Home > Podyplomowe > Zarządzanie, Jakość, Środowisko, Prewencja Ryzyka > Kraków > Zarządzanie Środowiskowe - Kraków - Małopolskie

Zarządzanie Środowiskowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Środowiskowe - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje

  Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia REACH

  • Regulacje prawne w zależności od zastosowania chemikaliów i ich podstawy

  • Podstawy toksykologii - szkodliwe działanie substancji chemicznych na zdrowie człowieka i metody jego oceny

  • Podstawy ekotoksykologii - szkodliwe działanie substancji chemicznych na środowisko i metody jego oceny

  • Zagrożenia wynikające z fizykochemicznych właściwości substancji chemicznych

  • Klasyfikacja substancji i preparatów (mieszanin w systemie GHS)

  • Rozporządzenie REACH – ogólne informacje i podstawowe obowiązki przedsiębiorców

  • Identyfikacja i nazewnictwo substancji – EINECS, Elincs, polimery

  • Badania substancji wymagane w ramach REACH

  • Rejestracja substancji w ramach REACH – szczegółowe omówienie

  • REACH-IT i UCLID 5

  • Raport bezpieczeństwa chemicznego

  • Karta charakterystyki

  • Zezwolenia i ograniczenia handlu i stosowania w ramach REACH

  • Systemy zarządzania środowiskowego – ISO 14000/EMAS

  • Zarządzanie projektami w organizacji

  Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi

  • Zagrożenia środowiska naturalnego odpadami i substancjami chemicznymi – modele zrównoważonego rozwoju

  • Ustawodawstwo polskie w zakresie ochrony środowiska naturalnego (obowiązki i uprawnienia organów administracji państwowej)

  • Ustawodawstwo polskie w zakresie odpadów – plany gospodarki odpadami, obowiązki wytwarzających odpady, zasady prawidłowej gospodarki odpadami oraz ich ewidencji

  • Standardy emisji zanieczyszczeń środowiska – nowoczesne techniki oznaczania poziomu substancji szkodliwych

  • Recykling i metody utylizacji odpadów

  • Substancje niebezpieczne – zasady postępowania podczas magazynowania, pakowania i transportu

  • Odpady tworzyw sztucznych i ich zagospodarowywanie

  • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

  • Podstawy klasyfikacji, identyfikacji i obrotu substancjami niebezpiecznymi

  • Warunki konstrukcyjne pojazdów – wyposażenie i oznakowanie

  • Dokumentacja gospodarki odpadami

  • Systemy zarządzania środowiskowego – ISO 14000/EMAS

  • Zarządzanie projektami w organizacji

  • Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

  Systemy zarządzania środowiskowego – ISO 14000/EMAS

  • Zagadnienia podstawowe zarządzania środowiskowego

  • Prawo ekologiczne w Polsce

  • Prawodawstwo Polski i Unii Europejskiej a ochrona środowiska

  • Wymagania Unii Europejskiej w zakresie Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem

  • Wymagania EMAS

  • Rodzina norm ISO 14000

  • Metodyka opracowania i wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14000

  • Metodyka auditowania – audit środowiskowy

  • Analiza LCA i recykling

  • Zarządzanie projektami w organizacji

  • Konflikty i problemy społeczne w otoczeniu zakładów przemysłowych

  • Powierzchnia Ziemi

  • Wody podziemne i powierzchniowe

  • Klimat akustyczny

  • Drgania i wibracje

  • Ochrona powietrza atmosferycznego

  • Ochrona przed odpadami

Inne informacje związane z Zarządzanie, Jakość, Środowisko, Prewencja Ryzyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |