Home > Studia I Stopnia > Ratownictwo Medyczne > Dzienne > Elbląg > Ratownictwo medyczne - I-go stopnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Ratownictwo medyczne - I-go stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ratownictwo medyczne - I-go stopnia - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Ratownictwo medyczne - I-go stopnia
  Ciekawy i perspektywiczny zawód dla ludzi dynamicznych i ambitnych.
  Absolwent :
  1. Posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.
  2. Posiada umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:
  - oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania;
  - układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń;
  - prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci;
  - bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych;
  - przyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej;
  - podawania tlenu;
  - wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego;
  - intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez użycia środków zwiotczających;
  - prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego;
  - intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową;
  - wykonywania konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji;
  - wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG;
  - wykonywania defibrylacji automatycznej;
  - wykonywania EKG;
  - monitorowania czynności układu oddechowego;
  - monitorowania czynności układu krwiono_nego;
  - wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych;
  - podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową – przy u życiu igły automatycznej;
  - oceny świadomości pacjenta według skali Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich reakcji na światło;
  - nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym;
  - cewnikowania pęcherza moczowego;
  - zakładania sondy żołądkowej;
  - pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych;
  - oznaczania stężenia glukozy przy użyciu glukometru;
  - opatrywania ran;
  - unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń;
  - unieruchamiania kręgosłupa a szczególnie odcinka szyjnego;
  - odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych;
  - segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof;
  - podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia;
  - przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu.
  3. Jest przygotowany do pracy:
  - w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  - zespołach ratownictwa medycznego,
  - specjalistycznych służbach ratowniczych,
  - ośrodkach nauczających,
  - w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
  - w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
  - w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
  - w charakterze instruktora pierwszej pomocy w:
  • szkołach,
  • jednostkach straży pożarnej,
  • służbach ratowniczych
  • zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
  - w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
  - w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.
  4. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  5. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Kształcenie prowadzone jest czteroetapowo:
  student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowocześniejszymi wymogami światowymi, ułożone w ciekawy układ programowy; zdobytą wiedzę ćwiczy na fantomach i innych urządzeniach pomocniczych; nabyte umiejętności pozwalają na sprawdzenie się przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem pod nadzorem prowadzącego zajęcia (szpitalny oddział ratunkowy, inne oddziały szpitalne, pogotowie ratunkowe, jednostki ratowniczo-gaśnicze) oraz w większym stopniu samodzielności w ramach praktyk zawodowych.

Inne informacje związane z Ratownictwo Medyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |