Home > Podyplomowe > Chemia > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Na zajęciach obejmujących wykłady i zajęcia laboratoryjne prezentowany będzie przegląd procedur analitycznych stosowanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska, obejmujący kolejne etapy postępowania analitycznego, takich jak: nowoczesne metody roztwarzania próbek, dobór optymalnej metody pomiarowej, wzorcowanie metody i ocenę statystyczną wyników. W ilościowej analityce składu będą scharakteryzowane i stosowane metody klasyczne oraz metody instrumentalne, takie jak: płomieniowa i plazmowa spektometria emisyjna, plazmowa spektrometria masowa, atomowa spektometria absorpcyjna, woltamperometria i potencjometria stripingowa, potencjometria z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych, chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa (HPLC), elektroforeza kapilarna oraz fluorescencja rentgenowska. Na zajęciach zostaną także omówione zasady akredytacji laboratoriów analitycznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów przyrodniczo-technicznych, w szczególności chemików, chemików analityków, biologów, fizyków, geologów i technologów, absolwentów uczelni rolniczych, a także specjalistów zajmujących się problemami ochrony środowiska. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przynajmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjat), przedstawienie odpisu świadectwa ukończenia studiów i uiszczenie opłaty za studia.
 • Szczegółowe informacje
  Uczestnicy studiów pogłębią wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat nowoczesnych metod analitycznych, spełniających bardzo istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. Zapoznają się z możliwościami, działaniem i obsługą unikalnych, spektrometrycznych i elektrochemicznych przyrządów analitycznych, w które wyposażone są laboratoria Uczelni.

  Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji i kierowania laboratorium analitycznym. Ponadto będą mieli możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji w wyniku wymiany doświadczeń i prezentacji opracowanych przez nich projektów.
  Ukończenie studiów podyplomowych z chemii analitycznej w przemyśle i ochronie środowiska zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

  Wykłady:
  Cel i zakres badań analitycznych w przemyśle i ochronie środowiska. Dobór optymalnej metody pomiarowej uzależnionej od rodzaju i składu próbki oraz żądanej informacji analitycznej, wzorcowanie metody analitycznej.

  1. Nowoczesne metody roztwarzania próbek oraz metody rozdzielania i oddzielania matrycy. Zastosowanie klasycznych metod analitycznych w analizie przemysłowej .

  2. Przegląd i charakterystyka instrumentalnych metod stosowanych do wstępnej oceny składu badanych materiałów stałych - metoda rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej oraz metoda PIXE.

  3. Charakterystyka, możliwości i zastosowanie instrumentalnych metod analitycznych:
  - Spektroskopii masowej, MS.
  - Atomowej spektrometrii emisyjnej w płomieniu, łuku, iskrze, plaźmie (ICP AES, ISP MS) i źródle laserowym.
  - Atomowej spektrometrii absorpcyjnej płomieniowej i bezpłomieniowej (FAAS, ETAAS).
  - Polarografii, woltamperometrii, woltamperometrii z zatężaniem, potencjometrii stripingowej.
  - Potencjometrii z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych.
  - Chromatografii cieczowej i HPLC.
  - Elektroforezy kapilarnej.

  4. Analityczne badania wpływu przemysłu na stan i skażenie środowiska naturalnego. Wykorzystanie technologii materiałów budowlanych do utylizacji odpadów toksycznych. Zastosowanie metod analitycznych w badaniu składu wyciągów wodnych z odpadów.

  5. Specjacyjne metody analizy.

  6. Podstawy chemometrii oraz zasady akredytacji, certyfikacji i auditu laboratoriów badawczych i przemysłowych. Zmiany w procedurach analitycznych wymuszone koniecznością spełnienia wymagań norm EWG i systemów jakości.

  Laboratorium:
  Celem zajęć jest badanie składu próbek środowiskowych i wykonanie wybranych oznaczeń analitycznych w surowcach i produktach przemysłowych
  . Drugim zadaniem jest prezentacja najnowszej generacji aparatury stosowanej do roztwarzania oraz w analizie spektralnej (ICP AES, ICP MS) i elektrochemicznej (analizatory woltamperometryczne, potencjometryczne, skomputeryzowane przyrządy do pomiaru wybranych sygnałów elektrycznych wykorzystywanych w analityce, analizatory anionów z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej).

  1. Oznaczanie żelaza i wapnia w cemencie oraz zawartości śladowych pierwiastków w próbkach wody metodą fluorescencji rentgenowskiej.

  2. Przygotowanie próbek do oznaczeń instrumentalnych - roztwarzanie próbek w kwasach z wykorzystaniem systemów mikrofalowych, mineralizacja próbek środowiskowych przy pomocy promieniowania UV.

  3. Zastosowanie metody ICP AES do oznaczania głównych i śladowych składników próbek przemysłowych, w badaniu składu materiałów biologicznych i sedymentów.

  4. Zastosowanie metody ICP AES w analizie anionów, siarczanów, fosforanów, boranów.

  5. Zastosowanie metody ICP MS do oznaczania jonów metali oraz metaloidów w wodach.

  6. Zastosowanie metody AAS do oznaczania zawartości metali ciężkich w sedymentach i metali toksycznych w materiałach biologicznych.

  7. Analiza powierzchni metodą MAR i badanie morfologii powierzchni metodą mikroskopii skaningowej.

  8. Zastosowanie chromatografii cieczowej w analityce, HPLC.

  9. Oznaczanie specjacji Cr [Cr(VI) i Cr(III)] w cemencie metodami spektrofotometrii absorpcyjnej.

  10. Badanie specjacji żelaza [Fe(0), Fe(II) i Fe(III)] w surowcach klasycznymi metodami kompleksotwórczymi.

  11. Badania ługowalności metali ciężkich z odpadów oraz immobilizowanych spoiw cementowych.

  12. Oznaczanie anionów zawartych w materiałach budowlanych i szkłach (chlorki, fluorki, borany) metodą potencjometryczną.

  13. Analiza śladowych zawartości toksycznych pierwiastków w kamieniu wapiennym i dolomicie metodami
  woltamperometrii i potencjometrii stripingowej. anodowej woltamperometrii stripingowej.

  14. Badania ługowalności metali ciężkich z immobilizowanych spoiw cementowych i bezcementowych (4 godziny).

  15. Wykorzystanie metod elektroforezy kapilarnej w analizie anionów (1 godzina).

  16. Woltamperometryczne badania specjacji chromu w wodach rzecznych zanieczyszczonych ściekami garbarskimi (5 godzin),

  17. Zastosowanie metody potencjometrii stripingowej w analizie wód i ścieków (5 godzin).

  18. Projekt (50 godzin), seminarium (10 godzin): omówienie i ocena procedur analitycznych stosowanych w laboratoriach środowiskowych i przemysłowych w których zatrudnieni są słuchacze studium.

Inne informacje związane z Chemia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |