Studia I Stopnia - Ekonomia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiP-Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Ekonomia - W ciągu tygodnia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  W punkcie Rekrutacyjnym WSBiP należy złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości w oryginale, * wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata, * 4 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem, * orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu, * kserokopię dowodu osobistego, * dowód wpłaty wpisowego, * książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ekonomia

  Studia I stopnia (licencjackie) w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. trwają 3 lata (6 semestrów).  Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem dyplomu studiów wyższych, uprawniającym do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Programy studiów w WSBiP są oparte na najlepszych i sprawdzonych wzorcach stosowanych w uczelniach amerykańskich, niemieckich i polskich.

  Specjalności/ profile kształcenia:

      * Ekonomiczno-informatyczny
      * Ekonomiczno-prawny
      * Organizacja i ekonomika małego biznesu
      * Ekonomika samorządu terytorialnego
      * Bankowość i ubezpieczenia
      * Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
      * Gospodarka nieruchomościami
      * Agrobiznes i obszary wiejskie


  O kierunku

  Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, informatyki i technologii informacyjnej, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

  Na trzecim roku studiów studenci kierunku ekonomia mają do wyboru kilka profili kształcenia, z których aktualnie, zgodnie ze zgłaszanym przez słuchaczy zapotrzebowaniem, realizowany jest profil ekonomiczno-prawny oraz profil ekonomiczno-informatyczny. Na profilu kształcenia ekonomiczno-prawnym studenci wzbogacają wiedzę ekonomiczną o wiadomości z zakresu prawa handlowego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy oraz poznają zasady pozyskiwania i zagospodarowywania środków finansowych z Unii Europejskiej, Natomiast na profilu kształcenia ekonomiczno-informatyczny m słuchacze poszerzają swoją wiedze z dziedziny nauk ekonomicznych oraz informatyki i technologii informacyjnej, studiując miedzy innymi podstawy- e- biznesu, informatykę w zarządzaniu, technologie internetowe oraz bazy danych i lokalne sieci komputerowe.

  Absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku ekonomia WSBiP w Ostrowcu Św. są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty, specjalisty w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiadają odpowiednią wiedzę niezbędną do przeprowadzenia analizy dostępnych lub tworzonych informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, zgodnych z zasadami nauk ekonomicznych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i innych organizacjach oraz w administracji państwowej i samorządowej na samodzielnych stanowiskach. Posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Dzięki zdobytej podczas studiów wiedzy na temat integracji europejskiej oraz znajomości, intensywnie nauczanego, języka angielskiego absolwenci studiów wyższych na kierunku ekonomia potrafią również poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwenci kierunku ekonomia WSBiP są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach wyższych drugiego stopnia na tym kierunku.

  Kadra

  Obok własnej kadry na Kierunku Ekonomia wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Radomskiej, SGGW w Warszawie, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach.

   
  Absolwenci kierunku EKONOMIA mogą podjąć pracę w:

                              *
                                bankach
                              *
                                przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych
                              *
                                administracji państwowej
                              *
                                towarzystwach ubezpieczeniowych
                              *
                                biurach maklerskich
                              *
                                ośrodkach badawczych

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |