Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Publiczne > Łódź > Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Publiczne - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Publiczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSzK-Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Publiczne - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz seminaria, które rozpoczynają się od piątego semestru. Celem seminariów jest przygotowanie pracy licencjackiej na poziomie wyższych studiów zawodowych. Zajęcia seminaryjne traktowane są jako płaszczyzna zajmowania się zagadnieniami szczegółowymi, będącymi rozwinięciem tematów i zagadnień omówionych na wykładach, a poszerzonych o problematykę z literatury i orzecznictwa sądowego. Przede wszystkim jednak seminaria służą przygotowaniu przez studenta pracy dyplomowej.
 • Praktyki
  Studenci studiów dziennych po II roku studiów w lipcu, sierpniu lub wrześniu obowiązkowo odbywają czterotygodniowe praktyki zawodowe. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem praktyk czuwa Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Kupieckiej ds. studenckich praktyk zawodowych. Uczelnia zapewnia wszystkim studentom studiów dziennych miejsca praktyk w wielu współpracujących z Wyższą Szkoła Kupiecką urzędach i instytucjach, a także wśród pracodawców prywatnych. Dalszy rozwój zawodowy absolwentów wspiera działające w Wyższej Szkole Kupieckiej Biuro Karier.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Kupieckiej powinni złożyć następujące dokumenty: Studia I stopnia (licencjackie) * Świadectwo dojrzałości (oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej)* * 4 zdjęcia legitymacyjne * zaświadczenie lekarskie (o zdolności do pojdęcia studiów) * podanie z dołączonym indeksem (dla osób przenoszących się z innych uczelni) * wypełniony Kwestionariusz Osobowy * kserokopia dowodu osobistego (nowe dowody - przód i tył, stare dowody - 1,2,3,4,5 strona) * Kandydaci na studia licencjackie w WSzK, którzy przedkładają świadectwo dojrzałości ( nowa matura) wydane po 1 stycznia 2005 r. winni łącznie z tym świadectwem przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  KONCEPCJA PROGRAMOWA STUDIÓW

  Koncepcja studiów opiera się na profesjonalnym przygotowaniu absolwenta do pracy w różnych działach administracji publicznej. Plan studiów łączy problematykę ogólnoadministracyjną z dyscyplinami szczegółowymi. Temu celowi służy także możliwość wyboru jednej z kilku specjalizacji, których zróżnicowany profil umożliwia dostosowanie toku studiów do indywidualnych oczekiwań studenta oraz zapotrzebowania rynku pracy. Dzięki takim specjalnościom jak, "administracja wymiaru sprawiedliwości", "administracja rządowa i samorządowa", "praca i rynek pracy" oraz "finanse publiczne" student zdobyć może wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w wyspecjalizowanych organach administracji. Dlatego podczas studiów duży nacisk kładzie się na umiejętności praktyczne umożliwiające aplikację zdobytej wiedzy, do rozwiązywania problemów, z którymi absolwent spotka się w pracy zawodowej.. Zgodnie z umową o współpracy absolwenci WszK mogą kontynuować studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, którego pracownicy stanowią również podstawową kadrę uczelni. Umowa ta zapewnia również możliwość korzystania przez studentów z Biblioteki WPiA UŁ. Uczelnia zapewnia także częściowo nieodpłatnie podręczniki do wiodących przedmiotów

  Specjalizacja - Bezpieczeństwo publiczne

  Specjalizacja ta obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Skierowana jest ona do studentów pragnących podjąć pracę w organach ochrony prawnej a także wyspecjalizowanych komórkach administracyjnych zajmujących się ochroną obrotu gospodarczego. Do zagadnień objętych specjalizacja należą:
  - procedura karna,
  -problematyka praw człowieka,
  - prawo wykroczeń,
  - prawne podstawy resocjalizacji,
  - prawo karne wykonawcze,
  - rejestracja i ochrona zbiorów danych osobowych,
  - prawo karno-skarbowe,
  - funkcjonowanie korporacji prawniczych,
  - prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego,
  - kryminologia.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE


  Osoby wybierające studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kupieckiej zdobędą rzetelną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające na podjęcie pracy m.in.

      * w szeroko rozumianym sektorze administracji publicznej (rządowej i samorządowej) np.                urzędach miast, urzędach gmin, urzędach wojewódzkich, starostach powiatowych,                        administracji sądowej, administracji służby zdrowia).
      * w sektorze administracji gospodarczej (np. izbach i agencjach celnych, kancelariach                        komorniczych, administracji nieruchomości, obsłudze podmiotów gospodarczych).
      * w sektorze finansów publicznych (np. izby i urzędy skarbowe, doradztwo podatkowe, banki).


  Studiując na tym kierunku podnoszą kwalifikacje funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Gminnej, funkcjonariusze służby więziennej.
  Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej niesie za sobą konieczność przygotowania i wykształcenia fachowej kadry urzędników, którzy będą w stanie sprostać wymogom stawianym przez unijne dyrektywy.

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |