Studia I Stopnia-Pracownik Socjalny

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Pracownik Socjalny - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Specjalność "Pracownik socjalny" to odpowiedź WSIiZ na duże zapotrzebowanie w zakresie kształcenia w tym zawodzie. Wynika ono m.in. z ustawowych wymogów dotyczących uzupełnienia wykształcenia przez pracowników instytucji pomocowych do końca grudnia 2013 r. Jednak specjalność ta jest oferowana nie tylko osobom już pracującym w systemie opieki społecznej, ale też tym, które taką pracę zamierzają podjąć. W społeczeństwie z jednej strony starzejącym się, z drugiej zaś stawiającym przed ludźmi coraz to nowe wyzwania - pracy w zakresie opieki społecznej i wsparcia zawodowego nie zabraknie." dr Małgorzata Lorenc-Szpila, Dziekan
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Socjologia
  Specjalizacja-Pracownik Socjalny

  Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę i niezbędne umiejętności w zakresie nauk społecznych (socjologii, antropologii, demografii), pedagogiki, psychologii, metodologii badań społecznych, ekonomii. W czasie studiów będziesz mógł udoskonalać swoje umiejętności interpersonalne. Nauczysz się prawidłowego rozpoznawania i analizowania uwarunkowań prawnych trudnej sytuacji osób i rodzin oraz planowania form pomocy oraz skutecznego stosowania metod i technik w pracy socjalnej. W ramach praktyk zawartych w programie studiów nauczysz się kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, dzięki czemu dowiesz się, jak udzielać skutecznej pomocy.

  W programie studiów m.in.:

  * komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
  * system prawny, struktura i organizacja pomocy społecznej
  * prawo rodzinne i opiekuńcze
  * metodyka pracy socjalnej
  * promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie
  * wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  * praktyki zawodowe w instytucjach i placówkach pomocy społecznej


  Specjalność realizowana jest od 1. semestru na studiach I stopnia.

  A co po studiach?

  Będąc absolwentem znajdziesz zatrudnienie zarówno jako pracownik socjalny w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie, jak również w innych instytucjach pomocowych, takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, punkty interwencji kryzysowej, czy szpitale.
  Ponieważ pomoc społeczną świadczą w Polsce organy administracji rządowej i samorządowej współdziałające, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, po ukończeniu studiów znajdziesz również pracę w podmiotach współpracujących z organami administracji rządowej i samorządowej.
  Socjologowie również są predysponowani do pracy w takich zawodach, jak: doradca personalny i zawodowy, dziennikarz, moderator internetowego forum społecznościowego, negocjator, pracownik agencji rozwoju regionalnego oraz centrum zarządzania kryzysowego, specjalista ds. marketingu i reklamy oraz public relations. Dodatkowo - jako socjolog z kwalifikacjami pracownika socjalnego, będziesz w stanie z powodzeniem ubiegać się o pracę w ośrodkach badania opinii publicznej, zgłębiających nie tylko kwestię społecznych preferencji politycznych, ale też liczne problemy związane z życiem rodzinnym, obywatelskim, zawodowym, bezrobociem, migracjami czy funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |