Home > Studia I Stopnia > Organizacja Turystyki > Dzienne > Nowy Sącz > Studia I Stopnia - Obsługa Ruchu Turystycznego - Nowy Sącz - Małopolskie

Studia I Stopnia - Obsługa Ruchu Turystycznego - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSP-Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Obsługa Ruchu Turystycznego - Dzienne - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Cele
  Absolwent jest przygotowany do zajmowania stanowisk w biurach prowadzących obsługę ruchu turystycznego, zajmujących się organizacją rekreacji, jak również w hotelach, domach wypoczynkowych, w odpowiednich komórkach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Zdobywa zatem student wiedzę humanistyczną – pozwalającą zrozumieć potrzeby ludzkie, rozumie związki i procesy społeczne zachodzące w turystyce. Wiedza przyrodnicza – dająca podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko – aktywność ruchowa. Wiedza administracyjna i ekonomiczna, organizacyjna i prawna umożliwia ocenę i świadome wykorzystywanie mechanizmów rynkowych. Absolwent nabywa umiejętności kierowania , samodzielnego planowania oraz realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Umie samodzielnie opracować i realizować imprezy turystyczne, rekreacyjne, różnego rodzaju zjazdy, sympozja, kongresy. Swobodnie nawiązuje kontakty z ludźmi oparte na umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków przekazu oraz płynnego opanowania i umiejętności posługiwania się językami obcymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Do postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożą osobiście w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty: * podanie (druk uczelniany); * oryginał świadectwa ukończenia szkoły; * kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu); * kserokopię książeczki wojskowej (oryginał do wglądu); * cztery fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie; * w przypadku laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych; * dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne- opłata jest bezzwrotna; * zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów w WSP. W zaświadczeniu musi być zaznaczone, że nie ma przeciwwskazań alergicznych i dermatologicznych do udziału w zajęciach sportowo- rekreacyjnych (pływalnia, sala gimnastyczna, siłownia, hala sportowa i zajęcia terenowe). ZASADY KLASYFIKACJI PRZY POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM Prowadząc postępowanie rekrutacyjne instytutowa komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły, wylicza średnią ocen z przedmiotów: * BIOLOGIA * GEOGRAFIA * JĘZYK OBCY Instytutowa komisja rekrutacyjna ustala listę przyjętych na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia średniej ocen. W przypadku, gdy limit miejsc na poszczególne kierunki nie zostanie przekroczony, na studia przyjęci będą wszyscy kandydaci.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł Licencjata i ma możliwość kontynuowania studiów uzupełniających magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Program nasz jest kompatybilny z programem obowiązującym na AWF, a przy jego tworzeniu zaangażowali się pracownicy tejże Akademii.
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Obsługa Ruchu Turystycznego

  Studia trwają 6 semestrów i obejmują 1550 godzin dydaktycznych minimum programowego oraz 760 godzin dydaktycznych dla specjalności Obsługa Ruchu Turystycznego.

  W czasie trwania nauki student ma możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień instruktorskich poprzez odrębne kursy, jak np. pilotów wycieczek zagranicznych, instruktora jazdy konnej itp. Dysponując kwalifikowaną kadrą wywodzącą się w większości ze środowiska Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie można być pewnym nabytych przez absolwenta wysokich kwalifikacji zawodowych, co da mu możliwość zatrudnienia w wybranym dziale gospodarki.
  Wybrane przedmioty obowiązujące w cyklu nauczania:

      * Język obcy I
      * Język obcy II
      * Filozofia
      * Psychologia
      * Socjologia
      * Historia kultury i sztuki
      * Ekonomia
      * Organizacja i zarządzanie
      * Podstawy marketingu
      * Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości
      * Podstawy informatyki
      * Podstawy statystyki
      * Fizjologia pracy i wypoczynku
      * Pedagogika czasu wolnego
      * Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
      * Ekologia
      * Geografia turystyczna
      * Krajoznawstwo
      * Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
      * Podstawy turystyki
      * Teoria i metodyka rekreacji
      * Ekonomika turystyki i rekreacji
      * Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
      * Informatyka w turystyce i rekreacji
      * Prawo w turystyce i rekreacji
      * Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
      * Usprawnienia ruchowe

  Wybrane przedmioty specjalności:

      * Turystyka kwalifikowana i środowiskowa
      * Promocja i informacja turystyczna
      * Organizacja i funkcjonowanie jednostek ORT
      * Tworzenie produktu turystycznego
      * Obsługa klienta
      * Transport
      * Ubezpieczenia
      * Systemy informatyczne w turystyce
      * Marketing w turystyce


Inne informacje związane z Organizacja Turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |