Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Chorzów > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Chorzów - Śląskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Celem studiów jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są adresowane do wszystkich osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć nowy zawód zarządcy nieruchomościami. Kierowane są również do osób zajmujących się już dziedziną nieruchomości i pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub uprawnienia o licencję zarządcy. Złóż wymagane dokumenty osobiście, pocztą elektroniczną lub faksem * Podanie do Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu o przyjęcie na studia podyplomowe * Kwestionariusz osobowy * Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * kserokopię obu stron dowodu osobistego, * 1 zdjęcie legitymacyjne, * dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Praktyczny charakter studiów
  Zajęcia na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami realizowane są w aktywnej formie, a przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej. Zarządzanie Nieruchomościami Wraz z rozwojem rynku nieruchomości zarządzanie nieruchomościami przeżywa swój renesans, stając się jednocześnie jedną z najbardziej perspektywicznych działalności. Zbliżona do perfekcji równowaga między teorią i praktyką czyni zajęcia dla zarządców nieruchomości owocnym wsparciem i poszerzeniem wiedzy i praktyki tak niezbędnej w rzetelnym wykonywaniu tej profesji. WSB studia podyplomowe prowadzi na najwyższym poziomie.

  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny nieruchomości oraz licencjonowani zarządcy.

  Korzyści
  Absolwenci studiów będą przygotowani do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Działalność tę mogą wykonywać osoby posiadające licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uprawnienia uzyskuje się po ukończeniu podyplomowych studiów z tego zakresu i odbyciu praktyki zawodowej. Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

  Program studiów
  I. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WPROWADZENIE 6 GODZ.
  1. Istota i cele zarządzania nieruchomościami - 4 godz.
  zarządzanie nieruchomościami w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym, procesowym * ujęcie biznesowe zarządzania nieruchomościami * pozycja właściciela nieruchomości w zarządzaniu nieruchomością * uczestnicy procesu zarządzania nieruchomościami
  2. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych 2 godz.
  II. SYLWETKA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 5 GODZ.
  1. Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości 2 godz.
  sylwetka i praca zarządcy nieruchomości * zarządzanie czasem * budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  2. Etyka zawodowa i standardy zawodowe 3 godz.
  etyka zarządcy nieruchomości * standardy zawodowe zarządców nieruchomości * korporacje zawodowe zarządców nieruchomości
  III. OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 42 GODZ
  1. Podstawy prawa cywilnego 7 godz.
  przepisy prawne i ich klasyfikacja * osoby fizyczne, osoby prawne * czynności prawne * przedstawicielstwo * prawo rzeczowe, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości * przedmiot praw rzeczowych
  2. Wybrane elementy prawa administracyjnego 8 godz.
  znaczenie zasad ogólnych * zasada praworządności * zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
  3. Wybrane elementy prawa finansowego 7 godz.
  pojęcie finansów publicznych * gospodarka finansowa sektora publicznego * formy funkcjonowania jednostek sektora publicznego * rodzaje podatków * zobowiązania podatkowe
  4. Gospodarowanie nieruchomościami 8 godz.
  kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami * zasoby nieruchomości * cele publiczne * wywłaszczanie nieruchomości * prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości *
  nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców * uwłaszczenie osób prawnych
  5. Źródła informacji o nieruchomościach 6 godz.
  źródła prawa miejscowego * sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste * kataster nieruchomości * ewidencja sieci uzbrojenia terenu * rejestry: gruntów, budynków, lokali
  6. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych 2 godz.
  podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych * organ ochrony danych osobowych * zasady przetwarzania danych osobowych * prawa osoby, której dane dotyczą * rejestracja zbiorów danych osobowych
  7. Zamówienia publiczne 4 godz.
  zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych * zasady udzielania zamówień * tryby udzielania zamówień * wybór najkorzystniejszej oferty
  IV. EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 44 GODZ.
  1. Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami 4 godz.
  nieruchomość jako przedmiot inwestowania * inwestycje w zarządzaniu nieruchomościami * pojęcie inwestycji i projektu inwestycyjnego * rodzaje inwestorów i projektów inwestycyjnych
  2. Wybrane elementy finansów i bankowości 4 godz.
  3. Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość 4 godz.

  podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości * rodzaje wartości nieruchomości pojęcia i klasyfikacja * czynniki wpływające na wartość
  4. Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej 8 godz.
  elementy matematyki finansowej * metody analizy finansowo-ekonomicznej * bilans, rachunek wyników i przepływy finansowe * płynność finansowa
  5. Podstawy planowania i kalkulacji kosztów 4 godz.
  planowanie strategiczne, operacyjne w zarządzaniu nieruchomościami * budżetowanie * sprawozdawczość i kontrola * zarządzanie kosztami
  6. Plan zarządzania nieruchomością 20 godz.
  cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością * metodyka sporządzania planów zarządzania * przykłady praktyczne wykorzystania planów zarządzania
  V. TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 26 GODZ.
  1. Przegląd technologii w budownictwie 3 godz.
  rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane * instalacje wewnętrzne w budynkach, przegląd technologii
  2. Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji 3 godz.
  przyczyny powstawania szkód budowlanych w budynkach * zapobieganie szkodom w budownictwie * ocena stopnia zabezpieczenia konstrukcji przed szkodami
  3. Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości 4 godz.
  zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych * obowiązki zarządcy nieruchomości wynikające z przepisów prawa i norm zawodowych *stosowanie norm prawnych * książka obiektu budowlanego
  4. Proces inwestycyjno-remontowy 4 godz.
  decyzje administracyjne w procesie inwestycyjno- remontowym * obowiązki związane z prowadzeniem prac budowlanych * zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  5. Przeglądy techniczne budynków i urządzeń 6 godz.
  okresowe przeglądy techniczne budynków * okresowe przeglądy urządzeń * określanie stopnia zużycia obiektu budowlanego
  6. Bezpieczeństwo nieruchomości 6 godz.
  VI. PROCEDURY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI 8 GODZ.
  1. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania 2 godz.
  zakres przejęcia nieruchomości * zakres i forma protokołu przejęcia nieruchomości
  2. Procedury zarządzania operacyjnego 2 godz.
  zawieranie umów najmu i dzierżawy * zawieranie umów na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne * czynności administrowania nieruchomością
  3. Umowa o zarządzanie nieruchomością 4 godz.
  obowiązkowe elementy umowy wymagane przez
  Kodeks cywilny i ustawę o gospodarce nieruchomościami
  VII. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 68 GODZ.
  1. Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych 28 godz.
  2. Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi 24 godz.
  3. Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi 6 godz.
  4. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi 10 godz.

  VIII. ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 13 GODZ.
  1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej 3 godz.
  uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomości * przegląd rynków nieruchomości
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości 6 godz.
  obszar i zakres działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami jako doradcy na rynku nieruchomości * rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa
  3. Badanie i analizy rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania 4 godz.
  IX. UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE 16 GODZ.
  1. Wycena nieruchomości wybrane zagadnienia 6 godz.
  rodzaje wartości nieruchomości * wartość a cena nieruchomości * podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości * operat szacunkowy, wyciąg z operatu szacunkowego
  2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wybrane zagadnienia 6 godz.
  istota zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami * prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami
  3. Sztuka argumentacji 4 godz.
  skuteczne porozumiewanie się * zachowania asertywne * umiejętność przekonywania
  X. SEMINARIA DYPLOMOWE I EGZAMIN 25 godz.

  miesiące nauki 10
  liczba godzin 253
  liczba zjazdów 13
  liczba godzin dodatkowych szkoleń 8-20


Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |