Home > Studia I Stopnia > Dziennikarstwo - ogólne > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Kultura Mediów - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Kultura Mediów - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Kultura Mediów - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem kształcenia na specjalności „dziennikarstwo i kultura mediów” na kierunku kulturoznawstwo jest wykształcenie kompetentnego, dobrze przygotowanego na poziomie ogólnym, jak i wyposażonego w umiejętności praktyczne eksperta od komunikowania medialnego. Podczas sześciu semestrów studiów kulturoznawczych studenci zdobywają teoretyczną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz – w ramach kształcenia specjalnościowego - praktyczną znajomość funkcjonowania rynku mediów, podstaw komunikacji medialnej, wpływu mediów na życie społeczne itp. Poznają także tajniki warsztatu pracy dziennikarza. Dzięki temu po ukończeniu studiów mogą znaleźć pracę zarówno w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich, jak i w wielu instytucjach kultury, jednostkach organizacji samorządowej i firmach jako osoby odpowiedzialne za kontakty z prasą (funkcja rzecznika prasowego). Program studiów uzupełniony jest zawodowymi praktykami studenckimi odbywanymi w wybranych mediach lokalnych i ogólnopolskich (prasa, radio, telewizja).
 • Praktyki
  Wszystkich studentów kierunku kulturoznawstwo obowiązuje odbycie praktyk zawodowych w wymiarze trzech tygodni. W przypadku specjalności „dziennikarstwo i kultura mediów” miejscem odbywania praktyk mogą być: * redakcje gazet, czasopism, radia, telewizji, * agencje reklamowe, * instytucje kultury, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje pozarządowe – w szczególności w działach lub na stanowiskach odpowiedzialnych za kontakty z mediami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku KULTUROZNAWSTWO specjalność: DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie, - język obcy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Dziennikarstwo i Kultura Mediów

  Sylwetka absolwenta

  Misja


     1. Cele kształcenia

  Wykształcenie kompetentnego, dobrze przygotowanego zarówno na poziomie ogólnym jak i wyposażonego w umiejętności praktyczne eksperta od komunikowania (dziennikarza, rzecznika prasowego, kreatora wizerunku, analityka) w szeroko pojętym sektorze kultury. Rozwój związanych z tym sektorem instytucji, szczególna troska Unii Europejskiej o kulturę, szczególnie w jej materialnym wymiarze, możliwości finansowania w ramach grantów strukturalnych lub badawczo-rozwojowych, świadczą o docenieniu znaczenia tych zjawisk i o potrzebie kształcenia specjalistów łączących uniwersytecką wiedzę kulturoznawczą z medioznawczą.

  Kompetencje

     1. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy

  Podstawowe pojęcia medioznawcze, współczesne systemy medialne; teorie komunikowania medialnego, wpływ mediów na życie społeczne, wpływ mediów na tożsamość człowieka, gatunki medialne, język mediów, badania medioznawcze; wiedza praktyczna: warsztat dziennikarza, warsztat rzecznika prasowego, warsztat analityka mediów, umiejętności w zakresie plastycznego komponowania komunikatu medialnego.

     2. Formy kształcenia i poziom w zakresie języków obcych

  Lektorat prasy zagranicznej w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Wymagany jest poziom first certificate.

  Przygotowanie praktyczne

     1. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego

  Praktyka w redakcjach mediów lokalnych i regionalnych, analiza zawartości mediów od postawienia hipotezy, poprzez tworzenie kategoryzacji po raportowanie.

     2. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów

  Szkolenie językowe na poziomie first certificate (angielski), znajomość używanych w mediach edytorów poligraficznych (ECDL).

  Perspektywy zatrudnienia


     1. Uprawnienia do wykonywania zawodu

  Ukończenie studiów, tj. zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów potwierdzone uzyskaniem właściwej liczby punktów ECTS oraz właściwej średniej, napisanie oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy seminaryjnej dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu.
  Dodatkowe uprawnienia możliwe są do zdobycia za sprawą uczestnictwa w odpowiednich kursach, studiach podyplomowych, szkoleniach lub po zdaniu wymaganych egzaminów.

     2. Możliwości zatrudnienia – przewidywane stanowiska i miejsca pracy

  - dziennikarz prasy radia i telewizji w mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,
  - pracownik instytucji kultury odpowiedzialny za kontakty mediami lub prowadzący zajęcia specjalistyczne (medialne) z młodzieżą,
  - pracownik instytucji samorządowych i terenowych w zakresie budowania wizerunku, organizacji kultury i współpracy z mediami.

  Uzupełnienie wykształcenia

     1. Możliwości i wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach studiów

  Absolwent specjalności „dziennikarstwo i kultura mediów” na kierunku kulturoznawstwo może podjąć studia drugiego stopnia na dowolnie wybranym kierunku i uczelni w kraju i za granicą. Sugerowane dalsze kształcenie na kierunkach:
  - kulturoznawstwo
  - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

     2. Możliwości podejmowania studiów za granicą

  Dzięki wprowadzeniu systemu punktacji ECTS istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych już w trakcie studiów pierwszego stopnia do uczelni partnerskich oraz możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku i uczelni w krajach Unii Europejskiej.

  Program studiow

  Przedmioty podstawowe:
  Historia filozofii
  Logika i metodologia nauk humanistycznych
  Semiotyka kultury
  Historia kultury
  Socjologia kultury
  Wprowadzenie do antropologii kulturowej
  Komunikacja społeczna i kulturowa
  Społeczeństwo informacyjne
  Wiedza o sztuce
  Historia literatury
  Wiedza o literaturze
  Wiedza o sztukach plastycznych
  Wiedza o muzyce
  Wiedza o filmie
  Wiedza o teatrze
  Komparatystyka
  Warsztaty artystyczne
  Przedmioty kierunkowe:
  Teorie kultury
  Kultury współczesnego świata
  Kultura audiowizualna
  Wprowadzenie do organizacji instytucji kultury
  Wprowadzenie do animacji kultury
  Diagnozowanie potrzeb społecznych
  Kultura języka
  Warsztaty dziennikarskie
  Dziedzictwo kulturowe regionu
  Wykłady do wyboru

  Przedmioty specjalnościowe:
  Wstęp do medioznawstwa
  Media relations i public relations
  Język w mediach - warsztaty
  Prawo prasowe
  Techniki plastyczne w mediach (pracownia multimedialna) - warsztaty
  Oddziaływanie kulturowe i konsumpcja mediów
  Treści kultury w mediach


Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |