Home > Studia II Stopnia > Prawo - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Studia Magisterskie (jednolite) - Prawo - Warszawa - Mazowieckie

Studia Magisterskie (jednolite) - Prawo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Magisterskie (jednolite) - Prawo - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kierunek prawo na Uczelni Łazarskiego należy do najlepszych w Polsce. Potwierdzają to różnego rodzaju rankingi uczelni wyższych, w których od lat Uczelnia otrzymuje najwyższe oceny. Studia łączą w sobie tradycję i najnowocześniejsze trendy w nauczaniu prawa na świecie. Oś kształcenia tworzą zarówno studia związane z tradycyjnymi gałęziami prawa (prawo karne materialne oraz postępowanie karne, prawo cywilne materialne oraz postępowanie cywilne, administracyjne, finansowe, prawo międzynarodowe itd.), jak i przedmioty monograficzne. Zajęcia prowadzą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki: profesorowe oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy. Każdego roku Wydział gości profesorów zagranicznych uniwersytetów, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów nieprowadzonych w Polsce. Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria prawa, prawo rzymskie, historia prawa polskiego, historia doktryn politycznych i prawnych). Jednolite 5-letnie studia magisterskie są prowadzone w trybie stacjonarnym, czyli dziennym, oraz niestacjonarnym (weekendowym). Studenci prawa obowiązkowo odbywają 2 praktyki zawodowe: administracyjną i w zależności od dokonanego wyboru specjalizacji karną bądź cywilną. Miejsce ich odbywania w pełnym zakresie organizuje Uczelnia; są to m.in. urzędy miasta, prokuratury i komendy policji czy też kancelarie prawne.
 • Praktyki
  Studenci prawa obowiązkowo odbywają 2 praktyki zawodowe: administracyjną i w zależności od dokonanego wyboru specjalizacji karną bądź cywilną. Miejsce ich odbywania w pełnym zakresie organizuje Uczelnia; są to m.in. urzędy miasta, prokuratury i komendy policji czy też kancelarie prawne.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy złożyć dokumenty, potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej A2, wnieść opłaty – wpisowe i minimum pierwszą ratę opłaty za studia, potwierdzić podpisem odbiór regulaminu studiów oraz okazać dowód osobisty (mężczyźni również książeczkę wojskową). Przy zapisie na studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) dodatkowo należy złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich).
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PRAWO
  OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

  ·  Wstęp do prawoznawstwa
  ·  Powszechna historia prawa
  ·  Prawo rzymskie I
  ·  Logika
  ·  Historia prawa polskiego
  ·  Podstawy ekonomii
  ·  Informatyka
  ·  Wykładnia prawa
  ·  Prawo konstytucyjne
  ·  Prawo cywilne (część ogólna)
  ·  Socjologia prawa
  ·  Prawo karne
  ·  Prawo administracyjne
  ·  Historia doktryn politycznych i prawnych
  ·  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  ·  Prawo międzynarodowe publiczne
  ·  Postępowanie karne
  ·  Prawo finansowe
  ·  Prawo karne wykonawcze
  ·  Język obcy
  ·  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  ·  Prawo administracyjne gospodarcze
  ·  Prawo handlowe
  ·  Postępowanie cywilne
  ·  Prawo międzynarodowe prywatne
  ·  Kryminalistyka
  ·  Prawa człowieka
  ·  Teoria prawa
  ·  Prawo Wspólnot Europejskich
  ·  Etyka prawnicza
  ·  Psychiatria sądowa

  PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALIZACJI

  Postępowanie w sprawach nieletnich, Prawo ochrony środowiska, Prawo ochrony własności
  intelektualnej, Postępowanie szczególne w procesie karnym, Ustrój samorządu terytorialnego,
  Prawo wekslowe i czekowe, Ustrój organów ochrony prawnej, Medycyna sądowa, Prawo
  podatkowe, Kryminologia
  , Gospodarka nieruchomościami i prawo lokalowe,
  Międzynarodowe prawo karne, Postępowanie cywilne nieprocesowe, Prawo karne skarbowe,
  Finanse sektora publicznego, Prawo karne skarbowe, Psychologia kryminalistyczna, Prawo
  wekslowe i czekowe, Prawo karne w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego, Prawo wykroczeń,
  Prawo zobowiązań – wybrane zagadnienia.
  * zajęcia z wybranego języka obcego trwają pięć semestrów

  Studia na kierunku prawo obejmują dwie specjalizacje: karną i cywilną. Trwają także prace nad uruchomieniem trzeciej – międzynarodowej.

      * SPECJALIZACJA KARNA
        Zapewnia zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu materialnego, procesowego i wykonawczego prawa karnego, prawa i postępowania karnego skarbowego, kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego gospodarczego czy prawa karnego międzynarodowego. Studenci poznają pracę lekarzy sądowych, ekspertów kryminalistyki oraz psychiatrów i psychologów sądowych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości i organach skarbowych, a w szczególności do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy adwokata.

      * SPECJALIZACJA CYWILNA I GOSPODARCZO-HANDLOWA
        Studenci wybierający tę specjalizację rozszerzają wiedzę z zakresu prawa cywilnego, zapoznają się z teorią zawierania umów, poznają prawo ochrony własności intelektualnej, prawo reklamy, prawo konkurencji, prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ponadto poznają uregulowania postępowania egzekucyjnego, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego i prawa bankowego. Absolwent tej specjalizacji jest przygotowany do pracy na stanowisku doradcy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także jako radca prawny, sędzia, adwokat czy notariusz.  Sylwetka absolwenta
  Absolwenci kierunku prawo na Uczelni Łazarskiego będą przygotowani do podjęcia każdego rodzaju aplikacji:
  sądowej, adwokackiej, prokuratorskiej, notarialnej czy też radcowskiej. Absolwent będzie mógł podjąć się wykonywania klasycznych profesji prawniczych, a także pracować jako aktywny doradca, konsultant, ekspert czy też finansista w sferze gospodarczej w Polsce oraz w otoczeniu międzynarodowym. Ukończenie studiów daje również możliwość zatrudnienia w strukturach gospodarki narodowej, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach społecznych, socjalnych, wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, adwokatura), a także w obsłudze podmiotów gospodarczych (radcowie prawni) czy policji.

Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |