Studia Podyplomowe - Integracja Europejska – Fundusze Unijne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Integracja Europejska – Fundusze Unijne - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Praktyki
  Atuty kierunku:
  * Praca nad praktycznymi rozwiązaniami w zakresie aplikowania i wdrażania projektów unijnych w kameralnych grupach studenckich pod nadzorem konsultantów i promotorów.
  * Kontakt z praktykami funduszy unijnych, asesorami i ekspertami oceny merytorycznej projektów, specjalistami ds. funduszy strukturalnych, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami.
  * Nacisk na praktyczną stronę funduszy strukturalnych.
  * Sprawdzona kadra wykładowców, m.in. autorzy modelowych projektów wdrażanych w obecnym okresie programowania ze środków unijnych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia adresowane są do urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, uczelni i jednostek naukowych, placówek oświatowych i instytucji szkoleniowo-doradczych, przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych, a także do absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych tematyką europejską i pozyskiwaniem funduszy UE.
  Słuchacze uzyskają informacje o narzędziach finansowych Unii Europejskiej, współfinansujących projekty inwestycyjne, nieinwestycyjne (społeczne) i badawcze.
 • Szczegółowe informacje
  Cel edukacji
  Studia przygotowują do korzystania ze środków Unii Europejskiej w zakresie aplikowania o fundusze unijne i wdrażania projektów, dofinansowanych z dotacji unijnych. Przedstawiają fundusze strukturalne i programy operacyjne dostępne dla Polski w l. 2007 – 2015, jak też dokumenty programowe, aktualne zasady i wytyczne. Słuchacze zapoznają się z aspektami prawnymi i finansowymi funkcjonowania projektów, poznają specyfikę zamówień publicznych, pomocy publicznej, jak też narzędzi ewaluacyjnych, poprawiających skuteczność realizowanych programów. Szczególny nacisk kładzie się na zajęciach na obszar realizacji projektu unijnego, czyli aspekty związane ze skutecznym wdrożeniem i rozliczeniem przyznanego dofinansowania, zwłaszcza takie zagadnienia, jak:
  •  zarządzanie projektem i zespołem projektowym,
  •  zmiany w polityce rachunkowości i księgowość,
  •  procedury kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i archiwizacji,
  •  opracowywanie wniosków o płatność.
  Studenci uczą się opracowywać wniosek aplikacyjny, w tym konstruować budżet, przygotowywać studium wykonalności i biznesplan, jak też sprawozdania rzeczowo-finansowe, nadzorować realizację projektu i rozliczyć go.

  Program studiów:
  Program studiów składa się z trzech bloków tematycznych:
  • Aplikowanie
  • Wdrażanie
  • Ewaluacja
  Prowadzą one słuchaczy przez kolejne etapy pozyskiwania środków UE, realizacji przedsięwzięć
  i rozliczenia projektów unijnych. 

  Blok I   Aplikowanie
  Przygotowanie słuchaczy do pisania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych. Słuchacze w kameralnych zespołach pracują pod nadzorem konsultanta nad przygotowaniem projektu (pracy dyplomowej). 
  • Przedstawienie założeń programowych i strategicznych okresu programowania 2007-2013
  • Fundusze strukturalne i programy operacyjne
  • Przegląd dostępnych źródeł finansowania UE
  • Europejski Fundusz Społeczny 
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
  • Programy Wspólnotowe (m.in. Media Plus, Kultura, Socrates, Leonardo da Vinci, e-Content, 6PR)  
  • Zamówienia publiczne
  • Pomoc publiczna
  • Prawo i finanse w projektach unijnych
  • Przykłady dobrych praktyk w projektach unijnych
  • Myślenie projektowe – metodyka zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków pomocowych UE. Matryca logiczna
  • Przygotowanie słuchaczy do pisania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych. Słuchacze pracują pod nad przygotowaniem projektu (pracy dyplomowej)
  Blok II Wdrażanie
  Zajęcia obejmą aspekty prawne, finansowe, społeczne zarządzania projektami, współfinansowanymi z funduszy UE.
  Słuchacze poznają specyfikę zamówień publicznych, audytu zewnętrznego i pomocy publicznej.
  • Wdrażanie funduszy strukturalnych – Polska na tle pozostałych krajów członkowskich UE
  • Omówienie obowiązującego w Polsce systemu wdrażania oraz kontroli funduszy strukturalnych
  • Zarządzanie projektami partnerskimi
  Blok III Ewaluacja
  • Prezentacja zespołu procedur i narzędzi wykorzystywanych do oceny podejmowanych działań
  • Omówienie narzędzi ewaluacyjnych, służących lepszej skuteczności i efektywności programów realizowanych przez projektodawców UE
  • Przedstawienie typów ewaluacji: oceny szacunkowej, oceny w połowie okresu realizacji, oceny pełnej
  • Kryteria i standardy ewaluacyjne (np. ocena skuteczności, efektywności, trafności i trwałości programów i projektów)
  Konsultacje – studenci w zespołach projektowych, we współpracy z trenerami przygotowują wniosek do wybranego funduszu (praca dyplomowa).

  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:
  Studia dwusemestralne, obejmują 172 godzin. 
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, zaliczenie testów semestralnych, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej, która ma formę wniosku o dofinansowanie

Inne informacje związane z stosunki międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |