Home > Podyplomowe > Zasoby Ludzkie > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest przygotowanie profesjonalistów w zakresie nowoczesnego zarządzania kadrami. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat kierowania personelem, a także praktyczne umiejętności interdyscyplinarne niezbędne w pracy zawodowej w działach Human Resources.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwie, menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów kadr, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  1. Zachowanie ludzi w organizacji (8 godz.)
  •zachowania jednostkowe i grupowe
  •kontrakt psychologiczny i jego znaczenie w zarządzaniu
  •zasobami ludzkimi
  •źródła władzy organizacyjnej i ich charakterystyka
  •kształtowanie postaw i zachowań jednostek i grup w organizacji

  2. Rola zarządzania kadrami w gospodarce rynkowej (4 godz.)
  •Istota nowoczesnego zarządzania kadrami
  •Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne zarządzania kadrami
  •Modele zarządzania kadrami
  •Nowe umiejętności w zarządzaniu kadrami

  3. Zarządzanie kadrami w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (12 godz.)
  •Strategiczne zarządzanie
  •Strategiczne zarządzanie kadrami
  •Zarządzanie zmianą
  •Strategia firmy - zasady i procedura budowy

  4. Kwalifikacje menedżera (12 godz.)
  •Treść organizacyjna pracy menedżera
  •Negocjacje
  •Kierowanie ludźmi
  •Style kierowania a zarządzanie kadrami
  •Umiejętności menedżerskie
  •Tworzenie zespołów kierowniczych

  5. Analiza pracy i planowanie kadr (8 godz.)
  •Źródła informacji i metody analizy pracy
  •Opis stanowiska pracy
  •Profile kwalifikacyjne (profil kwalifikacyjny menedżera przyszłości)
  •Planowanie zapotrzebowania na pracowników
  •Wartościowanie pracy
   
  6. Rekrutacja i selekcja pracowników (8 godz.)
  •Rynek pracy
  •Źródła pozyskiwania kandydatów
  •Procedura selekcji
  •Techniki rekrutacji i selekcji na stanowiska kierownicze
  •Rozmowa kwalifikacyjna
   
  7. System motywowania do pracy (20 godz.)
  •Model motywacji i teorie motywacji
  •Motywowanie za pomocą płac
  •Zasady tworzenia efektywnych i motywacyjnych systemów płacowych
  •Wartościowanie pracy jako podstawa kształtowania płacy zasadniczej
  •Motywowanie pozapłacowe

  8. Szkolenie i rozwój pracowników (8 godz.)
  •Znaczenie szkoleń i rozwoju pracowników
  •Planowanie potrzeb szkoleniowych
  •Dobór pracowników do szkolenia
  •Formy szkolenia
  •Rozwój poprzez karierę
  •Planowanie indywidualnych ścieżek kariery
  •Ocena skuteczności szkoleń

  9. Ocena pracowników (8 godz.)
  •Zasady i metody okresowych ocen pracowniczych
  •Cele ocen pracowniczych
  •Ocena pracownika w systemie ocen przedsiębiorstwa
  •Założenia tworzenia systemów ocen
  •Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych

  10. Wybrane techniki stosowane w zarządzaniu kadrami (12 godz.)
  •Sztuka formułowania i przekazywania zadań
  •Etatyzacja
  •Badania socjometryczne
  •Regulacja kompetencji i dokumentacji organizacyjnej
  •Zarządzanie grupami zadaniowymi
  •Socjogram jako technika identyfikacji i analizy organizacji nieformalnej

  11. Audyt personalny (4 godz.)
  •Istota audytu personalnego
  •Procedura i standardy audytu personalnego
  •Wykorzystanie wyników audytu

  12. Public relations (16 godz.)
  •Cele public relations
  •PR wewnętrzny i zewnętrzny
  •Narzędzia PR wewnętrznego
  •Kreowanie wizerunku firmy
  •Badanie nastrojów pracowników
  •Organizacja imprez wewnątrzzakładowych

  13. Organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie (8 godz.)
  •Dokumentacja personalna
  •Obieg dokumentów
  •Procedury personalne
  •Kwalifikacje służb pracowniczych
  •Regulamin pracy i inne wewnętrzne akty prawne

  14. Prawne uwarunkowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwie (8 godz.)
  •Prawo pracy
  •Ochrona danych osobowych
  •Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalne pracowników

  15. Trening interpersonalny (12 godz.)
  •kształtowanie relacji interpersonalnych pomiędzy uczestnikami
  grupy społecznej
  •sposoby rozpoznania i diagnozy nieformalnych
  struktur społecznych

  16. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne pracowników (8 godz.)
  •Struktura systemu ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych
  w Polsce
  •Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych
  i emerytalnych

  17. Kierowanie zespołem pracowniczym (ćwiczenia praktyczne) (4 godz.)
  •funkcje zarządzania w praktyce kierowania małym zespołem
  •style kierowania a osobowość lidera zespołu zadaniowego
  •efekt synergii w pracy zespołowej

  18. Techniki negocjacyjne (8 godz.)
  •techniki stosowane w różnych fazach negocjacji
  •strategie i style negocjacyjne
  •osobowość negocjatora

  19. Mobbing pracowników (4 godz.)
   przyczyny , przejawy oraz rodzaje terroru psychicznego w miejscu pracy
  •fazy mobbingu i ich konsekwencje dla pracowników i wizerunku firmy
  •społeczne i ekonomiczne koszty mobbingu
  •metody przeciwdziałania mobbingowi
  •mobbing w świetle ustawodawstwa UE

  20. Zarządzanie kadrami w międzynarodowej korporacji bankowej (4 godz.)
  •charakterystyka międzynarodowych korporacji bankowych,
  •zarządzanie kadrami w międzynarodowych bankach w warunkach zmian
  •profil osobowościowy menedżera w banku międzynarodowym
  •cykl życia zespołu w międzynarodowej korporacji bankowej

  21. Wykład do wyboru (12 godz.)

  22. Gra strategiczna (4 godz.)

Inne informacje związane z Zasoby Ludzkie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |