Studia Podyplomowe-Akademia Trenerów Biznesu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Akademia Trenerów Biznesu - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Celem Akademii Trenerów Biznesu jest dostarczenie słuchaczom narzędzi stosowanych w pracy Trenera, przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia szkoleń oraz zapoznanie się z procesami grupowymi zachodzącymi podczas zajęć szkoleniowych. Zajęcia przygotowują słuchaczy do prowadzenia szkoleń uwzględniających potrzeby i oczekiwania uczestników z zastosowaniem wiedzy na temat procesów grupowych, właściwego doboru ćwiczeń i case study. Słuchacze dowiadują się, jak w sposób twórczy pobudzać grupę do działania, jak skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą oraz w jaki sposób udzielać uczestnikom informacji zwrotnej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia skierowane są do osób, które chcą w przyszłości zostać Trenerami biznesu, pracują aktualnie w zawodzie trenera wewnętrznego lub jako freelancerzy. Otwarty charakter zajęć w ramach Akademii Trenerów Biznesu zakłada nie tylko naukę przez praktykę i sporą dawkę wiedzy, ale również dzielenie się uczestników własnymi doświadczeniami z prowadzonych dotychczas zajęć i szkoleń.

  Zasady rekrutacji:

  * O przyjęcie na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich)
  * Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
  * Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  Akademia Trenerów Biznesu

  Praktyczny charakter studiów

  Zajęcia mają charakter warsztatów z elementami wykładu. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach i case study odwołujących się do doskonalenia kompetencji trenerskich, a zgłaszając się do indywidualnych prezentacji otrzymują informacje zwrotne zarówno od trenera prowadzącego, jak i pozostałych słuchaczy. Począwszy od zjazdu VII, w porozumieniu z trenerem prowadzącym, słuchacze przygotowują wybrane moduły tematyczne dające możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w budowaniu relacji z grupą, prowadzenia wykładu i ćwiczeń. Dzięki takiej formie zajęć, pod okiem trenera prowadzącego, proces uczenia się słuchaczy będzie miał bezpośrednie przełożenie na formę i przebieg studiów. Ze względu na wymagania stawiane przed profesjonalnymi trenerami biznesu każdy słuchacz, w ramach zaliczenia kierunku studiów, będzie zobowiązany do poprowadzenia jednego modułu tematycznego.

  Wykładowcy
  Jednym z najważniejszych atutów firmy Otawa Group jest starannie dobrana kadra trenerska. Każdy Trener w ciągu wieloletniego doświadczenia zawodowego wypracował swój indywidualny warsztat i charakterystyczne tylko dla siebie sposoby prowadzenia szkoleń. Dzięki temu uczestnicy Akademii będą mogli poznać metody pracy różnych trenerów, zaznajomić się z nowymi technikami, skonfrontować teoretyczne i praktyczne aspekty pracy w tym zawodzie, a poprzez żywe dyskusje podczas zajęć, w jeszcze lepszy sposób utrwalać zdobytą wiedzę. Trenerami Akademii Trenerów Biznesu będą między innymi: Katarzyna Braś, Małgorzata Leśkow, Małgorzata Skorek, Leszek Podstawski, Piotr Ciacek, Maciej Świrski, Tomasz Otawa.

  Korzyści
  Akademia Trenerów Biznesu dostarcza absolwentom wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizację zajęć efektywnych i wysoko ocenianych przez uczestników. Podstawą wysokiej oceny będzie nie tylko doskonałe przygotowanie Trenera i umiejętność diagnozy oczekiwań, ale również profesjonalizm prowadzonych zajęć przejawiający się w metodyce pracy trenerskiej i sztuce prezentacji. Absolwenci będą mogli we własnej pracy trenerskiej wzorować się na warsztacie najlepszych Trenerów-prowadzących Akademię Trenerów Biznesu oraz rozwijać własne koncepcje zajęć. Akademia Trenerów umożliwia poznanie warsztatu pracy Trenera biznesu oraz pokazuje możliwości skutecznego przeniesienia nabytych umiejętności do życia zawodowego poszczególnych uczestników. Dodatkowo wszyscy absolwenci otrzymają dyplom OTAWA Group określający zdobyte kompetencje trenerskie.


  Program studiów
  1. Dynamika grupy szkoleniowej, proces grupowy 18 godz.
  znaczenie procesu grupowego dla przebiegu szkolenia, wpływ trenera na proces grupowy * relacje trener grupa, relacje w grupie, role społeczne * identyfikacja ról grupowych i wykorzystanie ich do realizacji zadań i celów szkoleniowych typologia wg M. Belblina * rozpoznawanie detektorów konfliktu w grupie, analizowanie sytuacji konfliktowej oraz poszukiwanie rozwiązań
  2. Metodyka pracy z dorosłymi warsztat trenera 18 godz.
  specyfika uczenia się dorosłych poziomy wyjaśniania zjawisk uczenia się według Gordona Allporta * psychologiczne czynniki sprzyjające uczeniu się, koncepcja uczenia się przez doświadczenie Dawida Kolba * style uczenia się preferencje dotyczące sposobów uczenia się, aktywności na szkoleniu * jak wykorzystać wiedzę o andragogice podczas projektowania szkolenia i jego realizacji
  3. Komunikacja, asertywność, stres. Praca z oporem i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi 18 godz.
  elementy dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, warunki efektywnej komunikacji, emocje w komunikacji, kody komunikacyjne, techniki komunikacji perswazyjnej * zachowania asertywne, agresywne, uległe i manipulacyjne * asertywność w pracy trenera praca nad postawami i zachowaniami * zrozumienie zjawiska oporu, przyczyny powstawania oporu, radzenie sobie z oporem, identyfikacja uczestników trudnych, radzenie sobie z różnymi formami sytuacji trudnych
  4. Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych 18 godz.
  analiza kompetencji zawodowych: czym są kompetencje, metody badania luk kompetencyjnych * definiowanie potrzeb szkoleniowych: diagnozowanie mocnych i słabych stron organizacji i tworzących ją ludzi * technologie badania potrzeb szkoleniowych : wywiad, ankiety i kwestionariusze, analiza zadań * kryteria wyboru technik analizy potrzeb, analiza zadań i wyciąganie wniosków * cele szkoleniowe zasady określania, rodzaje celów * koncepcja i techniki badania efektywności szkoleń Donalda Kirkpatricka
  5. Konstruowanie warsztatów tematycznych 18 godz.
  zasady projektowania programu, planowanie czynności; konstruowanie konspektu zajęć: osiem kroków projektowania w oparciu o cele, dobór zagadnień, metod, kolejności * uwzględnienie procesu grupowego, czasu, metryki grupy * dobór metod szkoleniowych do celów szkolenia i tzw. osobowości uczącej się, jak dobierać treści wzbogacające (anegdoty, przykłady, puenty), skąd czerpać inspiracje i zdobyć ćwiczenia poprawiające atmosferę w grupie
  6. Praktyczne projektowanie sesji szkoleniowej warsztaty 18 godz.
  projektowanie i budowanie scenariuszy warsztatów w oparciu o wiedzę na temat procesu grupowego, zasad konstruowania szkolenia * praca zespołowa, prezentacja na forum fragmentów szkolenia, procesu projektowania i konstruowania szkolenia * uczestnicy otrzymują od grupy i trenera prowadzącego informację zwrotną
  7. Sztuka prezentacji, trening aktorski 18 godz.
  przygotowanie i prowadzenie prezentacji, struktura i porządek prezentacji * organizacja materiału, elementy wpływające
  na atrakcyjność prezentacji * organizacja przestrzeni, ruch sceniczny trening aktorski * dobór pomocy audiowizualnych * techniki aktorskie w prezentacji, wykorzystanie elementów scenicznych w prezentacji
  8. Coaching w treningu, warsztat trenera 18 godz.
  rola coachingu i jego wpływ na rozwój organizacji * zasady skutecznego coachingu * techniki przygotowywania i przeprowadzania sesji coachingu * style komunikacji i budowy relacji ze współpracownikami * własny styl coachingu * trenowanie metod coachingu.
  9. Superwizja 18 godz.
  Ostatni moduł w całości zostanie poświęcony na superwizję szkoleń realizowanych przez poszczególnych uczestników. W jej trakcie będą oni mieli okazję praktycznego wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności oraz skorzystania z bezcennych rad i wskazówek trenerów prowadzących zajęcia. Każdy z uczestników otrzyma informację zwrotną od prowadzących i rekomendację związaną z kierunkami dalszego rozwoju umiejętności trenerskich.


  miesiące nauki 9
  liczba godzin 162
  liczba zjazdów 9
  liczba godzin dodatkowych szkoleń 8-20

Inne informacje związane z edukacja w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |