Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Sosnowiec > Studia Podyplomowe - Pedagogika - Sosnowiec - Śląskie

Studia Podyplomowe - Pedagogika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pedagogika - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  Studia I stopnia (zawodowe) w systemie niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku pedagogika obejmują 1335 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 700 godzin wykładów. Zajęcia ze studentami prowadzą pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, prawnicy z najbardziej renomowanych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Zajęcia odbywają się w weekendy. Termin zjazdów i szczegółowy plan zajęć podawane są do wiadomości studentów z odpowiednim wyprzedzeniem, co umożliwia zaplanowanie nauki i przygotowanie się do ćwiczeń i wykładów. Na kierunku pedagogika kształcimy w ramach następujących specjalności: * Resocjalizacja z profilaktyką * Praca socjalna * Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Absolwent studiów na kierunku pedagogika posiadać będzie szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy pedagoga. W trakcie studiów przyswoi wiadomości ogólnopedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, umożliwiające zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej. Dzięki temu będzie mógł w pełni świadomie i profesjonalnie konstruować plan własnego rozwoju zawodowego. Absolwent pedagogiki w WSH opanuje praktyczne umiejętności z obszaru komunikacji społecznej czy negocjacji, rozwijające jego kompetencje społeczne wykorzystywane w przyszłości w codziennej pracy pedagogicznej. Ponadto w ramach studiów uczelnia będzie kształtować odpowiednie postawy moralne przyszłych pedagogów, uwrażliwiać ich na problemy etyczne współczesności. Celem studiów jest także zapoznanie studenta z zasadami posługiwania się warsztatem diagnostycznym. Absolwent pedagogiki w WSH będzie potrafił refleksyjnie spojrzeć na własną rolę społeczną, zawodową, posiądzie wiedzę niezbędną do rzetelnej, pogłębionej analizy otaczającej go rzeczywistości społecznej i kulturowej. Wśród umiejętności kształtowanych w trakcie studiów pedagogicznych wymienić należy m.in. analizowanie, opisywanie, wyjaśnianie i porównywanie byłej i obecnej rzeczywistości wychowawczej, analizowanie, opisywanie i wyjaśnianie względnie trwałych związków i zależności między sytuacją ekonomiczną, polityczną, społeczną, kulturową a sytuacją wychowawczą, konstruowanie wzorów wychowania, opracowywanie procedur realizowania określonego wzoru czy ideału wychowania w praktyce. Osoba, która ukończy zawodowe studia pedagogiczne, będzie przygotowania do pracy w różnych instytucjach o charakterze wychowawczym i edukacyjnym – przedszkolach, szkołach, poradniach psychologicznych, a także zakładach pracy, ośrodkach kultury itp. Student specjalności resocjalizacja z profilaktyką zostanie ponadto szczegółowo zapoznany z szeroką wiedzą z zakresu oddziaływania wychowawczego mającego na celu przystosowanie do życia społecznego jednostki źle współżyjącej ze środowiskiem społecznym lub pozbawionej dotychczas możliwości współżycia z nim. Absolwent uczelni będzie potrafił planować, analizować oraz podejmować skuteczne działania pedagogiczne zmierzające do takiego ukształtowania i utrwalenia postawy skazanego (np. przestrzegania porządku prawnego, poczucia odpowiedzialności), aby po okresie pozbawienia wolności powrócił on do życia społecznego. W szczególności przyswoi sobie wiedzę dotyczącą problematyki systemów i modeli oddziaływań resocjalizacyjnych, psychodynamicznych sposobów oddziaływań resocjalizacyjnych, zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji, źródeł intelektualnych współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacyjnych, dostosowywania metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka. Studia I stopnia (zawodowe) w systemie niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku pedagogika obejmują 1335 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 700 godzin wykładów. Zajęcia ze studentami prowadzą pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, prawnicy z najbardziej renomowanych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Zajęcia odbywają się w weekendy. Termin zjazdów i szczegółowy plan zajęć podawane są do wiadomości studentów z odpowiednim wyprzedzeniem, co umożliwia zaplanowanie nauki i przygotowanie się do ćwiczeń i wykładów. Na kierunku pedagogika kształcimy w ramach następujących specjalności: * Resocjalizacja z profilaktyką * Praca socjalna * Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Absolwent studiów na kierunku pedagogika posiadać będzie szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy pedagoga. W trakcie studiów przyswoi wiadomości ogólnopedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, umożliwiające zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej. Dzięki temu będzie mógł w pełni świadomie i profesjonalnie konstruować plan własnego rozwoju zawodowego. Absolwent pedagogiki w WSH opanuje praktyczne umiejętności z obszaru komunikacji społecznej czy negocjacji, rozwijające jego kompetencje społeczne wykorzystywane w przyszłości w codziennej pracy pedagogicznej. Ponadto w ramach studiów uczelnia będzie kształtować odpowiednie postawy moralne przyszłych pedagogów, uwrażliwiać ich na problemy etyczne współczesności. Celem studiów jest także zapoznanie studenta z zasadami posługiwania się warsztatem diagnostycznym. Absolwent pedagogiki w WSH będzie potrafił refleksyjnie spojrzeć na własną rolę społeczną, zawodową, posiądzie wiedzę niezbędną do rzetelnej, pogłębionej analizy otaczającej go rzeczywistości społecznej i kulturowej. Wśród umiejętności kształtowanych w trakcie studiów pedagogicznych wymienić należy m.in. analizowanie, opisywanie, wyjaśnianie i porównywanie byłej i obecnej rzeczywistości wychowawczej, analizowanie, opisywanie i wyjaśnianie względnie trwałych związków i zależności między sytuacją ekonomiczną, polityczną, społeczną, kulturową a sytuacją wychowawczą, konstruowanie wzorów wychowania, opracowywanie procedur realizowania określonego wzoru czy ideału wychowania w praktyce. Osoba, która ukończy zawodowe studia pedagogiczne, będzie przygotowania do pracy w różnych instytucjach o charakterze wychowawczym i edukacyjnym – przedszkolach, szkołach, poradniach psychologicznych, a także zakładach pracy, ośrodkach kultury itp. Student specjalności resocjalizacja z profilaktyką zostanie ponadto szczegółowo zapoznany z szeroką wiedzą z zakresu oddziaływania wychowawczego mającego na celu przystosowanie do życia społecznego jednostki źle współżyjącej ze środowiskiem społecznym lub pozbawionej dotychczas możliwości współżycia z nim. Absolwent uczelni będzie potrafił planować, analizować oraz podejmować skuteczne działania pedagogiczne zmierzające do takiego ukształtowania i utrwalenia postawy skazanego (np. przestrzegania porządku prawnego, poczucia odpowiedzialności), aby po okresie pozbawienia wolności powrócił on do życia społecznego. W szczególności przyswoi sobie wiedzę dotyczącą problematyki systemów i modeli oddziaływań resocjalizacyjnych, psychodynamicznych sposobów oddziaływań resocjalizacyjnych, zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji, źródeł intelektualnych współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacyjnych, dostosowywania metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
   W ramach specjalności resocjalizacja z profilaktyką nacisk położony będzie m.in. na:

      a) zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej,
      b) metodykę pracy resocjalizacyjnej,
      c) zagadnienia z zakresu psychologii społecznej i profilaktyki społecznej,
      d) zagadnienia z obszaru psychologii niedostosowania społecznego,
      e) zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej, kryminologii i kryminalistyki, psychologii sądowej, psychologii i socjologii przestępczości,
      f) metodykę pracy pedagogicznej w instytucjach resocjalizacyjnych,
      g) trening umiejętności społecznych.

  Student specjalności praca socjalna i opiekuńcza zostanie dokładnie zapoznany z problematyką wychowania umysłowego i wychowania społeczno-moralnego, a także z zagadnieniami polityki społecznej, jej modeli, instrumentów, wyzwań i zadań. Absolwent będzie posiadał i umiał wykorzystywać w praktyce wiedzę z obszaru teorii nauczania i uczenia się, właściwie posługiwał się konkretnymi metodami, formami, środkami i treściami skutecznego nauczania. Kształcenie służyć będzie także m.in. kreowaniu umiejętności oceny, jakie postawy i wzory zachowań są pozytywne, a które negatywne z punktu widzenia wartości społecznych, rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, oceny jakości funkcjonowania grupy, diagnozy zaburzeń w zachowaniu wychowanków itp. Student przyswoi sobie także wiedzę na temat instytucji polityki społecznej, metod pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudności, zasad i podstaw prawnych funkcjonowania instytucji opiekuńczych.

  W ramach specjalności praca socjalna nacisk położony zostanie m.in. na:

  a) metodykę pracy socjalnej,
  b) problematykę wsparcia i interwencji w rodzinie,
  c) problematykę profilaktyki społecznej,
  d) problematykę analizy i diagnozy sytuacji społecznej,
  e) problematykę organizacji i zarządzania pomocą społeczną,
  f) problematykę socjologii pracy socjalnej i aksjologii pracy socjalnej,
  g) zagadnienia z zakresu mediacji i negocjacji w pracy socjalnej,
  h) metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  i) problematykę diagnozowania w pracy socjalnej,
  j) metodyka pracy z rodziną,
  k) problematykę roli organizacji pozarządowe w polityce społecznej,
  l) historię pracy socjalnej.


  Pedagogika, jako teoretyczna podstawa edukacji, upowszechnia wartości, normy i wzorce wychowawcze, jednocześnie przygotowując ludzi do samodzielnego podejmowania ról społecznych i samodzielnego przezwyciężania problemów w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i obywatelskim. Im większa jest złożoność struktur i procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych itd. w obrębie, których żyje jednostka, im większa ich dynamika, tym trudniej jednostce unikać zagrożeń i wykorzystywać szanse. Tym większa też jest potrzeba pedagogicznej refleksji i podpartej pedagogiczną refleksją edukacji.

  Nie ulega wątpliwości, że współczesność i nadchodząca przyszłość jawić się muszą jako szczególnie złożone i dynamiczne ze względu na m.in. postępującą, niekontrolowaną globalizację, gruntowne przeobrażenia na rynku pracy, zaostrzanie się nierówności społecznych i polaryzację majątkową, wyłanianie się nowej gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się, panowanie pluralistycznej i skomercjalizowanej kultury masowej, eksplozję informacyjną itp. Im większe trudności z adaptacją do wielorakich i szybko zachodzących przeobrażeń, tym większa i bardziej realna groźba wykluczenia społecznego.
  Wynika z tego wielka potrzeba obecności w życiu społecznym specjalistów z zakresu pedagogiki, którzy dzięki odpowiedniej wiedzy, właściwie wykształconym umiejętnościom i należycie uformowanym cechom osobowościowym będą mogli wspomagać ludzi w godnym rozwiązywaniu życiowych problemów.

  Szereg zadań w tym zakresie wytycza absolwentom kierunku pedagogika „Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej” oraz „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski”. Potrzeby kształcenia specjalistów w zakresie pracy socjalnej, analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy wynikają z ustawy z dnia 12. 03. 2004 o pomocy społecznej. W art. 110 tej ustawy wskazano, że „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników”.

  Potrzebę specjalistów z tego zakresu szczególnie odczuwają takie miasta i regiony jak Sosnowiec i Zagłębie, które mają za sobą kilkunastoletni już proces transformacji i restrukturyzacji skutkujący m.in. wysokim bezrobociem, rozszerzającymi się zjawiskami wykluczenia społecznego i patologii społecznej, które dotykają zwłaszcza dzieci i młodzież. Zainteresowanie młodych ludzi studiowaniem nauk pedagogicznych dodatkowo uzasadnia poszerzenie oferty edukacyjnej WSH o nowy kierunek.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |