Home > Studia I Stopnia > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Edukacja Techniczno Informatyczna (specjalność nauczycielska) - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Edukacja Techniczno Informatyczna (specjalność nauczycielska) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Edukacja Techniczno Informatyczna (specjalność nauczycielska) - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Podstawowym, wręcz nowatorskim celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest przekazanie wiedzy interdyscyplinarnej, która pomoże w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w szybko zmieniającym się świecie. Treści programowe oraz samą koncepcję studiów podporządkowano celowi przygotowania kadr odpowiadających na współczesne oraz przewidywane w niedalekiej przyszłości wyzwania rynku pracy. Studenci kierunku Edukacja techniczno-informatyczna otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Absolwenci studiów licencjackich będą przygotowani do tworzenia własnych małych i średnich przedsiębiorstw, a także do tworzenia, obsługi i administrowania sieci komputerowych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej i samorządowej. Studenci specjalności nauczycielskiej otrzymują specjalistyczne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, uzyskując tym samym uprawnienia do nauczania informatyki i przedmiotów technicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Specjaloność nauczycielska daje przygotowanie dydaktyczne, które pomoże zarówno w nieuniknionym procesie samokształcenia towarzyszącym pracy zawodowej, jak również umożliwi podjęcie się szkolenia innych pracowników i podjęcie pracy w charakterze nauczyciela. Ten ostatni rodzaj pracy staje się obecnie coraz ważniejszy właśnie z powodu szybkości zmian otaczającej nas rzeczywistości.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci studiów licencjackich uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz na studia podyplomowe.
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (licencjackie) stacjonarne, niestacjonarne: Edukacja techniczno-informatyczna (specjalnośc nauczycielska)

  Koncepcja kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna (zgodnie z programem studiów licencjackich)
  opiera się na następujących założeniach:

  • Podstawowym, wręcz nowatorskim celem kształcenia jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy, która pomoże w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w szybko zmieniającym się świecie.

  • Podstawy szeroko rozumianej wiedzy technicznej pozwalają na pełniejsze wykorzystanie zdobyczy cywilizacji oraz ułatwiają twórcze podejście do zróżnicowanych problemów, niezależnie od charakteru podjętej pracy. Na wyżej wymienione podstawy składają się: fizyka, chemia, nauka o materiałach, mechanika, techniki wytwarzania itp.

  • Niemożliwa jest we współczesnym świecie ucieczka od informatyki. Dlatego duży nacisk położono zarówno na nauczanie podstaw informatyki i programowania, jak i na pokazanie wybranych zastosowań praktycznych (aplikacje sieciowe, grafika komputerowa, analiza obrazu, projektowanie wspomagane komputerowo itp.).

  • Niezbędne jest nabycie przez studenta umiejętności praktycznych. Służy temu duży udział zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń oraz projektów oraz planowane podczas każdego semestru studiów praktyki.

  • Podstawą wykształcenia powinna być wiedza o charakterze humanistycznym, gdyż ułatwia ona zrozumienie znaczenia i wykorzystanie nauk ścisłych w pracy zawodowej, niezależnie od jej charakteru (praca w charakterze nauczyciela, projektanta, przedsiębiorcy itp.). Dlatego w programie znajdują się takie przedmioty, jak ekonomia, pedagogika,  organizacja pracy, elementy prawa itp.

  • Wymagana obecnie elastyczność, zdolność do zmiany wykonywanego zawodu, otwartość na nowe rozwiązania oraz twórcze, aktywne angażowanie się w pracę mogą być osiągnięte tylko poprzez interdyscyplinarne kształcenie:

  dla specjalności nauczycielskiej (studia licencjackie).

  • Znajomość zagadnień dydaktycznych, psychologii i socjologii wychowania jest niezbędne w celu pełniejszego zrozumienia procesów przyswajania wiedzy (samokształcenie), jak również jej przekazywania. Stanowi tym samym podstawę również do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela.

  • Przygotowanie dydaktyczne, które pomoże zarówno w nieuniknionym procesie samokształcenia towarzyszącym pracy zawodowej, jak również umożliwi podjęcie się szkolenia innych pracowników, jak również podjęcie pracy w charakterze nauczyciela. Ten ostatni rodzaj pracy staje się obecnie coraz ważniejszy właśnie z powodu szybkości zmian otaczającej nas rzeczywistości.

  Wybrane przedmioty z programu studiów:

  Specjalność nauczycielska (studia licencjackie):


      * Grafika komputerowa
      * Komputerowa analiza obrazu
      * Media w edukacji
      * Nowoczesne techniki informatyczne
      * Podstawy informatyki
      * Podstawy oprogramowania
      * Programy edukacyjne
      * Programy użytkowe i techniki multimedialne
      * Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
      * Statystyka matematyczna
      * Dydaktyka
      * Pedagogika
      * Psychologia
      * Socjologia
      * Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych

  Absolwenci specjalności nauczycielskiej będą przygotowani do: - nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach,
  - tworzenia, obsługi i administrowania systemów informatycznych w szkołach
  - tworzenia, obsługi i administrowania systemami informatycznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej i samorządowej

  Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w:
  - szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym
  - małych i średnich przedsiębiorstwach
  - administracji oświatowej i samorządowej
  Są też przygotowani do tworzenia własnych małych i średnich przedsiębiorstw

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |