Home > Studia I Stopnia > Architektura i Urbanistyka > Zaoczne > Legnica > Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Legnica - Dolnośląskie

Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem kształcenia na studiach inżynierskich na kierunku Architektura i Urbanistyka jest wykształcenie takich specjalistów, którzy zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami uzyskają kwalifikacje do projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zarządzania architekturą i urbanistyką, a także do kierowania robotami budowlanymi z racji poszerzenia programu przedmiotów ścisłych i technicznych legnickiej uczelni.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie składają w Biurze Rekrutacji (punktach rekrutacji) następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Uczelni), - świadectwo dojrzałości, - kserokopia dowodu osobistego, - 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm), - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (specjalności): o od lekarza medycyny pracy – kierunki: Filologia, Filologia polska, Pedagogika, Informatyka, Zarządzanie (spec. – Inżynieria Zarządzania Produkcją, Zarządzanie i inżynieria produkcji), o od lekarza ogólnego – kierunki: Architektura i urbanistyka, Ekonomia, Prawo, Socjologia, Transport, Zarządzanie (oprócz specjalności podanych w punkcie poprzednim), - dowód dokonania opłaty wpisowej, - książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Architekruta i Urbanistyka

  Absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka przygotowuje się do pracy w pracowniach, biurach projektowych, pracowniach budowlanych oraz na stanowiskach architektów w jednostkach samorządowych miast i wsi. Absolwenci uprawnieni są do brania udziału w pracach samorządów lokalnych oraz izb zawodowych (architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych). Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżyniera architektury.

  Sylwetkę absolwenta determinują wyzwania do zwodu architekta początku trzeciego tysiąclecia wynikające z:

  • Zamówień inwestycyjnych charakterystycznych dla gospodarki wolnorynkowej i potrzeb danego regionu
  • Związków pomiędzy uniwersytetami technicznymi, przemysłem i władzami w sektorze budowlanym w kraju i Europy
  • Trendów w kształceniu wielostopniowym architektów
  • Wymiany i profesjonalnej identyfikacji architektów w Europie
  • Wysiłków zmierzających do stosowania ładu przestrzennego w Europie zgodnie z potrzebami i charakterystyką poszczególnych regionów, zarówno w zakresach urbanistycznych jak i architektonicznych.
   Podstawę kształcenia stanowi określona standardami programowymi wiedza z zakresu programowania architektonicznego oraz projektowania urbanistycznego. Student zdobywa wiedze w zakresie projektowania obiektów usługowych, handlowych, biurowych, przemysłowych, uczy się projektowania obiektów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na terenie miast i wsi. Program nauczania obejmuje ponad to sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla gmin i powiatów oraz procedury związane z zatwierdzeniem i zmianami punktowymi tego planu. Wiedzę z przedmiotów ścisłych (matematyka, geometria wykreślna, informatyka) student otrzymuje w pierwszych semestrach nauki.

  Kształcenie kierunkowe pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie:

  • zasad wykonywania, opisywanie i wymiarowania projektu obiektu architektonicznego w poszczególnych fazach (od koncepcji do realizacji) zgodnie z obowiązującymi normami
  • zasad wykonywania i odczytu planów urbanistycznych w różnych skalach, ze szczególnym uwzględnieniem kodów kolorystycznych oraz odczytu map wysokościowych
  • zasad dokonywania pomiarów budowlanych i przeprowadzania inwentaryzacji obiektów zabytkowych
  • rozwiązywania problemów konstrukcyjnych dotyczących statyki i wytrzymałości podstawowych ustrojów budowlanych w rozszerzonym programie
  • zasad wznoszenia budynków oraz stosowania tradycyjnych i nowych materiałów i technologi budowlanych
  • wykorzystywania technik i programów komputerowych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym (CAD, GIS)
  • menadżerskim dotyczącym prowadzenia negocjacji i sporządzania umów oraz prowadzenia przetargów na zamówienia publiczne.

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |