Pracownik Socjalny o Specjalizacji I Stopnia - Szkolenie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pracownik Socjalny o Specjalizacji I Stopnia - Szkolenie - Zaoczne - Czeladź - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.(Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004, Rozdział 2 art. 116)

  Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. (Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004, Rozdział 12 art. 6)
  Miejsce zatrudnienia pracowników socjalnych:
  • ośrodki pomocy społecznej, PCPR, MOPR,
  • dzienne domy pomocy społecznej,
  • domy pomocy społecznej,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym: domy dziecka, świetlice środowiskowe,
  • szpitale,
  • ośrodki penitencjarne,
  • organizacje i stowarzyszenia samopomocowe np. PKPS, PSOUU, TPD i inne.
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r.

  Szkolenia specjalizacyjne są skierowane do pracowników socjalnych, którzy chcą uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, jak również poprawić umiejętności zawodowe w zakresie metod pracy.

  I STOPIEŃ
  W CELU UZYSKANIA SPECJALIZACJI I STOPNIA PRACOWNIK SOCJALNY MUSI (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny):

  1) Posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli wykonują zadania określone w ustawie.
  2) Odbyć szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji.
  3) Zdać egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną.

  Minimum programowe dla I stopnia specjalizacji obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację:

  1. umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej - 40 godzin;
  2. wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawnych regulacji w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej - 40 godzin;
  3. doskonalenie metod i technik pracy socjalnej:
  a. z osobą - 40 godzin,
  b. z rodziną i grupą - 40 godzin,
  c. ze środowiskiem lokalnym - 20 godzin;
  4. metody oraz techniki tworzenia ioceny projektów socjalnych - 20 godzin;
  5. metody i techniki oceny w pracysocjalnej - 10 godzin.

Inne informacje związane z praca socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |