Studia I Stopnia - Pielęgniarstwo

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiP-Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Pielęgniarstwo - W ciągu tygodnia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  W punkcie Rekrutacyjnym WSBiP należy złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości w oryginale, * wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata, * 4 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem, * orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu, * kserokopię dowodu osobistego, * dowód wpłaty wpisowego, * książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Pielęgniarstwo
  Studia I stopnia - licencjackie, na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu


   
   
  Specjalności/ profile kształcenia:

      * pielęgniarstwo

  O kierunku

  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., kształci studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym tzw. pomostowym.

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć  i praktyk  nie powinna być niższa niż 4815. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180
  Po ukończeniu trzyletnich studiów w systemie stacjonarnym  absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa.
  Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach służby zdrowia.
  Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjata powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samodzielnego wykonywania następujących zadań:

     1.
        Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:
            *
              rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
            *
              planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
            *
              wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
            *
              pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
            *
              przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
            *
              współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska całościowej opieki pracy,
            *
              dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki ,
     2.
        promocji i edukacji zdrowotnej,
     3.
        działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej

  Przedmioty:
  Anatomia, fizjologia, genetyka, patologia, radiologia, farmakologia, psychologia, socjologia, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, podstawowa opieka zdrowotna, położnictwo i ginekologia, pediatria, interna, chirurgia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, geriatria, neurologia, psychiatria, opieka paliatywna i wiele innych.

  Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe:
  Odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, przychodniach,  domach pomocy społecznej, hospicjach, domach dziecka i innych
  placówkach służby zdrowia, których celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

  Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo  w systemie niestacjonarnym tzw „pomostowe” organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r.,  przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych ora  medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej czas kształcenia na studiach zawodowych wynosi w stosunku do pielęgniarek:

      *
        trzy semestry lub 1.633 godziny - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później,
      *
        pięć semestrów lub 3.000 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81,
      *
        trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
      *
        dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

  Studia niestacjonarne tzw. „pomostowe” od roku akademickiego 2008/2009 są bezpłatne dzięki pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej, które Uczelnia otrzymała po przystąpieniu do przetargu w  Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Pielęgniarek i Położnych

  Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych student przystępuje do teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego studia zawodowe.

  Kadra

  Na kierunku Pielęgniarstwo zatrudniona jest kadra m.in. z Akademii Medycznej w Lublinie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

   
  Absolwenci kierunku po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki PIELĘGNIARSTWO mogą podjąć pracę w:

                              *
                                szpitalach
                              *
                                zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
                              *
                                placówkach nauczania i wychowania
                              *
                                ośrodkach służby medycyny
                              *
                                zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych
                              *
                                ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
                              *
                                jednostkach systemu ratownictwa medycznego
                              *
                                sanatoriach
                              *
                                szkołach wyższych,
                              *
                                ośrodkach naukowo-badawczych

Inne informacje związane z pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |