Home > Studia I Stopnia > Angielski > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Angielski w gospodarce - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Angielski w gospodarce - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Angielski w gospodarce - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Połączenie wszechstronnej wiedzy makro- i mikroekonomicznej z wysokimi kompetencjami językowymi, w szczególności w zakresie języka angielskiego. Program studiów nakierowany jest na problematykę ekonomii międzynarodowej i rynku wspólnotowego (Unia Europejska). Poza niezbędną uniwersalną podbudową ekonomiczną z zakresu mikro- i makroekonomii, organizacji i zarządzania, finansów i bankowości, polityki gospodarczej student pozna m.in. szczegółowo systemy i teorie ekonomiczne, instrumenty matematyczne i ekonometryczne stosowane w ekonomii oraz zasady rachunkowości. Rozbudowane zostaną elementy zarządzania, negocjacji biznesowych i public relations. Ponadto zostanie przekazana pogłębiona wiedza o funkcjonowaniu, organizacji i strukturach integracji europejskiej, w szczególności Unii Europejskiej i jej gospodarczych kompetencji. Nauka języka angielskiego będzie polegała na rozwijaniu specjalistycznych umiejętności lingwistycznych, w szczególności w zakresie języka biznesowego. Naukę ułatwi kontakt z native speaker's oraz kontakty ze studentami z zagranicy podczas wyjazdów studyjnych i warsztatów międzynarodowych. Rozbudowany blok przedmiotów, poświęcony negocjacjom i komunikacji interpersonalnej oraz elementom etnolingwistyki i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, pozwoli na odpowiednie reagowanie w rozmaitych sytuacjach biznesowych. Kształcenie praktyczne będzie polegało na rozbudowanym systemie praktyk zawodowych: - stacjonarnych w instytucjach i przedsiębiorstwach charakterze międzynarodowym, - projektowych - badania o tematyce międzynarodowo ekonomicznej - zagranicznych wyjazdach studyjnych Umiejętności: . przygotowanie i wdrożenie strategii działania przedsiębiorstwa, . analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, . badania rynkowe i tworzenie planów marketingowych, . tworzenie umów, analiza sytuacji formalno-prawnej działalności gospodarczej o charakterze międzynarodowym, . przygotowanie i prowadzenie spotkań i negocjacji biznesowych, . przeprowadzenie tłumaczeń i negocjacji z uwzględnieniem różnic międzykulturowych, . prowadzenie dokumentacji i korespondencji w języku angielskim, . założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku krajowym i zagranicznym
 • Praktyki
  Studenci kierunku "ekonomia" są zobowiązani do odbycia w całym cyklu kształcenia trzech tygodni praktyk. Odbywać je będą w bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej, oddziałach ZUS, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku EKONOMIA specjalność: Język Angielski w Gospodarce - jezyk obcy* - geografa, informatyka lub matematyka - wiedza o społeczeństwie lub podstawy przedsiębiorczości *obowiązkowy język angielski na maturze dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Angielski w gopodarce

  Sylwetka absolwenta


  Misja

  1. Cele kształcenia.

  Celem kształcenia na specjalności "Język angielski w gospodarce" jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu ekonomisty, przede wszystkim w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z zagranicą lub prowadzących swoją działalność za granicą.
  Kompetencje

  2. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy.

  Absolwent specjalności powinien opanować umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych, w szczególności z zakresu: finansów, funkcjonowania gospodarek oraz rynków dóbr i usług, międzynarodowych stosunków gospodarczych.
  Zdobyta wiedza przygotowuje do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, na kierunku "Ekonomia" zarówno w kraju, jak i zagranicą.

  3. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych.

  Program studiów obejmuje kilka grup przedmiotów:

  • wykształcenia ogólnego
  • przedmioty kierunkowe
  • przedmioty specjalnościowe.


  Przedmioty te są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Ponadto studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w działaniach wielu kół naukowych, funkcjonujących w ramach Uczelni (nie tylko ekonomicznych).

  W programie studiów przewidziano bardzo dużą ilość zajęć prowadzonych w języku angielskim - ponad 20 przedmiotów, prowadzonych nie tylko w formie lektoratów, ale przede wszystkim jako wykłady i ćwiczenia z wybranych zakresów tematycznych nauk ekonomicznych. Przewidziana na specjalizacji znaczna liczba egzaminów i zaliczeń w języku angielskim gwarantuje uzyskanie przez studentów zdolności swobodnego posługiwania się tym językiem, w szczególności słownictwem ekonomicznym.

  Student jako drugi język może wybrać lektoraty z następujących języków obcych: niemiecki,  francuski, rosyjski, grecki, hiszpański, włoski, japoński, chiński, migowy, arabski.

  4. Umiejętności zawodowe.

  Tytuł zawodowy licencjata, uzyskiwany na zakończenie studiów I stopnia na specjalności "Angielski w gospodarce" oznacza zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, na krajowym lub zagranicznym rynku pracy, a także zdolności swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz wykorzystywania technologii informacyjnych. Absolwent zna informatykę, posiada rozległą wiedzę ekonomiczną, a także posiada niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
  Przygotowanie praktyczne

  5. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego.

  Absolwent będzie potrafił:

  • analizować podstawowe kategorie, zjawiska i procesy makroekonomiczne
  • przygotować plan finansowy firmy
  • stosować zasady rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych
  • opracować biznes plan
  • kształtować prawidłową strukturę finansowania majątku firmy
  • analizować sytuację ekonomiczno-finansową firmy
  • wykorzystać programy komputerowe oraz zasoby Internetu
  • wykorzystać komputer w zarządzaniu i księgowaniu
  • przeprowadzić skuteczne negocjacje
  • wyszukać źródła prawa i wiedzy prawnej
  • pozyskiwać, analizować, prezentować i interpretować dane statystyczne, w kategoriach statystyki opisowej
  • dobierać odpowiednie metody statystyki opisowej do specyfiki badanego problemu oraz stosować metody statystyki opisowej do analizy problemów w różnych projektach.


  6. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.

  Z uwagi na znaczenie języka angielskiego w ekonomii i specyfikę specjalności sugerowane jest uzyskanie jednego lub kilku spośród następujących certyfikatów potwierdzających poziom znajomości tego języka angielskiego:

  • First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Business English Certificate (BEC Preliminary, Vantage, Higher)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
  • The International Certificate in Financial English (ICFE)
  • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)
  • International English Language Testing System (IELTS).


  Perspektywy zatrudnienia

  7. Uprawnienia do wykonywania zawodu:

  • uzyskane w efekcie ukończenia studiów
  • możliwe do uzyskania po odbyciu szkoleń uzupełniających.


  Ukończenie specjalności "Angielski w gospodarce" otwiera drogę do uzyskania następujących uprawnień i certyfikatów:

  •  uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  •  uprawnień doradcy podatkowego,
  • konsultant zamówień publicznych
  • rzeczoznawca zamówień publicznych (po skończeniu studiów II stopnia).
  • First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Business English Certificate (BEC Preliminary, Vantage, Higher)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
  • The International Certificate in Financial English (ICFE)
  • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC),
  • International English Language Testing System (IELTS).


  8. Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy.

  Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w: polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach w działach finansowych, księgowych, analiz rynkowych, w bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci zostaną wszechstronnie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Uzupełnienie wykształcenia

  9. Możliwości i wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach studiów.

  Ukończenie specjalności "Angielski w gospodarce" umożliwia podjęcie studiów II stopnia, na kierunku "Ekonomia" zarówno w kraju, jak i zagranicą.

  10. Możliwości podejmowania studiów za granicą (na jakim etapie studiów, w jakich krajach i uczelniach).

  Bardzo dobre przygotowanie językowe studentów specjalności "Angielski w gospodarce" znacznie ułatwia podjęcie studiów i pomyślne zaliczanie egzaminów na uczelniach zagranicznych z językiem wykładowym angielskim.
  Dzięki stosowaniu przez Wyższą Szkołę Gospodarki systemu transferu punktów ECTS funkcjonującego w Unii Europejskiej, studenci specjalności mają możliwość odbycia części studiów lub ich kontynuowania na uczelniach w innych państwach Unii Europejskiej.

  Program studiów

  A. Przedmioty podstawowe
  Język angielski
  Język obcy II
  Technologia Informacyjna - Nowoczesne technologie informatyczne - b-larning
  Warsztaty informatyczne
  Problemy współczesnego świata
  Wprowadzenie do filozofii
  Ochrona własności intelektualnej
  Wychowanie fizyczne.

  B. Przedmioty ogólnouczelniane - obligatoryjne dla wszystkich kierunków
  Podstawy prawa - b-learning
  Wiedza o integracji europejskiej
  Podstawy sprawnego studiowania/BHP
  fakultet II

  C. Przedmioty podstawowe 360 h 48 pkt.
  Matematyka
  Statystyka opisowa
  Ekonometria
  Mikroekonomia
  Podstawy makroekonomii
  Zarządzanie
  Rachunkowość
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Prawo

  D. Przedmioty kierunkowe 180 h 24 pkt
  Polityka społeczna
  Polityka gospodarcza
  Analiza ekonomiczna
  Finanse publiczne
  Rrynek finansowy
  Ekonomia integracji europejskiej
  Gospodarka regionalna

  E. Profil dyplomowania
  Proseminarium
  Seminarium dyplomowe
  Konwersatorium dyplomowe
  Wykłady do wyboru (4 x 15 h):

  F. Przedmioty specjalizacyjne
  Business English
  Macro & Microeconomics  - Background in English
  Marketing Background
  The Economics of the European Union
  Law Agreements - Cases
  Poland in the European Union
  Business Writing
  Financial Analysis
  Negotiation in Business
  Cross-cultural Communication in Business
  Investments
  Business Plan
  Translation
  Metody komputerowe w zarządzaniu
  Public Relations
  International Law Background
  UN  and EU Transport Regulations
  Human Resources: from Theory to Practice
  Socjolingwistyka
  Logistics Background


Inne informacje związane z Angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |