Home > Kursy i Szkolenia > Finansowanie Projektów > Warszawa > Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Ich Wdrażania - Szkolenie - Warszawa - Mazowieckie

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Ich Wdrażania - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Pro Semper Sp. z .o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Ich Wdrażania - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  1. Źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich
   • Podstawowe informacje o UE. Polityka solidarności, spójności w UE. Rozwój regionalny. Fundusz spójności, EFS, EFRR.
   • Analiza przepisów unijnych
   • Analiza przepisów krajowych, zapoznanie się ze str. www
  1. Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących
   • Podstawy prawne funkcjonowania IW i IP
   • Zadania IW i IP
   • Podział zadań między krajowe organy odpowiedzialne za właściwe wdrażanie funduszy a instytucje unijne.
  1. Fundusze strukturalne dla firm na lata 2007 - 2013
   • Procedura powołania programów operacyjnych
   • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   • Regionalne Programy Operacyjne
   • Fundusze w rolnictwie – wspólna polityka rolna.
  1. Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy
   • Ocena formalna
   • Ocena merytoryczna
   • Instrumenty odwołania się od decyzji
  1. Omówienie dokumentacji programowej
   • Ogólne wytyczne w poszczególnych Programach Operacyjnych
   • Uszczegółowienie wytycznych Programów Operacyjnych
  1. Ogólne zasady przygotowania projektu (fiszki projektowe, generatory wniosków)
   • Od pomysłu do projektu
   • Tworzenie zespołu projektowego, jego zadania.
   • Analiza SWOT
   • Fiszki projektowe
  1. Kwalifikowalność wydatków w projekcie
   • Analiza regulacji dot. kosztów kwalifikowanych w danym Programie Operacyjnym
  1. Analiza planowanych źródeł finansowania
   • Środki własne
   • Środki zewnętrzne
   • Instrumenty finansowania projektów
  1. Opracowanie cyklu realizacji projektu
   • Cykl życia projektu (programowanie, identyfikacja, formułowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja)
  1. Przygotowanie budżetu projektu (praca z fiszkami projektowymi)
   • Koszty pośrednie i bezpośrednie
   • Cross – finansing
   • Zasada de mini mis
   • Wkład własny
  1. Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie
   • delegowanie zadań , odpowiedzialność
  1. Przepływ środków finansowych i kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy (podmioty uprawnione do kontroli i zakres kontroli)
  1. Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu (zasady, podmioty uprawnione)
  1. Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, rozliczanie projektu oraz przygotowanie wniosku o płatność (osoby odpowiedzialne za w/w zadania, praca na komputerach z dokumentacją wdrożeniową)
  1. Przygotowanie dokumentacji projektowej (od wniosku po jego rozliczanie)
  1. Analiza finansowa projektu (projekty generujące dochód, projekty non profit)
  1. Konstruowanie bilansu
  1. Konstruowanie rachunku zysków i strat

Inne informacje związane z Finansowanie Projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |