Studia II Stopnia-Rachunkowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Rachunkowość - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu szeroko pojętego zarządzania finansami.
 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalność-Rachunkowość

  oza zagadnieniami o charakterze ogólnym w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i prognozowania ekonomicznego, nabędziesz szereg umiejętności specjalistycznych, m.in. dotyczących systemów controllingowych, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, badania sprawozdań finansowych, zarządzania kosztami i metod wyceny przedsiębiorstw. Nauczysz się również wykonywać analizy pozwalające na ocenę kondycji finansowej firmy. Poznasz też mechanizmy wpływania na poprawę tej sytuacji. Nabędziesz umiejętności właściwego planowania i zarządzania zasobami oraz identyfikowania możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o trendy występujące w otoczeniu. Znając ogólne zagadnienia makro-i mikroekonomiczne, będziesz potrafił zidentyfikować zapotrzebowanie na kapitał, określić źródła jego pozyskania oraz efektywnie nim zarządzać.

  W programie studiów m.in.:

  * badanie sprawozdań finansowych,
  * controlling,
  * informatyczne systemy wspomagające ewidencję księgową i zarządzanie finansami,
  * rachunkowość zarządcza
  .

  Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w komórkach finansowych przedsiębiorstw oraz jako doradca podatkowy i inwestycyjny czy specjalista ds. księgowości.

Inne informacje związane z rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |