Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Zaoczne > Ostrołęka > Studia I Stopnia - Administracja Pubiczna - Ostrołęka - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Administracja Pubiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAP-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Pubiczna - Zaoczne - Ostrołęka - Mazowieckie

 • Cele
  Studia licencjackie na specjalności administracja publiczna przygotowują do pracy w instytucjach samorządu lokalnego, organach administracji publicznej.Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w odpowiedni zasób wiedzy prawniczej, umiejętność interpretowania i sosowania przepisów prawa.Sudia te uprawniają do podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej m.in. w urzędach wojewódzkich, starostwach, urzędach miast i gmin, urzędach skarbowych, inspekcjach pracy czy bankach.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w Dziekanacie Uczelni) * świadectwo maturalne (oryginał lub odpis wydany przez szkołę, ewentualnie duplikat) * xero świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku osób, które zdawały nową maturę * zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań (do podjęcia studiów (np. od lekarza rodzinnego) * zdjęcia - 4 szt. (w formacie jak do dowodu, podpisane na odwrocie) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn) do wglądu w celu potwierdzenia danych * xero dowodu osobistego.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci WSAP uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł licencjata z zaznaczeniem specjalności oraz mogą kontynuować naukę na poziomie studiów drugiego stopnia (magisterskich).
 • Szczegółowe informacje
  Administracja Publiczna

  Przykładowe przedmioty na specjalności: administracja publiczna
  • Konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczypospolitej oraz podstawowe
  • standardy praw i wolności obywatelskich
  • Podstawy prawoznawstwa
  • Socjologia i etyka administracyjna
  • Ustrój administaracji rządowej i samorządowej
  • Prawne aspekty integracji europejskiej
  • Podstawy logiki
  • Prawo o wykroczeniach i postępowanie w sprawie o wykroczenia
  • Elementy prawa cywilnego
  • Podstawy ekonomii
  • Nauka administracji
  • Przestępstwa urzędnicze (prawno-karne aspekty dzialania administracji)
  • Organizacja i technika pracy biurowej
  • Psychologia społeczna
  • Prawo administracyjne
  • Postępowanie administracyjne i sądowa kontrola administracji
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Elementy prawa handlowego
  • Podstawowe zagadnienia prawa pracy
  • Elementy prawa finansowego
  • Rachunkowość jako system informacji finansowej
  • Pracownia komputerowa
  • Prawo publiuczne gospodarcze
  • Prawo budżetowe
  • Podstawowe zagadniania prawa o obywatelstwie i prawa o cudzoziemcach
  • Kontrola administracji
  • Prawo urzędnicze
  • Finanse samorządowe
  • Prawo publiczne a prawo Unii Europejskiej
  • Seminaria
  • Prawo o zatrudnieniu i bezrobociu, pomoc społeczna
  • Ordynacja podatkowa
  • Prawo rolne i żywnościowe
  • Prawo gospodarki komunalnej
  • Prawo wodne
  • Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej
  • Prawo gospodarki nieruchomościami
  • Prawo karno-skarbowe
  • Prawno-karne aspekty działalności gospodarczej
  • Prawo ochrony środowiska
  • Zamówienia publiczne
  • Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego
  • Prawo ochrony danych osobowych

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |