Studia I Stopnia - Socjologia - Prewencja Patologii i Zagrożeń Społecznych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - Prewencja Patologii i Zagrożeń Społecznych - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Praktyki
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie dzienne) w naszej uczelni realizowane są w opraciu o standardy i minima programowe. Sześć semestrów studiów obejmuje na kierunku Socjologia około 2200 godzin dydaktycznych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia socjologiczne umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej życia społecznego. Socjologia jest dyscypliną bardzo zróżnicowaną – przyciąga zarówno osoby o nastawieniu humanistycznym jak i umysły ścisłe. Przedmiotem zainteresowań socjologicznych są zjawiska zarówno z poziomu funkcjonowania jednostek w otoczeniu społecznym, jak i procesy zachodzące w skali całych społeczeństw. Oferowane zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia ogólne związane z poznawaniem i wyjaśnianiem rzeczywistości społecznej, jak i zagadnienia szczegółowe dotyczące mechanizmów funkcjonowania różnych systemów społecznych, problematykę stosunków społecznych, kultury, życia gospodarczego, politycznego, problemów i patologii społecznych, itp.

  Student socjologii zdobywa także wiedzę o naukowych metodach badania rzeczywistości społecznej.

  Na wszystkich specjalnościach obowiązuje 3-tygodniowa praktyka. Studenci studiów niestacjonarnych organizują praktykę we własnym zakresie.

  UWAGA: wybór specjalności następuje po ukończeniu drugiego roku studiów

  Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności kierunku Socjologia
  Podstawy socjologii, Historia myśli społecznej, Socjologia – mikrostruktury społeczne, Socjologia – makrostruktury społeczne, Współczesne społeczeństwo polskie, Metody badań społecznych, Statystyka, Demografia, Etyka zawodu socjologa, Psychologia społeczna, Antropologia kulturowa, Logika i metodologia nauk, Ekonomia, Socjologia procesów społecznych, Podstawy ochrony własności intelektualnej, Technologia informacyjna, Język angielski (niemiecki), Edukacja ekologiczna, Historia społeczna XX wieku, Współczesne teorie socjologiczne, Socjologiczne projekty badawcze, Polityka społeczna.


  Specjalność: Prewencja patologii i zagrożeń społecznych


  Obok podstawowych treści programowych studiów socjologicznych, program kształcenia obejmuje obszar problemów patologii społecznej. Student posiądzie wiedzę z zakresu społecznych uwarunkowań zjawisk patologicznych, metod przeciwdziałania tym zjawiskom, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych sposobów ich rozwiązywania. Nabyta wiedza będzie efektem poznania takich zagadnień naukowych, jak: teorie wyjaśniające zjawiska patologiczne, kryminologia z kryminalistyką, elementy prawa karnego, metody pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem i patologiami społecznymi, przejawy patologii społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych.

  Absolwent będzie posiadał wysoką wrażliwość w zakresie identyfikowania ryzyka powstawania powyższych negatywnych zjawisk i będzie umiał wykorzystywać określone instytucje i środki prewencyjne w celu hamowania i eliminowania niekorzystnych czynników ryzykogennych.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w warunkach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego, swoich współpracowników i otoczenia społecznego. Zna strategie organizowania bezpiecznych warunków pracy, a także eliminowania niebezpieczeństw w sytuacji konfliktu czy zagrożenia. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej w charakterze koordynatorów, twórców i realizatorów projektów profilaktycznych i z zakresu prewencji. Posiada także niezbędne podstawy wiedzy merytorycznej, umiejętności i kompetencji uprawniających go do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych bądź też specjalistycznych formach ochrony. Osobom już pracującym w tych instytucjach pozwoli na pogłębienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie nowych kompetencji.

Inne informacje związane z Zdrowie i Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |