Studia I Stopnia (inżynierskie) - Gospodarka Przestrzenna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Gospodarka Przestrzenna - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Praktyki
  WSZ KdE jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Poznaniu proponuje wyższe studia zawodowe pierwszego stopnia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, odpowiadające potrzebom wynikającym z rozwoju gospodarczego kraju, rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej oraz uczestnictwa Polski w UE.Szkoła podejmuje starania zmierzające do tego, aby absolwent mógł kontynuować dalsze kształcenie na dwuletnich studiach uzupełniających magisterskich tego samego kierunku.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Studia inżynierskie o specjalności „ Projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne”.
  Studia inżynierskie trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Wyższe zawodowe studia inżynierskie na tym kierunku realizowane są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia zaoczne) i zapewniają bardzo dobry poziom nauczania przez zespół wykładowców o wysokich kwalifikacjach naukowych , dydaktycznych i wieloletnim doświadczeniu praktycznym w dziedzinie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz w zakresie wielu innych umiejętności i kompetencji specjalistycznych.

  Absolwenci poza możliwościami zatrudnienia w biurach, pracowniach planistycznych i konsultingowych, agencjach rozwoju, firmach otoczenia biznesu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz w wielu innych podmiotach działalności zawodowej, mają możliwość ( po spełnieniu określonych warunków i wymagań prawnych) ubiegania się o członkostwo w Izbie Urbanistów Polskich, co jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie projektowania urbanistycznego i planistycznego i pozwala realizować karierę zawodową na krajowym rynku pracy ( biura, pracownie itd.), prowadzić prywatną działalność gospodarczą oraz podejmować pracę w państwach UE.

  Studia inżynierskie
  Studia inżynierskie na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA cechuje zintegrowany system kształcenia polegający na ścisłym powiązaniu wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową i obejmują przedmioty określone w obowiązujących standardach nauczania.

  Wśród przedmiotów kształcenia podstawowego występują między innymi: socjologia, historia urbanistyki, prawoznawstwo, matematyka i statystyka, fizyka, grafika inżynierska, ekonomia, geografia ekonomiczna.
  Grupę przedmiotów kierunkowych tworzą między innymi: przyrodnicze, społeczno- kulturowe i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, planowanie infrastruktury technicznej, gospodarka nieruchomościami, budownictwo, geodezja i kartografia, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
  Przedmioty o treściach specjalnościowych
  to między innymi: ochrona dóbr kultury i rewaloryzacja zespołów zabytkowych, gospodarka odpadami, teledetekcja w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym, architektura i ekologia krajobrazu, środowisko przyrodnicze w projektowaniu urbanistycznym, projektowanie terenów zieleni, projektowanie komputerowe, projektowanie zespołów usługowych, zagospodarowanie turystyczne w polityce przestrzennej gminy.

  Program nauczania obejmuje również praktyki zawodowe (w pracowniach projektowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego) a także ćwiczenia terenowe, realizowane poza siedzibą Uczelni.
  Na studiach inżynierskich student przygotowuje pracę dyplomową ( projekt inżynierski) i zdaje egzamin dyplomowy.
  Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Inne informacje związane z Planowanie Regionalne i Gospodarcze

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |