Home > Kursy i Szkolenia > Kierowanie Projektami > Warszawa > Akademia Zarządzania Projektami - Szkolenie - Warszawa - Mazowieckie

Akademia Zarządzania Projektami - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ASAP24

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Akademia Zarządzania Projektami - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia "Skuteczne przywództwo" jest zwiększenie skuteczności zarządzania, eliminacja negatywnych nawyków za swojego zachowania, budowanie autorytetu, kształtowanie postawy pro aktywnej w obszarze wywierania wpływu na współpracowników, poznanie i zastosowanie metod diagnozowania pracowników i indywidualizacji sposobu rozmowy, zwiększenie lojalności pracowników i ich identyfikacji z firmą, zwiększenie pewności siebie, asertywności. Dodatkowym celem jest stworzenie sprawnie działającego zespołu – zbudowanie postawy współpracy i wymiany doświadczeń, poprawa komunikacji w zespole.
 • Praktyki
  Szkolenie z wykorzystywania technik mapowania umysłu do kreatywnego rozwiązywania problemów pomaga zespołom w sprawnym organizowaniu myśli, zbieraniu pomysłów, wyszukiwaniu rozwiązań itp. Szkolenie pozwala zaktywizować grupę, wskazać techniki skutecznego zastosowania technik mapowania umysłu oraz pokazać narzędzia, które pozwolą na zastosowanie tych technik. Szkolenie jest prowadzone w całości z wykorzystaniem techniki Mind Mappingu (wszystkie materiały są przygotowane w tej technice), co samo w sobie jest praktycznym przykładem możliwości tej techniki.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie z praktycznego zarządzania projektami jest przeznaczone dla Kierowników Projektów, którzy chcą zdobyć umiejętności praktycznego zarządzania projektami i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby osiągnąć sukces w realizacji projektów. Szkolenie pozwala zaktywizować grupę, wskazać techniki skutecznego zarządzania projektami oraz pokazać narzędzia, które pozwolą na zastosowanie tych technik.
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania:
  Program sześciu dni kalendarzowych, realizowanych w godzinach 9-17

  PROGRAM

  PROGRAM

  Dzień 1
  W pierwszym dniu szkolenia Uczestnicy poznają ideę Mind Mappingu, podstawowe zasady wykorzystania tej techniki, korzyści jakie daje a także dowiadują się gdzie nie należy jej stosować. Trenerzy pokażą wiele przykładów użycia Mapowania Myśli z projektów, które prowadzili. Powiedzą, gdzie metoda ta się sprawdziła i dlaczego, a gdzie nie miało to sensu. Przeprowadzone zostanie kilka prostych ćwiczeń.

  Tematy zajęć:
  1. Idea Mind Mappingu
  • Historia
   Filozof Porphyr z Tyros; dr Allan Collins; Edward C. Tolman; Joseph D. Novak; Tony Buzan
  • W jaki sposób organizować swoje myśli
   Mapy poznawcze (Cognitive Map);  Mapy pojęć (Concept Map); Mapa Umysłu(Mind Map); Mapa dyskusyjna (Argument Map); Najnowsza wiedza o mózgu; psychologia uczenia się i zapamiętywania
  • Tworzenie map myśli, kategoryzacja i hierarchizacja
   Technika; Forma; Zalecenia; Zagrożenia
  2. W jakich pracach Mind Mapping może pomóc, a w jakich nie jest przydatny;  Gdzie Mapowanie Umysłu nie jest przydatne; Przegląd zastosowań Mapowania Umysłu w biznesie; Korzyści z użycia Mapowania umysłu w Project Managemencie
  Praca twórcza z wykorzystaniem Mind Mappingu
  • Od czego zaczynamy? - Sytuacja obecna
  • Jakie problemy musimy rozwiązać? - Definicja problemów i potrzeb
  • Poszukiwanie rozwiązań, technika burzy mózgów
  3. Planowanie prac
  • Definicja celu. Podczas szkolenia zostaną omówione dobre praktyki określania celu projektu/zadania, a technika Mapowania Umysłu zostanie wykorzystana do dobrego określenia celu i jego zanotowania.
  • Zakres prac – omówienie czym jest zakres prac w projekcie, przykłady zastosowania map myśli do tworzenia i uzgadniania zakresu prac
  • Definicja rozwiązania – wykorzystanie techniki mapowania umysłu do tworzenia w zespole definicji rozwiązań, które doprowadzą do osiągnięcia postawionego celu.
  4. Realizacja zadań
  • Planowanie i prowadzenie spotkań
   wykorzystanie szablonów map – przykład: Załącznik 1
  5. Zakończenie i podsumowanie prac
  • Best Practices
   Szablon – Załącznik 4
  • Prezentacja końcowa efektów realizacji projektu
  Dzień 2
  Drugi dzień poświęcony jest na rozwinięcie i poszerzenie informacji omawianych podczas pierwszego dnia dotyczących mapowania umysłu i wykorzystania narzędzi. Drugi dzień jest przeznaczony ponadto na przećwiczenie zdobytych umiejętności pod okiem i ze wsparciem trenera. Trener będzie miał przygotowany szereg ćwiczeń, ale nie będziemy się do tego ograniczać, wszak Mind Mapping to technika ludzi kreatywnych! Bardzo często na tym szkoleniu uczestnicy sami proponują tematy/problemy/pomysły do wspólnego rozwiązania w grupie z pomocą Mind Mappingu. W praktyce drugi dzień szkolenia daje odczuć przydatność tego narzędzia w pracy, ale także w życiu prywatnym.

  Tematy zajęć:
  1. Poszukiwanie rozwiązań, technika burzy mózgów - wykorzystanie Mind Managera do burzy mózgów – szablony ogólnodostępne – załącznik 2
  Wykonanie ćwiczenia polegającego na tym, że grupa lub podgrupy opracowują pomysły na rozwiązanie problemu zgodnie z zadanym tematem. Temat ćwiczenia zostanie nadany przez prowadzącego lub też zostanie określony przez uczestników i może być związany z ich dotychczasową pracą.
  2. Analiza i porównywanie możliwych rozwiązań
  Szablon – Załącznik 3
  3. RoadMap uruchomienia rozwiązania – tworzenie wstępnego planu realizacji prac, przypisywanie osób, które będą te zadania realizowały, nadawanie priorytetów, określanie terminów.
  4. Wybór optymalnego wariantu
  5. Ćwiczenie z budowania planu realizacji zadania na podstawie pomysłu. Wykorzystanie MindManagera do przygotowania harmonogramu.

  Cele ćwiczenia:
  • Wspólne przygotowanie harmonogramu "Wyjazd na wakacje" z wykorzystaniem technik mapowania myśli oraz narzędzia Mindmanager. Opcjonalnie (w zależności od czasu i dostępności narzędzi można również wykorzystać MS Project).
  • Wskazanie uczestnikom szkolenia faz planowania, w których wykorzystanie technik i narzędzi MM pozwala na wzrost jakości i skrócenie czasu planowania.
  • Wskazanie uczestnikom szkolenia faz planowania, w których wykorzystanie wspomnianych narzędzi i technik wprawdzie jest możliwe jednak nie przyczynia się do wzrostu efektywności planowania).
  Forma:
  Praca grupowa (aktywizacja całej grupy, bez podziału na podgrupy).

  Technika:
  Ćwiczenie oparte na zasadach burzy mózgów dostosowanych jednak do wymogów szkolenia (ograniczony czas i inne cele). Prowadzący pokazuje puste mapy, inspiruje uczestników, którzy zgłaszają pomysły, a uczestnik umieszcza je na mapie.

  6. Prezentacja osiągnięć – wykorzystanie narzędzi i technik mapowania umysłu do prezentowania treści słuchaczom. Ćwiczenia pokazujące jak sprawnie zamieszczać dodatkowe materiały prezentacyjne w mapach, jak je prezentować i na co należy zwrócić uwagę.
  7. Materiały szkoleniowe. Pokazanie jak można tworzyć materiały szkoleniowe na podstawie informacji zawartych w mapach myśli.
  8. Przegląd narzędzi do Mind Mappingu – podczas szkolenia będzie wykorzystywany program Mind Manager, ale zostaną także w skrócie pokazane inne narzędzia tego typu.

  Skuteczne przywództwo

  Metodologia szkolenia:
  Interaktywne warsztaty, w trakcie, których wykorzystane są angażujące uczestników do aktywnego udziału metody nauczania takie jak: trening umiejętności, odgrywanie ról, prace w podgrupach, ćwiczenia indywidualne. Większość z omawianych elementów szkolenia przyswajana jest poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

  Program szkolenia:

  1. Zespół i przywództwo:
  • cechy efektywnego zespołu
  • rola przywódcy w zespole – kultura przywódcza jako czynnik motywujący
  • jak motywować zespół
  • rodzaje motywacji
  • motywowanie do efektywnej pracy grupowej
  • warunki efektywności w działaniu grupowym
  • znaczenie komunikacji w przywództwie
  • skuteczna komunikacja przywódcza – metody
  • błędy w komunikacji przywódczej i ich konsekwencje
  • bariery w komunikacji i ich eliminowanie
  2. Emocje w zarządzaniu zespołem:
  • rozpoznawanie rozmówcy – potrzeby, typy, emocje. Dopasowanie komunikacyjne
  • zarządzanie emocjami podczas pracy zespołowej
  • zarządzanie emocjami w wystąpieniach podczas spotkań oficjalnych i roboczych
  • role w zespole – predyspozycje i potrzeby członków zespołu
  • neutralizowanie napięć w zespole – skuteczna komunikacja, zapobieganie konfliktom
  • rola przywódcy w zarządzaniu emocjami zespołu
  • elementy asertywnej komunikacji w udzielaniu informacji zwrotnych (pochwał i nagan) – komunikat Ja
  3. Zarządzanie sobą w przywództwie:
  • kształtowanie wizerunku i autorytetu lidera/menedżera w zespole
  • autoprezentacja jako narzędzie kształtowania relacji w zespole
  • wpływ wizerunku na skuteczność pracy lidera
  4. Komunikacja werbalna w zarządzaniu zespołem:
  • komunikacja interpersonalna jako podstawa działania zespołu
  • perswazja w kierowaniu zespołem – skuteczne zwroty
  • ekspresja słowna – zwiększanie skuteczności przekazu
  • komunikacja nakierowana na cel
  • konstruktywne udzielanie informacji zwrotnej
  • warunki skutecznego porozumiewania się
  • techniki aktywnego słuchania
  • rodzaje pytań i techniki zadawania pytań
  • techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami podczas zebrań i wystąpień
  • parafraza – rola i zastosowanie w celu zwiększania efektywności komunikacji
  • przekonywanie -argumentowanie pod kątem korzyści
  • dyplomatyczne udzielanie odpowiedzi.
  Aspekty programowe:
  • Autoprezentacja
  • Definicja przywództwa
  • Budowanie autorytetu
  • Psychologia sukcesu menedżera biznesu
  • Lider - przywódca i jego pro aktywna postawa
  • Moduł dotyczący stylów zarządzania
  • Pracownik to klient wewnętrzny, – o czym trzeba pamiętać?
  • Specyficzne sytuacje komunikacyjne
  • Asertywność, jako element charyzmy przywódcy
  • Narzędzia motywowania dostępne przywódcy

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |