Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Rachunkowość - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Rachunkowość - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowość - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem kształcenia na specjalności Rachunkowość w ramach kierunku „ekonomia” jest przygotowanie studenta do pełnienia funkcji menadżerskich, zwłaszcza w zakresie księgowości, kalkulacji, sprawozdawczości i analizy finansowej. W procesie kształcenia uwzględniane są zjawiska towarzyszące globalizacji gospodarki, w tym szczególnie proces harmonizacji rozwiązań systemowych w formie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości w zakresie ewidencji zjawisk gospodarczych i sprawozdawczości. Absolwent I stopnia jest przygotowany do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie rachunkowości lub w zakresie specjalności pokrewnych, którym rachunkowość dostarcza informacji o sytuacji finansowej. Studiując na tej specjalności absolwent nabędzie umiejętność stosowania na bieżąco aktualnych przepisów określających zasady rachunkowości.
 • Praktyki
  Studenci kierunku "ekonomia" są zobowiązani do odbycia w całym cyklu kształcenia trzech tygodni praktyk. Odbywać je będą w bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej, oddziałach ZUS, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku EKONOMIA specjalność: Rachunkowość - język obcy, - geografia lub informatyka lub matematyka, - wiedza o społeczeństwie lub podstawy przedsiębiorczości
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Rachunkowośc


  Sylwetka absolwenta


  Misja

  1. Cele kształcenia.

  Celem kształcenia na specjalności "Rachunkowość" jest przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty - w zakresie rachunkowości.

  Kompetencje

  • Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy.

   

  Absolwent studiów I stopnia powinien opanować umiejętności samodzielnego
  zdobywania wiedzy i być przygotowanym do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, na
  kierunku "Ekonomia" zarówno w kraju, jak i zagranicą.

  • Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych.

   

  Program studiów obejmuje kilka grup przedmiotów:

  • wykształcenia ogólnego,
  • przedmioty kierunkowe,
  • przedmioty specjalnościowe.

  Przedmioty te są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Ponadto studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w działaniach wielu kół naukowych, funkcjonujących w ramach Uczelni (nie tylko ekonomicznych).
  Ponieważ sprawne posługiwanie się językiem obcym jest wysoce cenione przez pracodawców, na koniec studiów student powinien swobodnie posługiwać się ekonomicznym językiem angielskim.

  • Umiejętności zawodowe.

   

  Absolwent jest wyspecjalizowany w rachunkowości. Posiada umiejętność analizy informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych.

  Przygotowanie praktyczne

  • Rodzaje i formy kształcenia praktycznego.

   

  Absolwent będzie potrafił:

  • stosować zasady rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
  • opracować biznes plan,
  • analizować sytuację ekonomiczno-finansową firmy,
  • wykorzystać programy komputerowe oraz zasoby Internetu,
  • wykorzystać komputer do księgowania,
  • przeprowadzić skuteczne negocjacje,
  • pozyskiwać, analizować, prezentować i interpretować dane statystyczne,
  • zidentyfikować ryzyko.
  • Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.

   

  Z uwagi na znaczenie języka angielskiego w ekonomii, sugerowane jest uzyskanie certyfikatów potwierdzających poziom znajomości tego języka. Sugerowane jest uzyskanie następujących certyfikatów:

  • Preliminary English Test (PET),
  • Business English Certificate (BEC Preliminary, Vantage, Higher), który jest uznawany zarówno w Polsce, jak i na całym świecie przez instytucje państwowe, edukacyjne oraz firmy komercyjne. BEC Vantage i BEC Higher są uznawane jako udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także od pracowników polskiej służby cywilnej. Egzaminy BEC ważne są bezterminowo.

  Perspektywy zatrudnienia

  • Uprawnienia do wykonywania zawodu:
  • uzyskane w efekcie ukończenia studiów,
  • możliwe do uzyskania po odbyciu szkoleń uzupełniających.

   

  Ukończenie specjalności "Rachunkowość" otwiera drogę do uzyskania następujących uprawnień i certyfikatów (po spełnieniu pozostałych, wymaganych przepisami prawa warunków):

  • uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • uprawnień doradcy podatkowego.
  • Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy.

   

  Ukończenie specjalności "Rachunkowość" ułatwia podjęcie pracy w charakterze:

  • dyrektora finansowego,
  • głównego księgowego i księgowego,
  • analityka ds. ekonomicznych,
  • analityka ds. kontroli kosztów,
  • analityka kredytowego,
  • doradcy podatkowego.

  Program studiow


  A. Przedmioty podstawowe
  Język angielski
  Język obcy II
  Technologia Informacyjna - Nowoczesne technologie informatyczne - b-larning
  Warsztaty informatyczne
  Problemy współczesnego świata
  Wprowadzenie do filozofii
  Ochrona własności intelektualnej
  Wychowanie fizyczne.

  B. Przedmioty ogólnouczelniane - obligatoryjne dla wszystkich kierunków
  Podstawy prawa - b-learning
  Wiedza o integracji europejskiej
  Podstawy sprawnego studiowania/BHP
  fakultet II

  C. Przedmioty podstawowe 360 h 48 pkt.
  Matematyka
  Statystyka opisowa
  Ekonometria
  Mikroekonomia
  Podstawy makroekonomii
  Zarządzanie
  Rachunkowość
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Prawo

  D. Przedmioty kierunkowe 180 h 24 pkt
  Polityka społeczna
  Polityka gospodarcza
  Analiza ekonomiczna
  Finanse publiczne
  Rrynek finansowy
  Ekonomia integracji europejskiej
  Gospodarka regionalna

  E. Profil dyplomowania
  Proseminarium
  Seminarium dyplomowe
  Konwersatorium dyplomowe
  Wykłady do wyboru (4 x 15 h):

  F. Przedmioty specjalizacyjne Rachunkowość
  Metody wyceny projektów gospodarczych
  Ekonomia matematyczna
  Rachunkowość finansowa
  Biznes plan
  Ubezpieczenia
  Negocjacje w biznesie
  Rachunkowość podatkowa
  Metody komputerowe w zarządzaniu
  Podstawy logistyki
  Księgowość komputerowa
  Procedury zamówień publicznych
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  Prawo i postępowanie podatkowe
  Rachunkowość zarządcza

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |