Home > Studia II Stopnia > Inżynieria Środowiska Naturalnego > Zaoczne > Bydgoszcz > Inżynieria Środowiska - Studia II Stopnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Inżynieria Środowiska - Studia II Stopnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Inżynieria Środowiska - Studia II Stopnia - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Organizacja studiów - studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska trwają 4 semestry i prowadzone są tylko w formie niestacjonarnej. Masz do dyspozycji 2 specjalności: urządzenia sanitarne oraz monitoring środowiska. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 180 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

  Twoje kwalifikacje - zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii środowiska. Zdobędziesz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Będziesz miał zdolność do porozumiewania się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołów. Masz wykształcenie umożliwiające podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarka odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:
  • statystyki - stosowanie ilościowych metod opisu i wnioskowanie statystyczne, stosowanie metod statystycznych w inżynierii środowiska;
  • chemii środowiska - rozumienie procesów chemicznych oraz migracji pierwiastków i związków chemicznych w środowisku, przewidywanie skutków obecności w środowisku substancji szkodliwych i toksycznych;
   planowania przestrzennego - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich - rozumienie zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności, ocena niezawodności funkcjonowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska, identyfikowanie zagrożeń i ocena ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów;
  • zarządzania środowiskiem - rozumienie relacji między produkcją i usługami a korzystaniem ze środowiska, posługiwanie się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej.
  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:
  • monitoringu środowiska - wykonywanie pomiarów i interpretacji danych monitoringowych, ocena stanu środowiska zewnętrznego;
  • technologii proekologicznych - zrozumienie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, dobór technologii minimalizujących antropopresję;
  • alternatywnych źródeł energii - zrozumienie roli alternatywnych źródeł energii w rozwoju cywilizacji;
   automatyki, sterowania oraz eksploatacji urządzeń technicznych - zrozumienie zasad automatycznego sterowania procesami w zakresie inżynierii środowiska, stosowanie prostych urządzeń sterujących i kontrolujących;
  • technologii i organizacji robót instalacyjnych - korzystanie z dokumentacji inwestycyjnej, zrozumienie zasad organizacji robót instalacyjnych, sporządzanie i ocena kosztorysów, kierowanie pracami inwestycyjnymi.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiska Naturalnego

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |