Studia Podyplomowe - Audyt Energetyczny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Audyt Energetyczny - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich.

  Zajęcia trwają 2 lub 3 semestry i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
  Program studiów obejmuje 160-370 godzin zajęć dydaktycznych – w zależności od specjalności i liczby semestrów.
  Sposób prowadzenia zajęć: wykłady monograficzne, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, treningi.
  Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze.
   
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
  (w przypadku studiów z zakresu Usług detektywistycznych - rozmowa kwalifikacyjna przed komisją rekrutacyjną).
  Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik) oraz letnim (luty).

  Warunki ukończenia studiów: 
  • udział w zajęciach,
  • zdanie obowiązkowych egzaminów,
  • zaliczenie wszystkich bloków tematycznych,
  • napisanie i obrona pracy dyplomowej
  Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacze otrzymują świadectwo według wzoru państwowego.
  Zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z „Regulaminem studiów podyplomowych”, obowiązującym w Centrum Studiów Podyplomowych.

  Autorski program dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termoizolacji oraz oceny energetycznej budynków opracowany przez Krakowską Szkołę Wyższą został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Infrastruktury, a następnie zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Studia te przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

  Osoby, które ukończą studia podyplomowe, nabędą takie uprawnienia bez konieczności składania egzaminu państwowego, po warunkiem że:
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończyły co najmniej studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
  • nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe.

  Lista przedmiotów:
  1. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
  1.1 Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  1.2 Stosunki cywilno – prawne
  1.3 Własność i inne prawa rzeczowe
  1.4 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  1.5 Gospodarka nieruchomościami
  1.6 Zamówienia publiczne

  2. PODSTAWY BUDOWNICTWA
  2.1 Materiały i wyroby budowlane. Rodzaje i cechy fizyczne
  2.2 Konstrukcje i przegrody budowlane
  2.3 Uszkodzenia budynków i metody ich badania i oceny
  2.4 Zużycie techniczne budynków. Miary i sposoby oceny
  2.5 Zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków
  2.6 Normalizacja w budownictwie
  2.7 Prawo budowlane oraz zakres i forma projektu budowlanego

  3. PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY ZWIAZANE Z CHARAKTERYSTYKĄ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW
  3.1 Prawo budowlane oraz zakres i forma projektu budowlanego
  3.2 Przepisy dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  3.3 Przepisy dotyczące warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  3.4 Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
  3.5 Przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej
  3.6 Przepisy dotyczące audytu energetycznego

  4. OCENA STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU
  4.1 Określenie danych do obliczeń wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych
  4.2 Obliczanie współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946
  4.3 Ocena szczelności przegród
  4.4 Określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła
  4.5 Badania termowizyjne i badania szczelności przegród budowlanych oraz interpretacja otrzymanych wyników

  5. OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I ZAOPATRZENIA W CIEPŁĄ WODĘ
  5.1 Ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego
  5.2 Ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową
  5.3 Ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno – ekonomicznych możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii (w tym pompy cieplne, kolektory słoneczne). Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię. Skojarzona produkcja energii i ciepła

  6 OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
  6.1 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i akustycznej systemów wentylacji i wentylacja grawitacyjna, hybrydowa, aeracja, wentylacja mechaniczna klimatyzacji
  6.2 Wentylacja grawitacyjna, hybrydowa, aeracja, wentylacja mechaniczna
  6.3 Klimatyzacja. Systemy powietrzne i systemy z czynnikiem chłodzącym
  6.4 Zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji i przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia tego zużycia (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe)
  6.5 Dostosowanie powietrza do potrzeb. Efektywność rozdziału powietrza. Automatyczna regulacja

  7. OCENA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ W BUDYNKU
  7.1 Systemy oświetlenia dziennego
  7.2 Sterowanie systemem oświetleniowym
  7.3 Przedsięwzięcia zmierzające zmniejszające zużycie energii na oświetlenie

  8. PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM KLASY ENERGETYCZNEJ
  8.1 Wstęp do projektowania budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej
  8.2 Zasady projektowania budynków energooszczędnych
  8.3 Potencjał wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie w Polsce
  8.4 Systemy fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego
  8.5 Systemy fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego
  8.6 Systemy energii wiatrowej
  8.7 Projektowanie systemów zintegrowanych
  8.8 Energia biomasy i bioenergia
  8.9 Pasywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego
  8.10 Izolacje transparentne
  8.11 Magazynowanie energii promieniowania słonecznego
  8.12 Ściany kolektorowo – akumulacyjne i przeszklone strefy buforowe
  8.13 Przykłady realizacji budynków pasywnych i tzw. "zero-energetycznych"
  8.14 Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa)
  8.15 Wpływ doboru źródeł energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. na klasę energetyczną budynku
  8.16 Projekt: Dobór rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych i instalacji budynku w celu uzyskania założonej klasy energetycznej na przykładzie wybranego budynku wielorodzinnego

  9. METODYKA OBLICZEŃ
  9.1 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania według PN
  9.2 Zapotrzebowanie energii na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej
  9.3 Koszty energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji
  9.4 Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb oświetlenia
  9.5 Komputerowe wspomagania obliczeń

  10. METODYKA OPRACOWANIA ŚWIADECTW ORAZ ICH PRAKTYCZNE OPRACOWANIE
  10.1 Świadectwo dla budynków mieszkalnych
  10.2 Świadectwo dla lokali mieszkalnych
  10.3 Świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych produkcyjnych i gospodarczych
  10.4 Wykonanie szkoleniowych świadectw. Programy komputerowe

  11. SEMINARIUM DYPLOMOWE

  Liczba godzin ogółem: 300
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |