Home > Podyplomowe > Zasoby Ludzkie > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Menedżer HR - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Menedżer HR - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Menedżer HR - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Cel studium: * praktyczne przygotowanie do nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim osób pracujących w dziale HR oraz do sprawowania funkcji Menedżera HR poprzez rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych na tym stanowisku, * poznanie zasad zarządzania kapitałem ludzkim w firmie - teoriami zarządzania i rozwoju kapitału ludzkiego oraz zasadami kształtowania kultury organizacyjnej, * poznanie i uzyskanie umiejętności stosowania przez uczestników Studiów narzędzi stosowanych w zarządzaniu kapitałem ludzkim – Rekrutacji i Selekcji, Systemów Kompetencyjnych, AC/DC, Systemów motywacyjnych, Systemów ocen pracowniczych, Coachingu i Mentoringu, Zwalniania i Outplacementu, * poznanie zasad audytu szkoleniowego oraz dopasowania szkoleń do potrzeb organizacji. Poznanie najnowszych trendów i tematów w szkoleniu ludzi, * poznanie zasad komunikacji w firmie i zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej, * poznanie zasad zarządzania zmianą w organizacji, * zapoznanie z prawem pracy i przepisami dotyczącymi praw pracowniczych.
 • Praktyki
  Panel z praktykami z zakresu HR – dyrektorami HR, firmami outplacementowymi, Head Hunterskim.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studium: * menedżerowie działu HR, * specjaliści HR, zainteresowani rozwojem kompetencji i sprawowaniem funkcji menedżerskich, * pracownicy działu kadr.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe- Menedżer HR
  Plan studium

  1. Polityka i Strategia personalna w kontekście strategii ogólnej przedsiębiorstwa.
  Sesja integracyjna. Kształtowanie kultury organizacyjnej firmy. Rola Dyrektora HR. Misja, wizja, wartości firmy. Strategie rozwoju firmy i ludzi. Style zarządzania ludźmi. Teorie zarządzania personelem. Społecznie odpowiedzialny biznes.

  2. Współczesne ujęcie kapitału ludzkiego i koncepcje zarządzania ludźmi.
  Cykl Życia Kapitału Ludzkiego. Główne procesy i narzędzia HR.

  3. Realizacja funkcji personalnej – etapy zarządzania personelem.
  Strategie rekrutacji i selekcji. Analiza procesu, metody rekrutacji i selekcji. Praktyczne ćwiczenia rozmów rekrutacyjnych i warsztaty selekcji. Rekrutacja – zewnętrzna i wewnętrzna, korzyści i wady. Zasady współpracy z firmami zewnętrznymi. Aspekty prawno-etyczny procesu rekrutacji.

  4. Proces i determinanty zarządzania kapitałem ludzkim.
  Warsztat - opracowanie opisu stanowiska pracy oraz profilu kandydata. Plan wprowadzający pracownika.

  5. Pomiar kapitału ludzkiego oraz jego wycena.
  Budowanie, wdrażanie i wykorzystanie systemów kompetencyjnych. Kompetencje organizacji. Audyt kompetencyjny. Opisy stanowisk w oparciu o model kompetencyjny.

  6. Praktyczne zastosowanie Assessement/Development Center jako metody diagnozy kompetencji.
  Zasady AC i DC. Warsztat AC na którym uczestnicy studium odgrywać będą role osób poddanych AC i asesorów w celu nabycia umiejętności obserwacji badanych kompetencji oraz sporządzania raportów. Udzielanie informacji zwrotnej.

  7. Formowanie miejsc pracy i warunków pracy. Prawo pracy (Polska, Unia Europejska).
  Prawo pracy – przepisy związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem, zwalnianiem.

  8. Tworzenie strategii motywacji i wynagrodzeń.
  Budowanie efektywnych systemów motywacyjnych. Zarządzanie systemem wynagrodzeń. Zasady tworzenia systemów motywacyjnych. Motywowanie finansowe i niefinansowe. Uregulowania prawne w obszarze wynagrodzeń.

  9. Działania HR - wartość dodana dzięki ludziom.
  System ocen pracowniczych. System ocen pracowniczych a systemy premiowe i rozwoju. Jak przygotować pracowników i menedżerów do SOP. Przebieg rozmowy ustalającej i oceniającej - warsztaty. Zasady monitoringu procesu SOP.

  10. Zarządzanie kapitałem ludzkim a zarządzanie wiedzą, talentami.
  Wykorzystanie potencjału ludzkiego w organizacji. Zarządzanie przez kompetencje i przez cele. Zarządzanie talentami. Tworzenie rezerwowych kadr menedżerskich. Wpływ oceny na rozwój pracowników.

  11. Zasady skutecznej komunikacji i wywierania wpływu.
  Warsztaty z zakresu budowanie relacji z pracownikami: zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, udzielenie informacji zwrotnej, wyrażanie uznania. Rozwiązywanie konfliktów. Asertywność. Techniki wywierania wpływu.

  12. Komunikacja wewnętrzna w firmie, w tym interpersonalna. Tworzenie powiązań pomiędzy menedżerami liniowymi a działem HR.
  Kultura organizacyjna a kultura komunikacji. Komunikacja w firmie. Style komunikacji a style społeczne. Strategie działania, myślenia i podejmowania decyzji ( meta programy) a strategie komunikacji.

  13. Organizacja działu HR z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa.
  Zarządzanie zmianą. Rola Menedżera HR w sytuacjach zmiany.

  14. Role specjalistów HR od rzecznika pracowników do partnera strategicznego.
  Zarządzanie szkoleniami. Audyt potrzeb szkoleniowych. Planowanie szkoleń i rozwoju. Rodzaje szkoleń. E-learning. Blanded learning, Ocena efektywności szkoleń.

  15. Budowanie kultury organizacyjnej.
  Zarządzanie w kulturze coachingowej. Coachingowy styl przywódczy. Rodzaje Coachingu. Zasady procesu Coachingu. Standardy coachingu. Etyka Coacha. Umowa coachingowa. Proces coachingu. Coach wewnętrzny i zewnętrzny.

  16. Kluczowe kompetencje specjalisty i menedżera HR. Kierunki i sposoby rozwoju.
  Lider HR w organizacji. Przegląd kompetencji na stanowiskach w firmie i szkolenia, rozwijające te kompetencje.

  17. Seminarium zaliczeniowe.
  Forum wymiany doświadczeń uczestników studium oraz prezentacji zadań zaliczeniowych.

Inne informacje związane z Zasoby Ludzkie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |