Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Logistyka - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Logistyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMiIU-Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Uzytkowej w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Logistyka - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Celem kierunku jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy studentów w zakresie szeroko pojętych procesów logistycznych przedsiębiorstw (produkcyjnych i handlowych), w aspekcie planistycznym, czynnościowym i strategicznym. Studenci poznają problematykę zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, szczególnie w kontekście zarządzania infrastrukturą logistyczną i transportem oraz systemy logistyczne. Studia w ramach kierunku LOGISTYKA przygotowują do pracy w obsłudze logistycznej oraz do pracy w innych jednostkach organizacyjnych, współuczestniczących w zarządzaniu systemami logistycznymi lub ich częścią (transport, gospodarka magazynowa, zaopatrzenie).
 • Praktyki
  Studenci I i II roku studiów dziennych odbywają dwutygodniowe praktyki zawodowe na podstawie wniosków skierowanych przez Uczelnię w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Podczas praktyk studenci mają okazję zaprezentowania umiejętności wyniesionych z zajęć laboratoryjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Matematyki i Informatyki obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonego kompletu dokumentów - obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przekazywane są listownie studentom do 15 lipca i 30 września br. oraz ogłaszane na tablicy ogłoszeń Komisji Rekrutacyjnej. Wymagane dokumenty: 1. Świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne (nowa matura) w oryginale, bądź odpisy poświadczone notarialnie. 2. Wypełniony według ustalonego wzoru formularz zawierający życiorys, wyciąg z dowodu osobistego oraz zobowiązanie do regularnego wnoszenia opłat czesnego (podanie o przyjęcie na studia). 3. Cztery zdjęcia w wymiarze legitymacyjnym (podpisane nazwiskiem i imieniem). 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku. 5. Dowód osobisty i książeczka wojskowa (dot. mężczyzn) do wglądu. 6. Potwierdzenie wpłaty w określonej wysokości tytułem wpłaty wpisowego i postępowania rekrutacyjnego na konto Uczelni. Dokumenty te powinny być złożone w teczce biurowej (kartonowej, związanej), na której należy wpisać nazwisko i imię, adres zamieszkania (zawierający kod pocztowy) oraz wybrany kierunek. Decyzja o podjęciu studiów powinna być dobrze przemyślana, gdyż wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów. Czesne można wnosić w ratach zgodnie z Zarządzeniem Rektora.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Sylwetka absolwenta na kierunku: logistyka

  Absolwent studiów licencjackich kierunku logistyka będzie przygotowany teoretycznie i nabędzie umiejętności zawodowe do podjęcia pracy w:

  • przedsiębiorstwach logistycznych,
  • jednostkach projektowych,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • jednostkach doradczych,
  • jednostkach administracyjnych i gospodarczych.

  Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł licencjata


  Wybrane przedmioty:
  • Gospodarka magazynowa i zapasami
  • Projektowanie systemów logistycznych
  • Polityka transportowa w handlu
  • Strategie logistyczne przedsiębiorstw
  • Logistyka transportu
  • Infrastruktura logistyczna

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |