Studia I Stopnia - Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSTI-Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem kształcenia jest przygotowanie takiej kadry, która będzie przygotowana do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki. Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę potrzebną do: • twórczego działania w zakresie analizy metod projektowania, • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych, • projektowania i administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, • projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych i oprogramowania, • projektowania w zakresie grafiki komputerowej. Ponadto absolwent będzie przygotowany do sprostania oczekiwaniom zmieniającego się rynku.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane wykształcenie: - średnie z egzaminem maturalnym. Wymagane dokumenty: * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), * kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers), * orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w szkole wyższej - orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyka. * zaświadczenie lekarskie * skierowania na badanie lekarskie - tryb stacjonarny * skierowania na badanie lekarskie - tryb niestacjonarny * kserokopia książeczki wojskowej (s. 2,3,6,7) - oryginał do wglądu, * 4 zdjęcia (37mm x 52mm bez nakrycia głowy na jasnym tle), * 2 x umowa edukacyjna (prosimy o zapoznanie się z treścią umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, druk będzie do pobrania w siedzibie uczelni), * oświadczenie o ubezpieczeniu , * dowód opłaty rekrutacyjnej.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Studia I STopnia (inżynierskie):
  Wizja absolwenta WSTI


  Powyższe założenia oznaczają, że informatyk spełniający potrzeby współczesnego rynku będzie posiadał, poza cechami uniwersalnymi każdego informatyka, takimi jak:
  • solidna wiedza w zakresie podstaw informatyki o charakterze uniwersalnym, stwarzająca możliwość jej samodzielnego pogłębiania w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości;
  • solidne podstawy teoretyczne o charakterze uniwersalnym w zakresie dziedzin pokrewnych do informatyki;

  także cechy dodatkowe, takie jak:
  • szeroka wiedza w zakresie technologii internetowych (zagadnienia sieciowe, serwery oraz ich usługi, programowanie w środowisku Internetu);
  • wiedza z zakresu grafiki komputerowej na poziomie umożliwiającym implementację warstwy prezentacyjnej realizowanych rozwiązań w środowisku internetowym;
  • wiedza umożliwiająca budowę systemów przetwarzających i prezentujących informację różnych formatów i typów, jak: tekst, obraz, dźwięk i video na platformie rozwiązań internetowych.

  Ponadto cechy, którymi będzie charakteryzować się absolwent WSTI to:
  • umiejętność samodzielnego dokształcania w oparciu o wiedzę zdobytą na bazie przedmiotów teoretycznych i praktycznych;
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

  Koncepcja kształcenia zawodowego
  Koncepcja nauczania zakłada wykształcenie informatyków, którzy będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:
  • projektant sieci LAN/WAN;
  • administrator sieci LAN/WAN;
  • programista;
  • projektant programista;
  • projektant i programista baz danych;
  • analityk systemowy;
  • grafik komputerowy.

  Przedmioty Specjalizacyjne

  1       Grafika wektorowa                                         
  2     Przetwarzanie obrazów - grafika rastrowa                                        
  3     Analiza i przetwarzanie obrazu                                          
  4     Modelowanie 3D                                        
  5     Budowa i projektowanie serwisów internetowych                                        
  6     Budowa i projektowanie aplikacji multimedialnych                                   
  7     Animacja 3D i animacja w Internecie                                       
  8     Systemy DTP - skład i łamanie publikacji                                        
  9     Języki i platformy projektowanie grafiki                              
  10     Marketing w Internecie                                       
  11     Nieliniowy montaż wideo i filmowe efekty specjalne                                       
  12     Projekt aplikacji multimedialnej

  CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW:

  Teoretyczne podstawy informatyki
  Logika binarna. Algebra Boola. Algorytmy, złożoność czasowa i pamięciowa. Modele obliczeń, maszyny Turinga, obliczalność. Języki formalne, gramatyki i automaty. Złożoność obliczeniowa, klasy złożoności, NP-zupełność.

  Algorytmy i struktury danych
  Dane i operacje na danych, pojęcie typu danych. Poprawność i złożoność algorytmu. Wyszukiwanie i sortowanie. Abstrakcyjne struktury danych. Struktury drzewiaste, algorytmy rekurencyjne.

  Systemy wbudowane
  Sprzętowa i funkcjonalna struktura komputerowych systemów sterujących, klasyfikacja i charakterystyka podstawowych struktur. Układy mikroprogramowane i mikroprocesorowe. Projektowanie oprogramowania systemów wbudowanych. Realizacja prostych operacji sterowania układami wejścia i wyjścia. Asembler jako język programowania mikrokontrolerów. Zastosowanie języka UML – Real Time do projektowania systemów wbudowanych. Programowaniu sterowników typu PLC.

  Podstawy programowania

  Metody zapisu algorytmów, pseudokod, schematy blokowe. Struktura programu w języku Pascal, zmienne, typu danych, .deklaracje zmiennych, definicje stałych. Programowanie strukturalne. Koncepcja podprogramów. Struktury danych i wykonywane na nich operacje. Rekurencja. Weryfikacja poprawności programów.

  Języki programowania
  Struktura programu w języku C, porównanie z organizacją programu w języku Pascal. Typy danych, deklaracje zmiennych, klasy pamięci .Instrukcje sterujące wykonaniem programu — warunkowe, przełączająca, iteracyjne. Instrukcje w języku Pascal a instrukcje w języku C. Dynamiczne struktury danych.

  Języki programowania obiektowego
  Koncepcja projektowania i programowania obiektowego. Metodyki strukturalne a obiektowe. Koncepcja obiektu i klasy, abstrakcja, hermetyzacja. Dziedziczenie jednorazowe. Konstruktory i destruktory. Konstruktory w języku Object Pascal i C++.

  Systemy operacyjne

  Historia i klasyfikacja systemów operacyjnych. Podstawowe zadania systemów operacyjnych. Podstawowe pojęcia systemów operacyjnych: procesy, zasoby, wątki. Szeregowanie procesów. Metody zarządzania pamięcią operacyjną. Pamięć wirtualna. Zarządzanie pamięcią pomocniczą (dyskową) i systemy plików. Procesy czasu rzeczywistego. Wprowadzenie do systemów rozproszonych. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. Kryptografia. Klucze symetryczny i symetryczny. PGP Pretty Good Privacy. System Windows 2000/XP/Vista. System Linux.

  Sztuczna inteligencja
  Rodzaje systemów inteligentnych. Sieci neuronowe, metody uczenia sieci. Metody ewolucyjne. Maszyny samouczące się. Teoria gier. Sztuczne życie. Zbiory rozmyte. Maszyna wnioskująca. Ćwiczenia z symulacji i rozwiązywania problemów za pomocą sieci neuronowych.

  Systemy ekspertowe

  Problemy decyzyjne. System informacyjny a ekspertowy. Moduły systemu ekspertowego. Metody pozyskiwania i reprezentacji wiedzy. Tablice decyzyjne. Reguły decyzyjne. Macierz rozróżnialności. Rachunek perceptów. Metody wnioskowania. Rachunek predykatów. Regułowe, grafowe, semantyczne i probabilistyczne bazy wiedzy. Sieci Bayes'a. Algorytmy wnioskowania.

  Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika
  Historia i typologia interfejsów. Rozwiązania tekstowe, graficzne i sprzętowe. Interfejs aplikacji, systemu, urządzenia ― różnice i podobieństwa. Narzędzia do projektowania graficznego ― komercyjne i wolne oprogramowanie. Przegląd możliwości zastosowania do budowy interfejsów graficznych. Interakcja człowieka z komputerem (Human Computer Interaction ― HCI). Zaawansowane zagadnienia architektury interfejsów ― tzw. widżety, biblioteki GUI, interfejsy programowania aplikacji (API), środowisko Java.

  Inżynieria oprogramowania

  Podstawowe modele procesu tworzenia oprogramowania: kaskadowy, przyrostowy, spiralny, ewolucyjny, prototypowanie. Rola dokumentacji w procesie projektowania. Podstawowe kryteria doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania. Język UML: historia i geneza języka, koncepcja modeli UML; Elementy, diagramy; modelowanie funkcjonalności, diagram klas, diagram obiektów, diagram komponentów, diagram pakietów, diagramy interakcji, rodzaje komunikatów, diagramy stanu i czynności. Współczesne problemy, metody i narzędzia zarządzania całym cyklem wytwarzania oprogramowania.

  Bazy danych
  Struktura bazy. Architektura klient-serwer. Relacyjne i obiektowy bazy danych. Przetwarzanie transakcyjne. Rozproszone bazy danych. Projektowanie aplikacji bazodanowych. Modelowanie danych i diagramy obiektowo-związkowe. Uwierzytelnianie i upoważnianie. Szyfrowanie. Techniczne i pozatechniczne aspekty bezpieczeństwa komputerowego. Projekt internetowej aplikacji bazodanowej w środowisku Linux/Windows.

  Projekt systemu informatycznego

  Projektowanie struktury modułów, diagramy struktury programu, metody opisu algorytmu. Projektowanie interfejsu użytkownika. Projektowanie systemu. Dokumentacja. Uruchamianie, scalanie i testowanie modeli systemu informatycznego w środowisku wielodostępowym.

  Architektura komputerów

  Wprowadzenie do techniki cyfrowej. Typy i formaty danych, Organizacja komputera, Model von Neumanna, Hierarchia pamięci, struktura adresowa. Urządzenia we-wy. Model programowy procesora (rejestry, adresowanie, lista instrukcji). Sprzętowe wsparcie dla systemów operacyjnych. Systemy wieloprocesorowe. Architektura mikrokomputera. Podstawy programowania mikroprocesora.

  Urządzenia techniki cyfrowej
  Podstawowe elementy logiczne. Siatki zależności. Siatki Karnaugh'a, metoda Quine'a-McCluskey'a, ESPRESSO. Synteza i analiza układów sekwencyjnych. Metoda Huffmana. Modele Moore'a lub Mealy'ego. Układy mikroprogramowane. Budowa mikroprocesorów. Przerwania, DMA, adresowanie. Organizacja pamięci. Struktura i działanie procesora Pentium. Rodzaje transmisji. Konstrukcja komputerów typu PC.

  Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

  Elementy sieci. Sieciowe systemy operacyjne. Topologie sieci. Media transmisyjne. Siedmiowarstwowy model sieci ISO/OSI. Technologie sieciowe. Sieci V-Lan, VPN. TCP/IP. Czterowarstwowy model sieci IETF. Usługi sieciowe (DNS, FTP, WWW, SMTP, POP3, IMAP, telnet, ssh, snmp, proxy, maskarada i inne). Adresowanie w sieci, realizacja routingu. Łączenie sieci lokalnych (most, router). Tuneling. Bezpieczeństwo w sieciach. Łączenie sieci w różnych standardach fizycznych. Standardy telekomunikacyjne. Podstawy programowania sieciowego. Adresowanie komputerów w sieci Internet. Podłączenie sieci do internetu. Praktyczne aspekty budowy sieci. Administracja sieciami opartymi o systemy typu Linux i Windows. System typu Linux i Windows jako router w sieci. Konfiguracja routingu statycznego i dynamicznego. Optymalizacja sieci.

  Sieciowe systemy operacyjne
  Hardware i Software sieci. Hardware: elementy dostępowe, łącza, węzły. Software: Sieciowy System Operacyjny. Architektura sieciowych systemów operacyjnych. Serwer plików. Usługi drukowania, spooling. Drukarka sieciowa. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Pojęcie kolejki i Print Servera. Sieć równoprawna (Win2000, XP, Vista) – udostępnienia. Instalacja systemu operacyjnego Windows w roli serwera: Instalacja, wybór systemu plików NTFS, wymagania sprzętowe, Instalacja usług: HTTP, FTP, SMTP/POP3, NEWS, DHCP. Instalacja serwera sieciowego systemu typu Linux: dystrybucje systemu, zarządzanie pakietami,  rodzaje instalacji, instalowanie serwerów usług sieciowych: HTTP, FTP, SMTP/POP3, NEWS, DHCP, SSH, Samba.

  Technologie sieciowe i użytkowanie sieci
  Internet / Intranet. Protokół TCP/IP. Konfiguracja serwera DNS. Sterowanie ruchem w sieci. Zaawansowana konfiguracja i administrowanie serwerami. Logi systemowe i aplikacyjne, analizatory logów. Wirtualne sieci prywatne VPN w różnych technologiach. Technologie zdalnej administracji serwerami. Wymagania związane z certyfikatem CCNA. Podstawy Cisco IOS. Protokoły i projektowanie sieci WAN w oparciu o rozwiązania Cisco. Analizowanie ruchu w sieci. Optymalizacja sieci. Konfiguracja usług QoS. Konfiguracja routera Cisco. Konfiguracja sieci IPv.6. Konfiguracja tunelu Unix do Windows - połączenie dwóch sieci lokalnych poprzez Internet.

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |