Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Zaoczne > Gdańsk > Studia I Stopnia - Komunikacja Społeczna i Dzienikarstwo - Gdańsk - Pomorskie

Studia I Stopnia - Komunikacja Społeczna i Dzienikarstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Komunikacja Społeczna i Dzienikarstwo - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania kształci profesjonalnie przygotowane kadry dla wszystkich przedsiębiorstw (w tym i instytucji prowadzących rekrutację i szkolenie kadr), dla instytucji prowadzących badania opinii i rynku, dla organów administracji lokalnej. Program kształcenia zapewnia dużą różnorodność przekazywanych treści nauczania, co pozwala absolwentom swobodnie poruszać się na rynku pracy i być gotowym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych. Socjologię należy uznać za optymalny profil kształcenia gwarantujący elastyczność planowania kariery zawodowej. W programie studiów duży nacisk położono na szeroko rozumianą sferę zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż w tym obszarze - jak wynika z licznych obserwacji - wzrasta w ostatnim okresie zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, 2. podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony), 3. cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 4. kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), 6. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, 7. mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu. 8. Kandydaci na kierunek fizjoterapia zobowiązani są dołączyć do dokumentów podpisane oświadczenie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: socjologia
  Specjalność: Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwenci socjologii dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów, z uwzględnieniem praktyk studenckich, mogą stać się poszukiwanymi pracownikami działów personalnych i szkoleniowych różnorodnych firm i organizacji, specjalistami w dziedzinie badań społecznych, czy wreszcie osobami odpowiedzialnymi za public relations, kontakty instytucji z klientami i mediami. Istotną umiejętnością będzie także tworzenie i wykorzystywanie technik komunikacji międzyosobowej w relacjach przedstawiciel instytucji - klient, co łączy się z rosnącą popularnością postępowania w sytuacjach tzw. „pierwszego kontaktu”.

  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I DZIENNIKARSTWO


  Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami społecznego komunikowania: ukazania zasad działania opinii publicznej, prezentacja mechanizmów wykorzystywanych w działaniach propagandowych, zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat kształtowania i percepcji przekazów reklamowych oraz uwarunkowaniami skutecznego oddziaływania reklamy. Studenci zapoznają się także z etycznym kontekstem komunikowania społecznego w różnych środowiskach społecznych.

  PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Historia dziennikarstwa
  Socjologia kultury popularnej
  Sponsoring i lobbing
  Socjologia zawodu dziennikarskiego
  Analiza i interpretacja danych z zastosowaniem pakietu SPSS
  Public relations
  Komunikacja międzykulturowa
  Marketing polityczny
  Manipulacje społeczne
  Edukacja medialna
  Socjologia społeczeństwa sieciowego
  Społeczeństwo obywatelskie
  Socjologia reklamy
  Polskie stereotypy
  Zarządzanie stresem zawodowym
  Etyka mediów
  Seminarium licencjackie

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |