Studia Podyplomowe - Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych. - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych. - Zaoczne - Koszalin - Zachodniopomorskie

 • Cele
  Cele: Przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynia się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Przekazywana podczas wykładów i ćwiczeń wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Słuchacze: Absolwenci studiów I i II stopnia. Osoby pragnące poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowania i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych. Studia podyplomowe kierowane są do kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących w agencjach doradztwa , pracowników finansowo-księgowych, pracowników działów kadr, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. ZASADY NABORU O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom licencjata i pomyślnie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Nabór na studia prowadzi się 2 razy do roku w semestrze zimowym (zajęcia od października) i w semestrze letnim (zajęcia od marca)
 • Szczegółowe informacje
  INFORMACJE O STUDIACH

  Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Administracji stanowią uzupełnienie podstawowej oferty edukacyjnej. Pozwalają na poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy w dowolnym momencie rozwoju zawodowego.
  Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych - z tytułem co najmniej licencjata (względnie zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim semestrze studiów wyższych)

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

  Studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi - zaocznymi.
  Zajęcia odbywają się w weekendy zjazdowe co 2 tygodnie (w soboty od 9.00-19.00 i w niedziele od 8.00-15.00)

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ KURSOWYCH

  Kursy mają charakter warsztatowy i obywają się w formie 1-2 dniowych sesji. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wystarczającej liczby kandydatów (co najmniej 15- 20 osób w grupie). Zapisy do grup przyjmuje dziekanat Wydziału Humanistycznego na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa w wybranym kursie.
  Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu, Studenci BWSH również wpis do suplementu (część B dyplomu ukończenia studiów).


  Wybrane zagadnienia objęte programem studiów: Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczenń Społecznych

  - zagadnienia ogólne prawa pracy
  - stosunek pracy
  - nawiązanie stosunku pracy
  - dokumentacja pracownicza
  - umowy cywilnoprawne
  - zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
  - obowiązki stron stosunku pracy
  - urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy - czas pracy
  - bezpieczeństwo i higiena pracy
  - odpowiedzialność pracowników
  - spory ze stosunku pracy
  - zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika
  - uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  - zasady zatrudniania pracowników młodocianych oraz wyjątkowa dopuszczalność pracy dzieci
  - relacje zbiorowego prawa pracy
  - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych
  - zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu
  - europejskie prawo pracy
  - organy nadzoru i kontroli
  - wynagrodzenie ze stosunku pracy
  - wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych
  - pozapłacowe świadczenia pracownicze - ujęcie składkowe i podatkowe
  - obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych
  - zasady rozliczania z urzędem skarbowym
  - obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczania z PFRON - program płatnik
  - zagadnienia ogólne prawa zabezpieczenia społecznego
  - ubezpieczenia społeczne w Polsce
  - świadczenia emerytalne i rentowe
  - świadczenia zasiłkowe
  - pracownicze programy emerytalne - II i III filar
  - uprawnienia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  - system motywacji i kontroli pracy
  - seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |