Home > Studia I Stopnia > Dziennikarstwo - ogólne > Dzienne > Piotrków Trybunalski > Studia I Stopnia - Dziennikarstwo - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

Studia I Stopnia - Dziennikarstwo - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkołą Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo - Dzienne - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

 • Cele
  Specjalność przeznaczona jest dla osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu dziennikarza oraz pragnących zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych z perspektywy międzynarodowej, które pozwolą na wykonywanie innych zawodów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
  Specjalnośc: Dziennikarstwo

  Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz rozwój współpracy międzynarodowej na szczeblu lokalnym wymaga przygotowania zawodowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Nowoczesny program studiów zapewnia przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentom do pełnienia różnych ról w życiu społeczno - politycznym, gospodarczym  i kulturalnym, w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Posiada umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy:

  - na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  - w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz
  - w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

  Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Podczas studiów, studenci kierunku Stosunki międzynarodowe poznają wiedzę z zakresu:

  1. Prawa,
  2. Ekonomii,
  3. Demografii,
  4. Statystyki,
  5. Nauki o państwie,
  6. Historii stosunków międzynarodowych,
  7. Geografii politycznej i ekonomicznej,
  8. Polityki gospodarczej,
  9. Międzynarodowych stosunków kulturalnych,
  10. Międzynarodowych stosunków politycznych,
  11. Międzynarodowych stosunków gospodarczych,
  12. Prawa międzynarodowego publicznego,
  13. Współczesnych systemów politycznych,
  14. Organizacji międzynarodowych,
  15. Integracji europejskiej,
  16. Polityki zagranicznej Polski,
  17. Technologii informacyjnej,
  18. Filozofii,
  19. Socjologii,
  20. Psychologii,
  21. Ochrony własności intelektualnej.

  Wybór specjalności umożliwia studentom pogłębianie ich wiedzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli wybierze ją odpowiednia liczba studentów, określona zarządzeniem Rektora.


  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent specjalności „dziennikarstwo” uzyska kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu dziennikarza w działach zagranicznych periodycznych mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz do wykonywania zawodu rzecznika prasowego instytucji prowadzących współpracę międzynarodową. W połączeniu z wiedzą kierunkową uzyska także kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu analityka i mediatora oraz specjalisty w zakresie reklamy, promocji i edukacji medialnej.

  Podczas studiów, w ramach specjalności „dziennikarstwo” studenci poznają wiedzę z zakresu:
  1. Nauki o komunikowaniu
  2. Systemów medialnych w Polsce i na świecie
  3. Kultury języka
  4. Retoryki i erystyki
  5. Gatunków dziennikarskich
  6. Prawa mediów
  7. Warsztatu dziennikarskiego i dziennikarskich źródeł informacji
  8. Public relations .

Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |