Home > Studia I Stopnia > Praca Socjalna > Zaoczne > Gdańsk > Studia I Stopnia - Praca socjalna i organizowanie społeczności lokalnych - Gdańsk - Pomorskie

Studia I Stopnia - Praca socjalna i organizowanie społeczności lokalnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Praca socjalna i organizowanie społeczności lokalnych - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania kształci profesjonalnie przygotowane kadry dla wszystkich przedsiębiorstw (w tym i instytucji prowadzących rekrutację i szkolenie kadr), dla instytucji prowadzących badania opinii i rynku, dla organów administracji lokalnej. Program kształcenia zapewnia dużą różnorodność przekazywanych treści nauczania, co pozwala absolwentom swobodnie poruszać się na rynku pracy i być gotowym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych. Socjologię należy uznać za optymalny profil kształcenia gwarantujący elastyczność planowania kariery zawodowej. W programie studiów duży nacisk położono na szeroko rozumianą sferę zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż w tym obszarze - jak wynika z licznych obserwacji - wzrasta w ostatnim okresie zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, 2. podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony), 3. cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 4. kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), 6. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, 7. mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  PRACA SOCJALNA I ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

  Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z metodami pracy socjalnej, ze szczególnym ukierunkowaniem na trzecią klasyczną metodę pracy socjalnej, czyli metodę organizowania społeczności lokalnej, przybliżenie profesji organizatora społeczności lokalnej (community worker) i jej specyfiki oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się elementami tej metody w praktyce. Profesjonalne posługiwanie się tą metodą stwarza szansę pobudzenia możliwości tkwiących w społecznościach i doprowadzenia do sytuacji, w której głównie sami ich członkowie będą zaspokajać własne potrzeby. Istotnym aspektem kształcenia studentów będzie także dostarczanie wiedzy i umiejętności służących prowadzeniu działań i inicjatyw w sektorze organizacji pozarządowych.

  PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Teoria i praktyka społecznego wsparcia
  Pedagogika społeczna
  Praca ze społecznościami lokalnymi
  Projekty unijne - organizacja, zarządzanie, rozliczanie
  Analiza i interpretacja danych z zastosowaniem pakietu SPSS
  Public relations
  Wprowadzenie do pracy socjalnej
  Marketing polityczny
  Ewaluacja
  Wstęp do prawoznawstwa
  Gerontologia społeczna
  Społeczeństwo obywatelskie
  Polskie stereotypy
  Zarządzanie stresem zawodowym
  Socjologia bezdomności
  Seminarium licencjackie

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |