Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSTiE - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne - Sucha Beskidzka - Małopolskie

 • Cele
  Cel kształcenia

  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja ze specjalnością Obsługa Ruchu Turystycznego czy też Hotelarstwo i Gastronomia przygotowują wszechstronnie do pracy w sektorze turystycznym, zarówno pod kątem turystyki zagranicznej, jak i krajowej. Dotyczy to zarówno pracy w biurach turystycznych, w hotelach i innych obiektach noclegowych, jak również kompleksowej obsługi grup turystycznych (pilotażu i przewodnictwa) oraz pracy w branżach towarzyszących i uzupełniających ofertę turystyczną.

  Studia te zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy związanej z tą specjalnością, jak również nabycie praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia imprez turystycznych, bezpośredniej pracy z grupami turystycznymi, zarządzania i organizacji oraz pracy w obiektach i przedsiębiorstwach turystycznych na różnych stanowiskach.

  Absolwenci tej specjalności otrzymują dyplom ukończenia studiów licencjackich, który pozwala:

  * podjąć pracę w wyuczonym zawodzie specjalisty ds. turystyki, w kraju lub za granicą;
  * kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich na wyższych uczelniach w całej Polsce, mających prawo do nadawania tytułu magistra.

  Warto zauważyć, że już po trzech latach nauki uzyskuje się dyplom ukończenia studiów wyższych oraz konkretny zawód wraz z niezbędnymi kwalifikacjami praktycznymi. Daje to możliwość wcześniejszego podjęcia pracy i ewentualnej kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Forma dwustopniowych studiów jest powszechna w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie duże koszty kształcenia oraz konieczność późniejszej nieustannej edukacji nie pozwalają na (zbyt) długi okres studiów podstawowych. Jak już wspomniano, dostosowanie planu i programu studiów do obowiązujących standardów pozwala absolwentom Szkoły podejmować uzupełniające studia magisterskie w różnych ośrodkach akademickich i uczelniach.

  Celem kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja jest dążenie do tego, aby Absolwent:

  * posiadał kompleksową wiedzę z zakresu ORT oraz wiedzę ogólną;
  * potrafił projektować, tworzyć, organizować i planować konkretne imprezy turystyczne;
  * umiał biegle stosować nowoczesne narzędzia pracy w firmie (komputer, Internet);
  * potrafił pracować samodzielnie, a także kierować pracą innych;
  * opanował zdolność wysokiej kultury obsługi turystów oraz zdolność radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  * posiadał umiejętności do stałego, samodzielnego rozwoju zawodowego;
  * był gruntownie przygotowany do podjęcia studiów na poziomie magisterskim;
  * swobodnie posługiwał się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.
 • Praktyki
  W czasie studiów, w miesiącach wakacyjnych, studenci odbywają trzy praktyki zawodowe. Studenci mają możliwość otrzymania za nie \"kieszonkowego\" oraz szansę na podjęcie pracy w danej firmie na czas wakacji czy też na stałe. Uczelnia kieruje studentów na praktyki do firm m.in. na podstawie indywidualnie zawartych umów. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się wyodrębniona jednostka organizacyjna Szkoły, a kierownikiem praktyki (opiekunem merytorycznym) jest osoba wyznaczona przez Rektora.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w WSTiE trwają łącznie 6 semestrów, tj. trzy lata. W tym czasie, w miesiącach wakacyjnych, studenci odbywają także dwie praktyki zawodowe. Studia prowadzone są w dwóch systemach:

      * dziennym,
      * zaocznym.

  Program studiów obejmuje przedmioty związane z ruchem turystycznym oraz powiązane z tym przedmioty wykształcenia ogólnego. Przedmioty te zostały starannie dobrane, aby umożliwić zrozumienie i efektywne wykorzystanie płynącej z nich wiedzy podczas przewidzianych praktyk zawodowych oraz przyszłej pracy zawodowej Absolwenta.

  Dwie praktyki zawodowe trwające po 8 tygodni, przeznaczone są na regularną pracę w wybranej firmie w kraju lub za granicą. Student ma wówczas możliwość utrwalenia i zweryfikowania nabytej wiedzy oraz doskonalenia znajomości języka obcego. Co więcej, ma szansę pokazania swoich umiejętności i chęci do pracy, a to może nawet przesądzić o przyjęciu do pracy na stałe w przyszłości. Pod koniec studiów studenci wybierają promotora, pod kierunkiem którego będą przygotowywać pracę dyplomową, uczęszczając przy tym na seminarium dyplomowe. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich przewidzianych w planie studiów egzaminów, a także po zaliczeniu praktyk zawodowych i złożeniu pracy dyplomowej, studenci przystępują do obrony pracy dyplomowej. Pozytywny wynik egzaminu dyplomowego jest równoznaczny z ukończeniem studiów. Student uzyskuje dyplom ukończenia WSTiE.

  Program studiów przewiduje dokładne poznanie branży turystycznej, zarówno pod względem wiedzy merytorycznej, jak i praktycznych zasad funkcjonowania na rynku. Okazją do tego jest uczestnictwo w zajęciach z takich przedmiotów jak: Geografia Turystyczna Polski i Świata, Historia Kultury i Sztuki, Podstawy Turystyki, Hotelarstwo, Marketing Usług czy Prawo w Turystyce. Niezbędne również są przedmioty ogólne, ukierunkowane na studiowaną specjalność, czego przykładem może być np. Socjologia, Psychologia, Organizacja i Zarządzanie, Podstawy Rachunkowości, Ekonomia czy też Informatyka.

  Założeniem Szkoły jest wszechstronne przygotowanie studentów zarówno do pracy w firmie turystycznej (znajomość zagadnień m.in. z Marketingu, Reklamy, Prawa, Ekonomii, Rachunkowości), jak i do pracy z grupami turystycznymi (podstawy Psychologii, Socjologii, Animacja zachowań w czasie wolnym, Teoria i Metodyka Rekreacji). Co więcej, studenci mają możliwość ukończenia kursu pilota wycieczek zagranicznych, agenta reklamy, managera sportu, instruktora fitness, instruktora narciarstwa, kursu kierowników wycieczek czy też animatora czasu wolnego. Pozwala to na podjęcie pracy w trakcie studiów i zdobycie doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy zawodowej absolwenta.

  Program studiów kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwia absolwentowi:

      * zdobycie solidnego przygotowania do zawodu specjalisty ds. turystyki w trakcie trzy- letnich studiów wyższych, które mogą być prowadzone zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym;
      * uzyskanie doskonałego przygotowania zawodowego poprzez poznanie zagadnień niezbędnych do pracy w branży usług turystycznych, przy czym przedmioty studiów są powiązane z ćwiczeniami terenowymi i poparte praktykami;
      * zdobycie kompleksowej wiedzy ogólnej i branżowej, przydatnej w pracy w turystyce;
      * odbycie w trakcie studiów, w miesiącach wakacyjnych, trzech praktyk zawodowych, weryfikujących i pogłębiających zdobytą wiedzę;
      * przygotowanie i obrona pracy dyplomowej, z wybranego, zgodnego z zainteresowaniami własnymi tematu, która po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu wszystkich zaliczeń jest podstawą uzyskania dyplomu ukończenia uczelni wyższej, a tym samym zdobycia wykształcenia wyższego zawodoweg

  Praktyki studenckie

  W czasie studiów, w miesiącach wakacyjnych, studenci odbywają trzy praktyki zawodowe. Studenci mają możliwość otrzymania za nie \"kieszonkowego\" oraz szansę na podjęcie pracy w danej firmie na czas wakacji czy też na stałe. Uczelnia kieruje studentów na praktyki do firm m.in. na podstawie indywidualnie zawartych umów. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się wyodrębniona jednostka organizacyjna Szkoły, a kierownikiem praktyki (opiekunem merytorycznym) jest osoba wyznaczona przez Rektora.

  Student skierowany na praktykę ma szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, a także pokazania chęci do pracy, co może nawet przesądzić o przyjęciu (w przyszłości) do pracy na stałe. Studenci wyjeżdżają również na praktyki zagraniczne, które są wynikiem stałej współpracy Szkoły z konkretnymi firmami oraz ciągłym nawiązywaniem nowych kontaktów. Obecnie studenci WSTiE odbywają praktyki w renomowanych biurach podróży i najwyższej klasy hotelach w Polsce oraz za granicą m.in. w:

      *
        Hiszpanii,
      *
        Francji,
      *
        Turcji,
      *
        Tunezji,
      *
        Egipcie,
      *
        Irlandii,
      *
        Grecji,
      *
        Włoszech,
      *
        USA ,
      *
        Niemczech,
      *
        na Cyprze.

  Najczęściej jest to praca na samodzielnych stanowiskach animatorów czasu wolnego, pilotów wycieczek zagranicznych, rezydentów, kierowników i wychowawców kolonii. Nie trzeba dodawać, iż wyjazd na praktyki zagraniczne daje możliwość zapoznania się z branżą turystyczną na całym świecie. W trakcie praktyki student dysponuje dostatecznym zasobem wiedzy, tak aby móc sprostać podstawowym problemom, z jakimi może zetknąć się organizator turystyki. W trakcie drugiej praktyki zawodowej, dodatkowym celem jest przygotowanie do pisania pracy dyplomowej. Dobrze widziane jest dokonanie wyboru pracy dyplomowej z uwzględnieniem odbywanej praktyki, a może nawet w uzgodnieniu z firmą, gdzie odbywa się praktyka.

  Program praktyk zawodowych na kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwia absolwentowi:

      *
        utrwalenie i zweryfikowanie własnej wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
      *
        doskonalenie znajomości języka obcego;
      *
        przygotowanie do napisania pracy dyplomowej, być może w porozumieniu z firmą, gdzie odbywana jest praktyka;
      *
        zapoznanie się z warunkami w miejscu odbywania praktyki, nawiązanie bliższego kontaktu, co może prowadzić do zapewnienia sobie stałej pracy.

  Sylwetka absolwenta

  Turystyka jest jedną z czołowych dziedzin gospodarki, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych osób i dynamikę rozwoju. Stąd też podstawowe kwalifikacje absolwenta to umiejętności kreatywnego myślenia w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną, sprawne funkcjonowanie i przystosowanie się do zmieniających się warunków, szybkie podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w zespole jak i samodzielne organizowanie pracy sobie i innym, nastawienie na ciągły rozwój i doskonalenie zdobytych umiejętności.

  Absolwent specjalności będzie posiadał gruntowne przygotowanie:

      * turystyczne (zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, wiedza krajoznawcza i geograficzna oraz m.in. metodyka rekreacji, ekonomika turystyki i rekreacji, historia kultury i sztuki, prawo w turystyce);
      * ogólne (m.in. marketing, informatyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie, historia powszechna, psychologia, socjologia),
      * praktyczne (organizacja i przygotowanie ćwiczeń terenowych, obsługa klienta, projektowanie imprez turystycznych, uczestnictwo w targach turystycznych i spotkaniach branżowych).

  Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja znajdują zatrudnienie w firmach branży turystycznej, a także przedsiębiorstwach powiązanych z obsługą ruchu turystycznego. Branża turystyczna potrzebuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów, z solidnym przygotowaniem zarówno do pracy w biurach, hotelach, jak i przedstawicieli firmy za granicą. (tzw. rezydentów). Kwalifikacje i umiejętności absolwentów dotyczą nie tylko aspektów ogólnych, lecz również konkretnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, popartej doświadczeniem zawodowym. Absolwent WSTiE jest także przygotowany do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, z możliwością stworzenia samodzielnie firmy o charakterze usługowym, współpracującej z kontrahentem zagranicznym i obsługującej turystę krajowego i zagranicznego. Znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka obcego umożliwia podjęcie pracy za granicą bądź też pracę w kraju z turystami zagranicznymi. Wszystkie te warunki stwarza edukacja w WSTiE w Suchej Beskidzkiej.

  Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja to osoba, która:

      * dysponuje odpowiednio szerokim spektrum wiedzy ogólnej, umożliwiającym wszechstronne działanie i pracę na różnych stanowiskach;
      * dysponuje gruntownym przygotowaniem zawodowym, teoretycznym i praktycznym;
      * posiada konkretne umiejętności praktyczne wynikające zarówno z licznych ćwiczeń terenowych w kraju i za granicą, jak i praktyk zawodowych odbytych podczas studiów;
      * jest wdrożony do ustawicznego samokształcenia, co wynika z konieczności nadążania za nieustannie zmieniającymi się okolicznościami;
      * zna dwa języki obce w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
      * jest atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców zarówno w kraju jak i za granicą;
      * potrafi pracować na własny rachunek, a dodatkowo znajomość języków obcych pozwala mu podjąć pracę poza granicami kraju.

  Kadra nauczycielska

  Realizacja celu i modelu kształ cenia nie jest możliwa bez odpowiedniej kadry dydaktycznej, posiadającej bogate doświadczenie zawodowe. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia na specjalności Obsługa Ruchu Turystycznego kierunku Turystyka i Rekreacja zostały starannie dobrane, jako doświadczeni pracownicy dydaktyczni i naukowi, prowadzący na co dzień zajęcia w renomowanych uczelniach wyższych, takich jak AWF, UJ, AP, AE w Krakowie oraz SGH w Warszawie. Prawie wszystkie osoby posiadają stopień naukowy doktora lub wyższy. Wszystkie osoby na co dzień prowadzą zajęcia na kierunkach i specjalnościach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Polityka Szkoły nie przewiduje w tym miejscu kompromisów, które musiałyby skutkować obniżeniem poziomu kształcenia, a tym samym zmniejszeniem satysfakcji studentów i obniżeniem szans zawodowych przyszłych absolwentów.  Wyposażenie sal

  Warunki lokalowe Szkoły umożliwiają odbywanie zajęć na odpowiednim poziomie technicznym. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt audiowizualny i są odpowiednio nagłośnione.

  Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami wykładowymi oraz laboratoriami komputerowymi, pozwalającymi studentom na skuteczne i intensywne ćwiczenia praktyczne w ramach zajęć przedmiotowych.


  Możliwości dodatkowe

  Studenci WSTiE mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Mogą one obejmować zarówno przedmioty specjalistyczne związane z kierunkiem studiów, jak i dodatkowe zajęcia pozwalające, np. na doskonalenie umiejętności językowych.

  Zajęcia dodatkowe związane z kierunkiem studiów mogą być pomyślane jako poszerzające wiedzę zawodową zdobytą w trakcie studiów, ale także mogą to być zajęcia nowe, prowadzone przez zaproszonych specjalistów i uwzględniające problematykę przydatną z punktu widzenia przyszłego absolwenta.

  Studenci WSTiE biorą aktywny udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych, przy udziale wybitnych specjalistów.

  Co więcej, studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mają możliwość kontynuowania nauki na Uniwersytecie Luton w Anglii.

   

  Kierunek: Turystyka i rekreacja

  Specjalność: Zarządzanie w turystyce

  Trzyletnie studia na kierunku Turystyka i rekreacja spełniają oczekiwania w szczególności dla:

      *
        menadżerów lub właścicieli obiektów turystycznych;
      *
        kreatorów turystyki w gospodarce publicznej;
      *
        osób rozumiejących współzależności filozofii biznesu i problemów ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego.

  Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja ze specjalnością Zarządzanie w Turystyce
  nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

      * zarządzania obiektami turystycznymi i rekreacyjnymi takimi jak: hotele, pensjonaty, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe i inne;
      * działań marketingowych szczególnie przydatnych w branży turystycznej, w tym reklamy, kalkulacji cen, tworzenia atrakcyjnej oferty produktów i usług turystycznych;
      * badania rynku usług turystycznych, a zwłaszcza potrzeb klientów w wymiarze regionalnym i krajowym;
      * planowania zagospodarowania turystycznego;
      * prowadzenia negocjacji;
      * przepisów prawa regulujących działalność turystyczną.

  Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów i może kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.

  Praktyczne zdobycie umiejętności odbywa się również poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego, w jednostkach samorządowych- różnych szczebli, kreujących politykę turystyczną.

  Kompetencje zawodowe absolwentów specjalności Zarządzanie w turystyce uzupełnia umiejętność posługiwania się wybranym językiem obcym - angielskim, niemieckim, francuskim lub włoskim.

  Studia obejmują także przedmioty specjalnościowe:

      * usługi hotelarskie i gastronomiczne,
      * zarządzanie informacją,
      * metody zarządzania projektami.

  Kierunek: Turystyka i rekreacja

  Specjalność: Turystyka międzynarodowa

  Specjalność Turystyka międzynarodowa powstała z myślą o nowych wymaganiach, jakie stanęły przed polską turystyką w warunkach swobodniejszego przekraczania granic państw, zwiększonych kontaktów gospodarczych i coraz bardziej odczuwalnej globalizacji. Nowe formy turystyki, a zwłaszcza turystyka biznesowa, korporacyjna, kongresowa, turystyka edukacyjna, etniczna i religijno-pielgrzymkowa, sportowa czy specjalistyczna stawiają nowe wymagania dla sektora usług turystycznych.

  Trzyletnie studia na kierunku Turystyka międzynarodowa spełniają oczekiwania
  w szczególności dla:

      * specjalistów w zakresie organizacji obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego;
      * osób zainteresowanych procesami cywilizacyjnymi współczesnego świata i regionu, globalizacją, integracją europejską, konkurencją i rynkiem;
      * osób zajmujących się zagadnieniami międzykulturowymi i zarządzaniem w biznesie;
      * wszystkich tych, którzy planują rozwój własnej kariery w kierunku prowadzenia usług turystycznych;
      * wszystkich zainteresowanych podniesieniem kompetencji zawodowych w zakresie podstaw geograficznych, organizacyjnych, ekonomicznych, socjologicznych, ekologicznych i zdrowotnych.

  Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja ze specjalnością Turystyka międzynarodowa nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

      * promowania Polski i jej regionów;
      * organizowania marketingu turystycznego,
      * prawnych i organizacyjnych zasad turystyki,
      * funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego i przedsiębiorstwa turystycznego;
      * zarządzania jakością usług turystycznych;
      * zasad funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego;
      * działalności międzynarodowych organizacji turystycznych.

  Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów i może kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.

  Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w polskich i zagranicznych instytucjach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Posiada umiejętności techniczno-zawodowe w zakresie obsługi programów i sieci komputerowych oraz analizy statystycznej danych, a ponadto zna nowoczesne i skuteczne techniki negocjacji.
  Studia obejmują także przedmioty specjalnościowe:

      * współczesne stosunki międzynarodowe
      * negocjacje, protokół,
      * organizacja turystyki międzynarodowej

  Kierunek Turystyka i Rekreacja,
  przedmioty przypisane do kierunku:
   

  • ekonomika
  • podstawy marketingu
  • turystyka i rekreacja
  • historia sztuki
  • prawo w turystyce
  • psychologia
  • informatyka
  • animacja zachowań w czasie wolnym
  • turystyka krajowa i zagraniczna
  • podstawy rachunkowości
  • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • krajoznawstwo
  • komunikacja interpersonalna (warsztaty)
  • obsługa ruchu turystycznego

Inne informacje związane z organizacja turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |