Analiza i Planowanie Finansowe - Praktyczne Umiejętności Budowania Modeli Finansowych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ORYLION Fundacja Promocji Edukacyjnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Analiza i Planowanie Finansowe - Praktyczne Umiejętności Budowania Modeli Finansowych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Pracownicy i menadżerowie służb finansowych.
 • Szczegółowe informacje
  Warsztat z użyciem komputerów - osobom, które zgłoszą taką potrzebę, zapewnimy komputery na czas szkolenia.

  Program szkolenia
  1. Wstęp do modelowania finansowego.

  1.1. Cele modelowania finansowego
  1.2. Zakres , wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego
  1.3. Etapy opracowywania modeli finansowych
  1.4. Narzędzia planowania finansowego

  2. Zrozumienie zasad prowadzenia biznesu, identyfikacja strategii przedsiębiorstwa.

  2.1. Rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze czyli analiza wg modelu 5 sił Portera
  2.2. Cykl życia organizacji i jego konsekwencje finansowe – macierz BCG
  2.3. Poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsięwzięcia biznesowego
  2.4. Identyfikacja obiektów modelowania finansowego: centra zysków, centra kosztów,  struktura zarządzania biznesem, organizacja obszarów wsparcia
  2.5. Synteza wniosków analizy strategicznej – analiza SWOT

  3. Sporządzanie projekcji finansowej - sprawozdania finansowe proforma (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel).

  3.1. Zakres i treść sprawozdań finansowych - wprowadzenie
  3.2. Analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi - operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w systemie informacji finansowej
  3.3. Prognozowanie przychodów ze sprzedaży
     • Szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych
     •Analiza fundamentalna jako podstawa projekcji tempa wzrostu przedsiębiorstwa – modele zrównoważonego wzrostu
     • Modele ustalania ceny sprzedaży wyrobu lub usługi
  3.4. Planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej
     • Zarządcze rachunki kosztów
     • Planowanie kosztów jednostek zarządzania organizacją i kosztów osobowych
     • Rachunek kosztów zmiennych – analiza progu rentowności i ryzyka operacyjnego działalności
  3.5. Modelowanie przepływów pieniężnych i ocena gotówkowej efektywności biznesu
     • Projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji
     • Projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy
     • Cash flow zarządczy
  3.6. Projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu
     • Bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania
     • Optymalizacja struktury finansowania - mechanizm dźwigni finansowej, dźwignia połączona
  3.7. Ujęcie bilansowe a podatkowe – opracowanie planu podatkowego
  3.8. Konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji

  4. Analiza finansowa i ocena projekcji finansowych (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel).

  4.1. Ocena wskaźnikowa przegląd i interpretacja podstawowych wskaźników w obszarach: rentowności, płynności, zadłużenia  i sprawności gospodarowania
  4.2. Narzędzia wyceny ryzyka przedsięwzięcia biznesowego
     • Zmienna wartość pieniądza w czasie
     • Koszt kapitału firmy a koszt kapitału projektu – stopa dyskontowa, średnioważony koszt kapitału
     • Metody szacowania kosztu kapitału własnego – model zdyskontowanych dywidend, model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
     • Określanie kosztu kapitału obcego
  4.3. Tradycyjne i dochodowe metody oceny projekcji finansowych przedsięwzięć
     • Prosta stopa zwrotu i okres zwrotu
     • FCF dla kapitału własnego a FCF dla kapitału całkowitego – definiowanie przepływów gotówkowych netto
     • Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)  – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji
     • Analiza wrażliwości
  4.4. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych

Inne informacje związane z Planowanie Finansów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |