Co nas czeka w perspektywie 2014-2020 - zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Co nas czeka w perspektywie 2014-2020 - zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Co nas czeka w perspektywie 2014-2020 - zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice


  Proponujemy Państwu wybitnie interaktywne szkolenie, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z głównymi zmianami, jakie czekają Beneficjentów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

  Prowadzący przekaże uczestnikom najbardziej aktualną wiedzę w zakresie przyszłych programów operacyjnych, w tym w szczególności:
  • planowanych obszarów wsparcia,
  • systemu instytucjonalnego wdrażania Programów Operacyjnych
  • zasad pozyskiwania środków oraz realizacji projektów.

  Uczestnicy dowiedzą się:
  • jakie są główne kierunki zmian w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej,
  • jakie są założenia programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  • jak będzie wyglądał system instytucjonalny wdrażania funduszu w kolejnej perspektywie finansowej,
  • w jaki sposób można zwiększyć szanse na skuteczne aplikowanie już w ramach pierwszych konkursów kolejnej perspektywy.

  Metoda szkolenia:
  • wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point oraz flipcharta,
  • dyskusja,
  • wymiana doświadczeń.

  Program szkolenia :
  1. Nowe cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020.
  2. Charakterystyka głównych zmian prawnych dotyczących procesu aplikowania o środki pomocowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście minionego okresu programowania.
  3. Zmiany w systemie instytucjonalnym wdrażania polityki spójności.
  4. Nowe zasady przeprowadzania konkursów.
  5. Zasady wykorzystania instrumentów finansowych w okresie 2014-2020.
  6. Nowe instrumenty finansowania projektów.
  7. Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania formalno-prawne w zakresie finansowania i realizacji projektów w perspektywie 2014-2020:
   • zmiany wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
   • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 107,
   • zmiany wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
   • zmiany wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.,
   • zmiany wynikające z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
  8. Nowe Programy Operacyjne jako narzędzie wdrażania polityki spójności w okresie 2014-2020:
   • nowy układ obszarów priorytetowych Wspólnoty Europejskiej w perspektywie 2014-2020,
   • zmiana kształtu Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020.
  9. Omówienie możliwości współfinansowania poszczególnych rodzajów projektów w zależności od typu Beneficjenta.
  10. Realizacja projektów w perspektywie 2014-2020:
   • przygotowanie projektu a Inteligentne specjalizacje,
   • wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane,
   • projekty partnerskie jako docelowa forma realizacji przedsięwzięć w okresie 2014-2020 – ich rola, znaczenie oraz zasady przygotowania i realizacji,
   • nowe wymogi dotyczące środków i narzędzi promocji projektu,
   • rozszerzone znaczenie polityk horyzontalnych UE – omówienie najważniejszych zmian.

  11. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020:
   • pomoc publiczna - (art. 107 TFUE),
   • trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303),
   • dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303).

  12. Zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów i wydatków, w tym:
   • kwalifikowalność wydatków „wstecz”,
   • nowe, uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe i ryczałtowe, kwoty ryczałtowe) – metody ich wyliczania i dokumentowania,
   • ramy czasowe kwalifikowalności, a zwrot kwot zatrzymanych,
   • kwalifikowalność kosztów pośrednich – warunki, limity.
  13. Zmiany w podejściu do dochodowości projektów:
   • projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006  oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   • nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020,
   • obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020,
   • obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303,
   • monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach generujących dochód:
    • monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
    • monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  539/2010),
    • monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód,
   • czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
  14. Dochodowość c.d., trwałość i kwalifikowalność podatku VAT:
   • dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020,
   • kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje,
   • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody,
   • definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
   • kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020.
  15. Wniosek o dofinansowanie projektu w okresie 2014-2020:
   • przedstawienie zakresu przykładowych wniosków o dofinansowanie,
   • omówienie kluczowych elementów wniosku z punktu widzenia kryteriów oceny projektu.
  16. Centralny System Informatyczny SL 2014:
   • informacje wstępne,
   • zakres danych gromadzonych w systemie SL 2014 a ewaluacja .

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.Inne informacje związane z finansowanie projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |