  a) zasady prawidłowego formułowania dokumentów,
  b) skutki porozumienia.
  3. Wypowiedzenie umowy o pracę.
  4. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
  5. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym.
  6. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.
  7. Rozwiązanie umowy z pracownikiem chronionym.
  8. Wygaśnięcie stosunku pracy.
  9. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy:
  a) odprawa i wynagrodzenie za okres wypowiedzenia,
  b) świadectwo pracy,
  c) zakaz dyskryminacji pracowników w okresie wypowiedzenia a bezpieczeństwo pracodawcy.
  10. Uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia.
  11. Roszczenia pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy:
  12. Najważniejsze orzeczenia sądów pracy dotyczących rozwiązywania umowy o pracę.
  13. Postępowanie przed Sądem Pracy.

  III. Czas pracy
  1. Stosowanie przepisów o czasie pracy.
  2. Rozliczenie czasu pracy.
  3. Najważniejsze orzeczenia sądów pracy dotyczące czasu pracy.

  IV. Urlopy

  1. Urlop wypoczynkowy.
  2. Urlopy bezpłatne.
  3. Urlop macierzyński.
  4. Urlop wychowawczy.
  5. Urlopy okolicznościowe.
  6. Najważniejsze orzeczenia sądów pracy dotyczące urlopów.

  V. Regulaminy w prawie pracy
  1. Regulamin pracy,
  2. Regulamin wynagradzania,
  3. Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  4. Zasady tworzenia regulaminów.

  VI. Pozostałe kwestie dotyczące zagadnień kadrowych
  1. Zatrudnianie pracowników tymczasowych.
  2. Wykonywanie pracy w formie telepracy.
  3. Związki zawodowe w zakładzie pracy.
  4. Rady pracownicze.
  5. Zasady zwolnień grupowych.
  6. Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy.
  7. Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy.
  8. Zasady zatrudniania cudzoziemców.
  9. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
  10. Najważniejsze zmiany w prawie pracy na 2009 r.
  11. Opodatkowanie umów o pracę.
  12. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych i kontraktów menedżerskich.

  VII. Płace
  1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
  2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
  3. Istota i sposób naliczenia poszczególnych elementów listy płac:
  a) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  b) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
  c) wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  d) odprawy :emerytalna, rentowa, pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika, z przyczyn ekonomicznych przedsiębiorstwa,
  e) naliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,
  f) rozliczanie delegacji,
  g) rozliczenie kilometrówki,
  h) zajęcia praktyczne.
  4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych:
  a) miesięczne i roczne rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym,
  b) miesięczne rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  c) miesięczne rozliczenie składki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Umowa zlecenie i umowa o dzieło:
  a) wzory umów cywilno-prawnych,
  b) różnice między umową o pracę a umową zlecenia,
  c) zasady rozliczania umów z Urzędem Skarbowym i ZUS,
  d) część praktyczna.
  6. Ochrona wynagrodzeń za pracę:
  a) forma i terminy wypłat wynagrodzeń
  b) potrącenia z wynagrodzeń.

  VIII. Zasiłki
  1. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo:
  a) wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy,
  b) świadczenie rehabilitacyjne,
  c) zasiłek macierzyński,
  d) zasiłek opiekuńczy,
  e) zasiłek wyrównawczy: prawo i wysokość zasiłku,
  f) zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników.
  2. Zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków dla osób nie będących pracownikami.
  3. Dokumentowanie prawa do zasiłków.
  4. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
  5. Terminy wypłat zasiłków.
  6. Uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień.
  7. Potrącenia egzekucyjne z zasiłków.
  8. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego:
  a) ustalanie prawa do zasiłków,
  b) ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
  9. Zajęcia praktyczne.

  IX. Ubezpieczenia społeczne
  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnym:
  a) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  b) osób zatrudnionych na podstawie umów agencyjnych oraz umów zlecenia,
  c) osób przebywających na urlopach macierzyńskich oraz urlopach wychowawczych.
  2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich wyżej ubezpieczonych.
  3. „Zbiegi „ ubezpieczeń społecznych (zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przy jednoczesnym posiadaniu kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych).
  4. Dokumenty ubezpieczeniowe oraz zasady korygowania :
  a) dokumenty zgłoszeniowe,
  b) dokumenty rozliczeniowe.

  X. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podatnicy PIT.
  2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
  3. Wybrane definicje ustawowe w PIT.
  4. Wspólne opodatkowanie małżonków – prawa podatnika i obowiązki płatnika.
  5. Źródła przychodów.
  6. Świadczenie nieodpłatne i częściowo odpłatne a przychód podatkowy:
  a) zasady ogólne,
  b) wybrane świadczenia.
  7. Moment uzyskania przychodu:
  a) moment uzyskania przychodu w innym źródle niż pozarolnicza działalność gospodarcza (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),
  b) przychód z tytułu świadczenia usług,
  c) przychód z tytułu świadczenia usług okresowych.
  8. Zwolnienia podatkowa.
  9. Koszty uzyskania przychodu:
  a) koszty w działalności gospodarczej osób fizycznych,
  b) koszty uzyskania przychody osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
  10. Progi podatkowe i kwota wolna w PIT.
  11. Ulgi podatkowe w PIT.
  12. Opodatkowanie dochodu ze zbycia nieruchomości.
  13. Obowiązki płatnika:
  a) pracodawca jako płatnik,
  b) zleceniodawca jako płatnik.
  14. Obowiązki informacyjne (PIT-8C).
  15. Przepisy przejściowe w PIT i ich znaczenia dla podatników.

  XI. Ścieżki kariery – znaczenie i zasady budowania

  XII. Negocjowanie umów

  XIV. Egzamin

Inne informacje związane z Zarządzanie Wpłatami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |