Studia I Stopnia - Edukacja Techniczno Informatyczna (specjalność nauczycielska) - Kraków - Małopolskie - I1640

Home>Studia I Stopnia>Nauczanie - Inne>Zaoczne>Kraków>Studia I Stopnia - Edukacja Techniczno Informatyczna (specjalność nauczycielska) - Kraków - Małopolskie
 
Studia I Stopnia - Edukacja Techniczno Informatyczna (specjalność nauczycielska) - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Studia I Stopnia - Edukacja Techniczno Informatyczna (specjalność nauczycielska) - Kraków - Małopolskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Studia I Stopnia - Edukacja Techniczno Informatyczna (specjalność nauczycielska) - Kraków - Małopolskie Szczegóły
Cel:
Podstawowym, wręcz nowatorskim celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest przekazanie wiedzy interdyscyplinarnej, która pomoże w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w szybko zmieniającym się świecie. Treści programowe oraz samą koncepcję studiów podporządkowano celowi przygotowania kadr odpowiadających na współczesne oraz przewidywane w niedalekiej przyszłości wyzwania rynku pracy. Studenci kierunku Edukacja techniczno-informatyczna otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Absolwenci studiów licencjackich będą przygotowani do tworzenia własnych małych i średnich przedsiębiorstw, a także do tworzenia, obsługi i administrowania sieci komputerowych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej i samorządowej. Studenci specjalności nauczycielskiej otrzymują specjalistyczne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, uzyskując tym samym uprawnienia do nauczania informatyki i przedmiotów technicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Specjaloność nauczycielska daje przygotowanie dydaktyczne, które pomoże zarówno w nieuniknionym procesie samokształcenia towarzyszącym pracy zawodowej, jak również umożliwi podjęcie się szkolenia innych pracowników i podjęcie pracy w charakterze nauczyciela. Ten ostatni rodzaj pracy staje się obecnie coraz ważniejszy właśnie z powodu szybkości zmian otaczającej nas rzeczywistości.
Profil słuchacza / Wymogi:
WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
Tutuł uzyskany:
Absolwenci studiów licencjackich uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz na studia podyplomowe.
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia (licencjackie) stacjonarne, niestacjonarne: Edukacja techniczno-informatyczna (specjalnośc nauczycielska)

Koncepcja kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna (zgodnie z programem studiów licencjackich)
opiera się na następujących założeniach:

• Podstawowym, wręcz nowatorskim celem kształcenia jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy, która pomoże w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w szybko zmieniającym się świecie.

• Podstawy szeroko rozumianej wiedzy technicznej pozwalają na pełniejsze wykorzystanie zdobyczy cywilizacji oraz ułatwiają twórcze podejście do zróżnicowanych problemów, niezależnie od charakteru podjętej pracy. Na wyżej wymienione podstawy składają się: fizyka, chemia, nauka o materiałach, mechanika, techniki wytwarzania itp.

• Niemożliwa jest we współczesnym świecie ucieczka od informatyki. Dlatego duży nacisk położono zarówno na nauczanie podstaw informatyki i programowania, jak i na pokazanie wybranych zastosowań praktycznych (aplikacje sieciowe, grafika komputerowa, analiza obrazu, projektowanie wspomagane komputerowo itp.).

• Niezbędne jest nabycie przez studenta umiejętności praktycznych. Służy temu duży udział zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń oraz projektów oraz planowane podczas każdego semestru studiów praktyki.

• Podstawą wykształcenia powinna być wiedza o charakterze humanistycznym, gdyż ułatwia ona zrozumienie znaczenia i wykorzystanie nauk ścisłych w pracy zawodowej, niezależnie od jej charakteru (praca w charakterze nauczyciela, projektanta, przedsiębiorcy itp.). Dlatego w programie znajdują się takie przedmioty, jak ekonomia, pedagogika,  organizacja pracy, elementy prawa itp.

• Wymagana obecnie elastyczność, zdolność do zmiany wykonywanego zawodu, otwartość na nowe rozwiązania oraz twórcze, aktywne angażowanie się w pracę mogą być osiągnięte tylko poprzez interdyscyplinarne kształcenie:

dla specjalności nauczycielskiej (studia licencjackie).

• Znajomość zagadnień dydaktycznych, psychologii i socjologii wychowania jest niezbędne w celu pełniejszego zrozumienia procesów przyswajania wiedzy (samokształcenie), jak również jej przekazywania. Stanowi tym samym podstawę również do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela.

• Przygotowanie dydaktyczne, które pomoże zarówno w nieuniknionym procesie samokształcenia towarzyszącym pracy zawodowej, jak również umożliwi podjęcie się szkolenia innych pracowników, jak również podjęcie pracy w charakterze nauczyciela. Ten ostatni rodzaj pracy staje się obecnie coraz ważniejszy właśnie z powodu szybkości zmian otaczającej nas rzeczywistości.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

Specjalność nauczycielska (studia licencjackie):


    * Grafika komputerowa
    * Komputerowa analiza obrazu
    * Media w edukacji
    * Nowoczesne techniki informatyczne
    * Podstawy informatyki
    * Podstawy oprogramowania
    * Programy edukacyjne
    * Programy użytkowe i techniki multimedialne
    * Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
    * Statystyka matematyczna
    * Dydaktyka
    * Pedagogika
    * Psychologia
    * Socjologia
    * Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych

Absolwenci specjalności nauczycielskiej będą przygotowani do: - nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- tworzenia, obsługi i administrowania systemów informatycznych w szkołach
- tworzenia, obsługi i administrowania systemami informatycznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej i samorządowej

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w:
- szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym
- małych i średnich przedsiębiorstwach
- administracji oświatowej i samorządowej
Są też przygotowani do tworzenia własnych małych i średnich przedsiębiorstw

Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Nauczanie - Inne: