Studia I Stopnia - Administrowanie i Obrót Nieruchomościami (zarządzanie nieruchomościami) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administrowanie i Obrót Nieruchomościami (zarządzanie nieruchomościami) - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Program studiów jest w stu procentach zgodny z programem ogłoszonym w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Po zaliczeniu studiów i obowiązkowej praktyki zawodowej oraz po wykonaniu planów zarządzania, absolwenci będą mogli ubiegać się o licencję zarządcy nieruchomości zgodnie z obowiązującą procedurą prawną. W zakresie praktyk Uczelnia współpracuje z właściwymi pod względem formalno-prawnym i kompetencyjnym stowarzyszeniami zarządców nieruchomości z naszego regionu.
 • Praktyki
  1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na zarządców nieruchomości nie może trwać krócej niż sześć miesięcy, z tym że liczba godzin przeznaczona na realizację programu praktyki nie może być mniejsza niż dwieście. 2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowaw ust. 1, kandydat na zarządcę nieruchomości: 1. uczestniczy w wykonywaniu czynności wymienionych w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy; 2. samodzielnie sporządza plan zarządzania nieruchomością; 3. zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdują.cych się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawie.rających niezbędne informacje wykorzystywane w zarządzaniu nieruchomościami, o których mowa w art. 186 ust. 6 ustawy. 3. W ramach praktyki zawodowej kandydat na zarządcę nieruchomości zapoznaje się w szczególności: 1. z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich zarządca nieruchomości może prowadzić działalność zawodową zarządzania nieruchomościami, oraz z organizacją i metodami ich pracy; 2. z czynnościami zarządcy nieruchomości przed podpisaniem umowy, w tym: 1. dokonuje oględzin nieruchomości oraz jej otoczenia, ocenia jej stan techniczny, potrzeby w zakresie remontów i konserwacji, a także możliwości dokonania zmian w celu poprawy efektywności gospodarowania, 2. przygotowuje projekt umowy o zarządzanie nieruchomością; 3. z zakresem czynności zarządzania wybraną nieruchomością, a także z obsługą techniczną budynku; 4. ze sprawozdawczością sporządzaną przez zarządcę nieruchomości; 5. z zarządzaniem różnego rodzaju nieruchomościami, w tym publicznymi, mieszkaniowymi i przeznaczonymi pod usługi." Obowiązek zaliczenia praktyki określonej przez Ministra Infrastruktury spoczywa na studencie/absolwencie. Uczelnia służy pomocą w kontakcie z kompetentnymi stowarzyszeniami zarządców z naszego regionu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskiePDF zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administrowanie i Obrót Nieruchomościami (zarządzanie nieruchomościami)

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią, wstęp do filozofii, wstęp do psychologii, socjologia i metody badań socjologicznych, logika prawnicza, etyka zawodowa, Public Relations, wstęp do politologii, metody badań naukowych, metodyka pisania pracy dyplomowej, wychowanie fizyczne.

  Przedmioty podstawowe: podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, organizacja i zarządzanie w administracji.

  Przedmioty kierunkowe: prawo cywilne z umowami w administracji, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo pracy i prawo urzędnicze, socjologia pracy i organizacji, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, statystyka z demografią, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, organizacja i techniki pracy biurowej, organizacja ochrony środowiska, kontrola administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, protokół dyplomatyczny i etykieta w administracji.

  Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  Wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami, sylwetka zarządcy nieruchomości, otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami, ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami, plan zarządzania nieruchomością, techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami, procedury w zarządzaniu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych, zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi, zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi, zarządzanie zasobami nieruchomościowymi, rynek nieruchomości, umiejętności interdyscyplinarne.

  1 stycznia 2008 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej wykonywania działalności zawodowej w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Nowelizacja ta zmieniła m.in. wymogi, które muszą spełnić osoby ubiegające się o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.
  Osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami mogą otrzymać licencję zawodową zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.


  Przepis art. 187 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie:  1. Licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:


         1.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

         2.   nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za       składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;

         3.   posiada wyższe wykształcenie;

         4.   ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami;

         5.   odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.


  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe     dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.

  2a. Stwierdzenie, ze program studiów wyższych uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami      następuje na podstawie zaświadczenia uczelni.
  "

  Kandydat powinien złożyć do Ministra Infrastruktury wniosek o nadanie licencji zawodowej. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

  Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1 i 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

  Złożone wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez Ministra Infrastruktury, która w tym przypadku będzie przeprowadzała postępowanie jednoetapowo, bez udziału kandydata. Terminy i miejsca przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych podawane są przez ministra w osobnym komunikacie.

Inne informacje związane z Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |