Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Warszawa > Fuzje, przejęcia, podział i połączenia jednostek gospodarczych - Warszawa - Mazowieckie

Fuzje, przejęcia, podział i połączenia jednostek gospodarczych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Fuzje, przejęcia, podział i połączenia jednostek gospodarczych - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Dzień 1
  Połączenie jednostek gospodarczych


  1. Wprowadzenie.
  2. Optymalizacja struktury grupy kapitałowej a formy połączeń jednostek gospodarczych:
  a) przejęcie jednostki,
  b) powstanie spółki nowo zawiązanej,
  c) przejęcie odwrotne.
  3. Regulacje prawne:
  a) prawo polskie:
  - Kodeks Spółek Handlowych (Tytuł IV Dział I),
  - Ustawa o rachunkowości (Rozdział 4a),
  b) prawo międzynarodowe:
  - Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3: Połączenia jednostek gospodarczych.
  4. Rozliczanie łączenia spółek w księgach rachunkowych:
  a) metoda łączenia udziałów:
  - Ustawa o rachunkowości art. 44c,
  - zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych,
  - ustalenie danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym.
  b) metoda nabycia:
  - Ustawa o rachunkowości art.44b,
  - MSSF 3
  - problematyka wyceny aktywów netto wg wartości godziwej,
  - ustalenie wartości firmy na dzień połączenia.
  5. Przejęcie odwrotne:
  a) ujęcie prawne,
  b) ujęcie ekonomiczne,
  c) zamknięcie ksiąg rachunkowych,
  d) koszt połączenia jednostek gospodarczych,
  e) kapitał własny po połączeniu spółek,
  f) struktura kapitału podstawowego,
  g) sprawozdanie finansowe po połączeniu jednostek gospodarczych:
  - publikacja sprawozdania,
  - dane porównawcze.
  6. Zakończenie.

  Dzień 2
  Podatkowe aspekty połączeń, przekształceń i podziałów spółek.
  I. Łączenie spółek kapitałowych:
  1. Regulacje Kodeksu Spółek Handlowych:
  a) połączenie przez przejęcie (fuzja),
  b) połączenie przez zawiązanie nowej spółki.
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych:
  a) konsekwencje podatkowe po stronie udziałowców (akcjonariuszy) spółek łączonych,
  b) konsekwencje podatkowe po stronie spółki przejmującej lub nowo zawiązanej,
  c) konsekwencje łączenia spółek powiązanych i niepowiązanych.

  II. Podział spółek kapitałowych:
  1. Regulacje Kodeksu Spółek Handlowych:
  a) podział przez przejęcie,
  b) podział przez zawiązanie nowych spółek,
  c) podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki,
  d) podział przez wydzielenie.
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych:
  a) konsekwencje podatkowe po stronie udziałowców (akcjonariuszy) spółek łączonych,
  b) konsekwencje podatkowe po stronie spółki przejmującej lub nowo zawiązanej,
  c) majątek przejmowany lub pozostawiony w spółce na skutek podziału jako zorganizowana część przedsiębiorstwa – znaczenie dla ustalania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

  III. Przekształcenie spółek kapitałowych w spółki osobowe:
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych:
  a) opodatkowanie zysków niepodzielonych w latach ubiegłych,
  b) status podatkowy wspólnika spółki przekształconej, ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami fizycznymi.

  IV. VAT oraz PCC a połączenie, podział i przekształcenie.
  V. Sukcesja generalna przypadku połączeń, podziałów i przekształceń:
  1. Regulacje Działu III Rozdziału 13 Ordynacji podatkowej.
  2. Praktyczne zagadnienia szczegółowe zagadnienia związane z poszczególnymi rodzajami podatków w aspekcie połączeń podziałów i przekształceń w tym m.in.:
  a) amortyzacja podatkowa w spółach łączonych, dzielonych i przekształcanych (zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, kontynuacja zasad amortyzacji, moment zakończenia i rozpoczęcia amortyzacji),
  b) koszty operacji połączenia, podziału, przekształcenia jako koszty uzyskania przychodu,
  c) rozliczanie strat podatkowych podmiotów łączonych, dzielonych i przekształcanych,
  d) odliczanie VAT naliczonego w odniesieniu do faktur wystawionych przed dniem połączenia, podziału, przekształcenia,
  e) korekty kosztów, przychodów, VAT należnego i naliczonego odnoszących się do okresu sprzed dnia połączenia podziału i przekształcenia,

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |