Studia I Stopnia - Praca Socjalna z Językiem Obcym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Praca Socjalna z Językiem Obcym - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Dlaczego praca socjalna? To nowy wymiar Specjalisty o wyjątkowych kompetencjach, łączący dotychczas oferowaną specjalność (Manager usług społecznych i kulturalnych) i nie tylko... - popatrz na zakres wiedzy i kompetencje absolwenta określone w standardach kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego! Aktualne przemiany w Polsce: gospodarka wolnorynkowa, globalizacja, jednoczenie się Europy stają się czynnikami determinującymi warunki pracy socjalnej w niedalekiej przyszłości. Współczesne społeczeństwo europejskie, pomimo podwyższenia standardów życia jego obywateli, nie jest wolne od narastających problemów społecznych, marginalizacji i patologizacji jednostek. Zasady i prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie socjalnym obligują nasz kraj do coraz większej profesjonalizacji sektora usług społecznych oraz wzmacniają jego pozycję. Dzięki temu wzmacnia się także pozycja i kompetencje poszczególnych pracowników socjalnych. Proces ten zachodzi we wszystkich dziedzinach pracy socjalnej, która jest dla organów rządzących i instytucji najważniejszym instrumentem rozwoju i realizacji zadań polityki społecznej. Rodzi to olbrzymie zapotrzebowanie społeczne na >nowoczesnych pracowników socjalnych, zwanych często "menadżerami ryzyka", czyli wykwalifikowane kadry w obszarze pracy socjalnej, z bardzo dobrą znajomością języka obcego.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Specjalność praca socjalna daje zdecydowanie szersze kwalifikacje i większe możliwości zatrudnienia niż specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja itp.

  Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.
  Perspektywy zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej:

     1. instytucje i ośrodki pomocy społecznej;
     2. domy pomocy społecznej dla różnych grup klientów;
     3. ośrodki opieki całodobowej i dziennej;
     4. ośrodki opiekuńczo-wychowawcze;
     5. ośrodki interwencji kryzysowej;
     6. stowarzyszenia, wspólnoty oraz fundacje działające w obszarze pracy socjalnej;
     7. ośrodki o charakterze resocjalizacyjnym;
     8. szpitale, itp.
     9. powiatowe centra pomocy rodzinie - współpraca z rodzinami zastępczymi, dysfunkcyjnymi;
    10. jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
    11. ośrodki wsparcia;
    12. placówki dla osób dotkniętych bezdomnością, alkoholizmem, narkomanią
    13. zakłady karne;
    14. ośrodki dla uchodźców;
    15. organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem patologiom             społecznym;
    16. urzędy migracyjne;
    17. placówki służby zdrowia, ratownictwa medycznego;

    18. placówki wymiaru sprawiedliwości (szeroko pojęta opieka penitencjarna;
    19. placówki rządowe i samorządowe administracji publicznej;
    20. szkoły europejskie (m.in. na terenie Luksemburga, Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,         Włoch i Holandii).

  Praca Socjalna z Języckime Obcym

  Kwalifikacje

  Dyplom specjalności Praca Socjalna daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz stanowi podstawę do budowania swojej kariery w zawodach związanych, z jednej strony, ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z drugiej zaś, z rozwiązywaniem problemów społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie społeczne i in.), oraz projektowaniem i realizacją zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej.

  Absolwent specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę filozoficzną, pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną a także z zakresu politologii, ekonomii i prawa obowiązującego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Pozwala mu ona na skuteczne działanie w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej.

  Dodatkowym atutem, który świadczy o wyjątkowości tej specjalności prowadzonej w Wyższej Szkole Lingwistycznej jest rozbudowany program nauki języka obcego (w zależności od wyboru: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego), który umożliwia podjęcie pracy zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.
  Umiejętności

  Absolwent specjalności: Praca Socjalna posiada umiejętności:

     1. menedżerskie w zakresie: a. analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na                         świadczenia pomocy społecznej;
        b. rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych                   potrzeb;
        c. prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
        d. zaprojektowania swojego warsztatu pracy;
        e. doskonalenia organizacji pracy;
        f. kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania          pomocy;
        g. monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań;

     2. skutecznej komunikacji w wybranym języku obcym, również w zakresie języka                                specjalistycznego związanego z wykonywanym zawodem,
     3. z zakresu public relations dotyczące popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej;

     4. metodyczne w zakresie:
        a. planowania form pomocy społecznej,
        b. prawidłowego rozpoznawania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy;
        c. skutecznego stosowania w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej;
        d. przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;

     5. stosowania zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego oraz interpersonalne, w tym w            szczególności:
        a. udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się           o pomoc,
        b. respektowania praw tych osób do poszanowania ich godności osobistej,
        c. działania jako rzecznik interesów osób zwracających się o pomoc,
        d. wzmacniania samodzielności osób korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania                   uzależnieniu się od niej.

Inne informacje związane z praca socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |