Studia II Stopnia-Zarządzanie Regionem i Usługami Publicznymi

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Zarządzanie Regionem i Usługami Publicznymi - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Wiedza z zakresu ekonomii jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka i dotyczy wielu dziedzin jego aktywności. Ponadto wraz z rozwojem gospodarczym krajów wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów związanych z różnymi obszarami ekonomii. Studia na tym kierunku pomogą Ci zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce i życiu społecznym. Poza wiedzą ekonomiczną w trakcie nauki opanujesz również nowoczesne narzędzia komunikacji. Uzyskasz certyfikat umiejętności komputerowych ECDL potwierdzający znajomość określonych programów oraz zdobycie wymaganych umiejętności komputerowych. Będziesz miał również możliwość uzyskania również certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum B-2. Studentom tego kierunku oferujemy także możliwość zdobycia honorowanego przez firmy na całym świecie certyfikatu European Business Competence*Licence (EBC*L), czyli Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych. Jest on ogólnoeuropejskim świadectwem potwierdzającym posiadanie wiadomości z zakresu ekonomii, finansów i prawa spółek. System EBC*L umożliwia studentom Ekonomii zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy świadectwa kompetencji biznesowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalność- Zarządzanie Regionem i Usługami Publicznymi

  Zarządzanie regionem i usługami publicznymi to specjalność obejmująca zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne. Interdyscyplinarność tej specjalności oraz odpowiednia struktura przedmiotów zapewni Ci rozwinięcie umiejętności wieloaspektowego spojrzenia na rozwój regionu i świadczenie usług publicznych.

  Zdobędziesz również kompetencje do podejmowania decyzji związanych z planowaniem i realizacją założeń rozwoju regionalnego jak również obsługą administracyjną mieszkańców regionu. Zdobyta wiedza ekonomiczna zapewni Ci natomiast właściwe rozumienie kontekstu decyzji związanych z rozwojem regionu. Nauczysz się także organizować i zarządzać zespołami pracowniczymi oraz podejmować właściwe decyzje o charakterze strategicznym. Istotna jest również umiejętność wykorzystywania środków z Unii Europejskiej dla rozwoju regionu poprzez przygotowanie i realizację projektów.

  W programie studiów m.in.:

  * polityka regionalna
  * gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
  * planowanie przestrzenne
  * zamówienia publiczne
  * zarządzanie strategiczne
  * strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
  * fundusze strukturalne i finansowanie projektów


  Specjalność realizowana jest od 2 semestru studiów II stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent specjalności zostaniesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w organach administracji publicznej, instytucjach pozarządowych, instytucjach krajowych, przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Inne informacje związane z zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |