Home > Podyplomowe > Komunikacja Społeczna > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem Podyplomowych Studiów Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie jest przygotowanie profesjonalistów w zakresie komunikacji międzykulturowej. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat kierowania personelem w środowisku międzykulturowym, prowadzenia biznesu na zagranicznych rynkach, przygotowywania skutecznych kampanii reklamowych, a także praktyczne umiejętności interdyscyplinarne niezbędne w pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwie, menedżerów, właścicieli firm, osób pracujących w organizacjach, które obsługują obcokrajowców, pracowników działów kadr, jak i wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie

  1. Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej     (4 godz.)
  • Wprowadzenie do różnic kulturowych
  • Zamierzone i niezamierzone konflikty międzykulturowe
  • Szok kulturowy i akulturyzacja
  • Etnocentryzm i ksenofobia
  • Auto- i heterostereotypy
  • Rola języka w kontaktach międzykulturowych
  2. Kultura organizacji a kultura narodowa     (8 godz.)
  • Kultura organizacyjna firmy
  • Podstawowe wymiary kultury organizacyjnej na tle narodowym
  • Strategiczne znaczenie kultury organizacyjnej
  3. Komunikacja międzykulturowa     (8 godz.)
  • Style komunikowania się w różnych kulturach
  • Kultury powściągliwe a ekspresyjne
  • Proksemika- adaptacja przestrzeni
  • Dystans przestrzenny między rozmówcami
  • Rola kontaktu wzrokowego
  • Tworzenie korespondencji z klientami i pracownikami – email/ poczta/ telefon/ spotkania
  4. Prowadzenie biznesu w środowisku międzynarodowym     (16 godz.)
  • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów biznesowych
  • Strategie wejścia na rynki zagraniczne
  • Targi międzynarodowe
  • Rola kontraktu w różnych kulturach
  • Podejście do czasu w różnych kulturach i ich konsekwencje dla planowania działań biznesowych
  • Rola kobiety w biznesie
  • Podejście do ryzyka w różnych kulturach
  • Proces podejmowania decyzji
  • Etyka w biznesie
  • Logistyka międzynarodowa
  5. Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego   (16 godz.)
  • Typy umów w handlu międzynarodowym
  • Sposoby zabezpieczania wykonania umowy w handlu międzynarodowym
  • Podstawy prawa spółek w UE
  • Wspólna polityka handlowa w UE
  • Standaryzacja umów w handlu międzynarodowym
  • Rola prawnika w biznesie międzynarodowym
  • Podstawy prawne inwestycji zagranicznych w Polsce
  6. Transakcje w handlu zagranicznym   (8 godz.)
  • Transakcje w handlu zagranicznym
  • Cykl transakcyjny i jego fazy
  • Kontrakt wielodokumentowy
  • Kontrakt jednodokumentowy
  • Kalkulacje ceny w eksporcie
  • Zwyczaje i niuanse w handlu międzynarodowym
  • Analiza błędów kontraktowych
  7. Finansowanie oraz rozliczenia w handlu zagranicznym   (12 godz.)
  • Nieuwarunkowane formy rozliczeń w handlu międzynarodowym
  • Uwarunkowane formy rozliczeń w handlu międzynarodowych
  • Dokumenty finansowe
  • Gwarancje bankowe
  • Finansowanie handlu zagranicznego
  • Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
  • Ryzyko kursowe
  • VAT w UE
  8. Etykieta w biznesie międzynarodowym   (4 godz.)
  • Kultury ceremonialne i nieceremonialne
  • Zwyczaje biznesowe ( witanie i żegnanie się, wręczanie wizytówek, prezentów, stosunek do osób starszych itd.)
  • Etykieta japońska- prezentacja przez Japończyka
  9. Negocjacje w biznesie międzynarodowym (12 godz.)
  • Techniki negocjacji i umiejętność ich doboru w zależności od kraju pochodzenia negocjatora
  • Kulturowe uwarunkowania negocjacji
  • Przygotowanie się do negocjacji
  • Wybór składu negocjacyjnego: kompetencje, wiek, płeć, doświadczenie itp.
  • Najczęstsze błędy negocjacyjne
  10.Marketing w handlu zagranicznym   (16 godz.)
  • Marketing: istota i podstawowe zagadnienia
  • Strategie marketingu-mix na rynkach zagranicznych
  • Marketing, międzynarodowy; standaryzacja i adaptacja działań marketingowych na rynkach zagranicznych
  • Otoczenie międzynarodowe firmy a działania marketingowe
  • Wybór strategii wejścia na rynki zagraniczne
  • Badania marketingowe rynków zagranicznych
  • Analiza segmentacyjna w marketingu międzynarodowym
  • Marka w marketingu międzynarodowym
  • Reklama w marketingu międzynarodowym
  11.Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym   (4 godz.)
  • Tworzenie stron internetowym z uwzględnieniem kulturowych preferencji danych krajów
  • Internet jako narzędzie wymiany informacji w różnych krajach
  • Korzyści i zagrożenia korzystania z Internetu
  • Wirtualne rynki
  12. Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie międzynarodowym (8 godz.)
  • Metody i techniki selekcji rekrutacji
  • Uwarunkowania procesu rekrutacji
  • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna pracowników
  • Ekspatriacja i repatriacja pracowników
  13. Strategiczne aspekty zarządzania międzykulturowego   (12 godz.)
  • Pojęcie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
  • Strategie konkurowania na rynkach międzynarodowych
  • Strategiczna rola działu HR
  • Uczenie menadżerów osiągania celów strategicznych
  14. Stosunki między personelem a kierownictwem w organizacjach międzynarodowych (8 godz.)
  • Różne typy przywództwa
  • Stopień dystansu władzy między pracownikami a przełożonymi
  • Uniwersalizm a partykularyzm- przestrzeganie zasad a stosunki między ludźmi
  • Wydawanie poleceń i wykonywanie zadań
  • Podejście kolektywne a indywidualistyczne w miejscu pracy
  • Przyznawanie statusu i okazywanie szacunku
  • Rozwijanie zdolności przywódczych w różnych kulturach
  15. Motywowanie i wynagrodzenie w organizacjach międzynarodowych   (8 godz.)
  •  Zasady tworzenia efektywnych systemów motywacyjnych w organizacjach międzynarodowych
  • Formuły tworzenia pakietów wynagrodzeń
  • Dodatki i premie z tytułu pracy za granicą
  • Strategie wynagradzania
  16. Zarządzanie międzykulturowe w przedsiębiorstwach  (8 godz.)
  • Rola i znaczenie funkcji personalnej
  • Proces zarządzania zasobami ludzkimi
  • Wyniki badań nad zarządzaniem międzynarodowym w Polsce
  17. Zarządzanie międzynarodowe w Polsce- doświadczenia zagranicznego menadżera   (4 godz.)

  18. Szkolenie i rozwój pracowników   (8 godz.)
  • Znaczenie rozwoju personelu w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Planowanie potrzeb szkoleniowych
  • Szkolenia i trening personelu jako metoda zapobiegania niepowodzeniom w pracy za granicą
  • Kształtowanie karier zawodowych i międzynarodowych pracowników
  • Planowanie indywidualnych ścieżek kariery
  • Ocena skuteczności szkoleń
  19. Public relations organizacji międzynarodowej   (12 godz.)
  • Cele public relations
  • PR wewnętrzny i zewnętrzny
  • Narzędzia PR wewnętrznego
  • Kreowanie wizerunku firmy
  • Audyt wewnętrzny
  • Organizacja imprez wewnątrzzakładowych pracowników w firmach międzynarodowych
  • Motywowanie pozapłacowe
  • Międzynarodowe zbiorowe stosunki pracy
  20. Gry symulacyjne   (4 godz.)
  • Ćwiczenie symulacyjne – współpraca międzynarodowa
  • dylemat międzykulturowy

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |