Studia II Stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  esocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym język obcy do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski Organizując proces kształcenia, dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydaci na studia drugiego stopnia, posiadający tytuł zawodowy licencjata pedagogiki, przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Rekrutacja trwa do 26 września lub do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym
  język obcy do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski


  Absolwent specjalności Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

  Absolwent będzie oceniany przez pryzmat profesjonalnej wiedzy, umiejętności samodoskonalenia i cech osobowości. Stąd też ogromny nacisk w Uczelni kładziony jest na interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk psychologicznych, pedagogicznych i pokrewnych, które mają wyposażyć absolwentów w wiedzę umożliwiającą samokształcenie i samodoskonalenie, zgodnie z nowoczesnymi trendami europejskiej myśli pedagogicznej.

     1. Kompetencje specjalizacyjne
           1. umiejętności metodyczne pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zgodne z                          najnowszymi trendami europejskiej myśli i praktyki pedagogicznej,
           2. umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami                      wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością czy              innymi formami patologii społecznej,
           3. tworzenie i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących                              zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania różnym formom patologii              społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia),
           4. wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów                              wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami;
           5. umiejętność tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec                                  młodzieżowych grup kontrkulturowych,
           6. zdolność efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej                             (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z                     rodzicami itp.),
           7. twórcza postawa gotowości do działań dla dobra ogółu, zarówno w kontekście działalności             zawodowej jak i pozazawodowej,
           8. znajomość wybranego języka obcego, w tym również słownictwa specjalistycznego.

  Wprowadzony w uczelni system nauczania języka obcego oferuje 900 godzin dydaktycznych w trakcie pięciu lat studiów. Zaletą systemu jest oparcie o poziomy zaawansowania umożliwiające studentowi początkującemu uczestnictwo w zajęciach grupy początkującej, a średnio zaawansowanemu w zajęciach grupy średnio zaawansowanej. Dzięki temu unika się strat czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału i w konsekwencji umożliwia absolwentowi uzyskanie kompetencji językowych na poziomie C2 ESOKJ lub wyższym.
     2. Perspektywy i możliwości zatrudnienia - w Polsce i krajach Unii Europejskiej
            * placówki opiekuńczo-wychowawcze;
            * placówki profilaktyczne i resocjalizacyjne;
            * szkoły i internaty;
            * poradnie specjalistyczne;
            * policja, straż miejska, wojsko;
            * sądy (kurator sądowy);
            * administracja rządowa i samorządowa;
            * stowarzyszenia i fundacje.

  Ramowy plan specjalności
  Przedmioty podstawowe: Antropologia kulturowa, Logika, Metodologia badań społecznych, Współczesne koncepcje filozofii i etyki, Współczesne problemy socjologii, Współczesne problemy psychologiiPrzedmioty kierunkowe: Andragogika, Pedagogika ogólna, Pedagogika porównawcza, PedeutologiaPrzedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe: Diagnoza w resocjalizacji, Współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej, Profilaktyka zjawisk patologii społecznej, Techniki terapeutyczne w praktyce resocjalizacyjnej, Profilaktyka zjawisk patologii społecznej, Zaburzenia w zachowaniu, Praca z uzależnionymi, Opieka postpenitencjarna, Język obcy, Seminarium magisterskie.

Inne informacje związane z praca socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |