Rachunkowość dla Kandydatów na Głównych Księgowych - Kurs Popołudniowy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BDO

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rachunkowość dla Kandydatów na Głównych Księgowych - Kurs Popołudniowy - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych adresowany jest do osób, które znają podstawy rachunkowości, mają doświadczenie w tym zakresie, natomiast chcą swoją wiedzę poszerzyć, uzupełnić i uaktualnić. Zagadnienia rachunkowe objęte programem kursu omawiane są bardzo szczegółowo z uwzględnieniem podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

  Na kursie prezentowane są również rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, ze szczególnym akcentem na różnice między polskimi przepisami a MSR. Każdy omawiany temat poparty jest licznymi przykładami.

  Potencjalni słuchacze powinni dysponować wiedzą praktyczną z zakresu rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.

  Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu .

  Program

  1. Wprowadzenie do rachunkowości
  • funkcje rachunkowości
  • system prawny rachunkowości - zakres podmiotowy i kolejność stosowania poszczególnych aktów prawnych (ustawa o rachunkowości, szczegółowe rozporządzenia, Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej)
  • podstawowe zasady i metody rachunkowości
  • funkcje i zadania głównego księgowego
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (części składowe, cechy, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, ochrona danych, archiwizowanie ksiąg rachunkowych)
  • sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie
  2. Rzeczowe aktywa trwałe
  • pojęcie i cechy rzeczowych aktywów trwałych
  • ustalanie wartości początkowej
  • metody amortyzacji
  • środki trwałe w budowie
  • leasing
  • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości, MSR nr 16, MSR nr 17)
  • przykłady 
  3. Wartości niematerialne i prawne
  • pojęcie i cechy wartości niematerialnych i prawnych
  • ustalanie wartości początkowej 
  • metody amortyzacji
  • koszty prac rozwojowych i wartość firmy
  • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości a MSR nr 38)
  • przykłady 
  4. Inwestycje krótko- i długoterminowe
  • inwestycje krótkoterminowe
  • inwestycje długoterminowe finansowe
  • przekwalifikowanie inwestycji finansowych
  • przekwalifikowanie instrumentów finansowych
  • inwestycje niefinansowe
  • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych
  • przykłady
  5. Obrót materiałowy, towarowy i produktami
  • istota, wycena i ewidencja obrotu materiałowego
  • istota, wycena i ewidencja obrotu towarowego
  • pojęcie, rozliczenie i ewidencja obrotu wyrobami gotowymi
  • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości, MSR nr 2)
  • przykłady 
  6. Rozrachunki
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
  • rozrachunki publiczno-prawne
  • rozrachunki z pracownikami
  • rozrachunki w walutach obcych
  • kompensata rozrachunków
  • obrót wierzytelnościami (cesja, factoring, forfaiting)
  • odpisy aktualizujące rozrachunki
  • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych
  • przykłady 
  7. Kapitały własne
  • istota i funkcja kapitału własnego
  • ujęcie kapitałów własnych w systemie rachunkowości (podwyższenie, umorzenie kapitału podstawowego, podział wyniku finansowego)
  • przykłady
  8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
  • zasady wyceny i prezentacji rezerw
  • zasady wyceny i prezentacji rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
  • porównanie przepisów ustawy o rachunkowości, KSR nr 6 i MSR nr 37
  • przykłady
  9. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego
  • ustalanie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
  • ustalanie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
  • rozliczanie wyniku finansowego
  • przykłady
  10. Kontrakty długoterminowe
  • pojęcie i cechy kontraktów długoterminowych
  • metody pomiaru stopnia zaawansowania
  • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (KSR nr 3, MSR nr 11, KIMSF nr 15)
  • przykłady
    11. Inwentaryzacja
  • cel, terminy i rodzaje inwentaryzacji
  • inwentaryzacja metodą spisu z natury
  • inwentaryzacja przez potwierdzenie sald
  • inwentaryzacja przez weryfikację
  • organizacja, przebieg i wykorzystanie wyników inwentaryzacji
  • wycena wyników inwentaryzacji, ustalenie, weryfikacja i rozliczenie różnic
  • przykłady
  12. Podatek dochodowy
  • podatek bieżący
  • podatek odroczony w świetle KSR nr 2 i MSR nr 12
  • podatek ryczałtowy od dywidendy
  • przykłady
  13. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zdolności podmiotu do generowania nadwyżki wpływów nad wydatkami
  • struktura rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, działalność inwestycyjna, działalność finansowa)
  • metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (bezpośrednia i pośrednia)
  • porównanie przepisów KSR nr 1 i MSR nr 7
  • przykłady
  14. Rachunkowość w szczególnych sytuacjach (postępowanie upadłościowe, naprawcze, utworzenie, rozwiązanie, likwidacja i przekształcenia jednostek gospodarczych)

  15. Rola głównego księgowego w przygotowaniu jednostki do audytu finansowego
  • zamknięcie ksiąg rachunkowych (kompletność zarejestrowanych zdarzeń gospodarczych, analiza sald, zgodność ewidencji prowadzonej na różnych szczeblach szczegółowości)
  • zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  • roczne sprawozdanie finansowe
  • informacja dodatkowa jako źródło informacji pomocnych w czytaniu pozostałych dokumentów sprawozdawczych (wprowadzenie do sprawozdania finansowego - opis polityki rachunkowości, dodatkowe informacje i objaśnienia jako uzupełnienie sprawozdania finansowego)
  • sprawozdanie z działalności jednostki
  • podstawowe procedury badania sprawozdania finansowego
  • pozostałe kwestie (zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego)
  16. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • metody konsolidacji (metoda pełna, metoda proporcjonalna, metoda praw własności)
  • porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR
  • przykłady 17. Najnowsze zmiany w przepisach
  • podatkowych
  • polskich standardów rachunkowości
  • międzynarodowych standardów rachunkowości
  17. Warsztat umiejętności menedżerskich dla głównych księgowych

  Cel modułu:Jednym z kluczowych zadań głównego księgowego jest umiejętne organizowanie, zarządzanie i monitorowanie pracy podległego mu zespołu w kontekście "twardego" harmonogramu zadań właściwych dla pionu finansowego przedsiębiorstwa. Celem tego modułu jest przedstawienie - w wymiarze praktycznym - szerokiego spectrum wyzwań stojących przed głównym księgowym w nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz omówienie kluczowych umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia zespołu finansowego. Uczestnicy szkolenia poznają elementy metodologii zarządzania czasem, kluczowe elementy zarządzania zespołem ludzkim, wybrane aspekty problematyki związanej z komunikacją wewnątrz zespołu, delegowaniem zadań, prowadzeniem rozmów z pracownikami, wykorzystaniem różnych narzędzi pracy. Omawiane są również kluczowe elementy komunikacji głównego księgowego z własnymi przełożonymi. 

  Metodologia: Moduł prowadzony jest w formie interaktywnego warsztatu z elementami prezentacji i wykładu. Uczestnicy pracują indywidualnie i w podgrupach na praktycznych przykładach. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia, wzory przykładowych procedur i dokumentów.  

  1. Główny księgowy jako nowoczesny menedżer
  • Podejście tradycyjne v. nowe wyzwania
  • Menedżer zespołu
  • Rola wspierająca dla Zarządu
  • Umiejętności osobiste
  •  Asertywność
  2. Komunikacja w zarządzaniu
  • Rola i zadania menedżera w procesach komunikacji
  • Efektywność komunikacji, a efektywność procesów pracy
  3. Zarządzanie zespołem
  • Rola szefa
  • Komunikacja w ramach zespołu
  • Matryca procesów komunikacji w zespole
  • Wyznaczanie / delegowanie zadań
  • Rozmowa z pracownikiem
  • Zebrania i spotkania robocze
  • Monitorowanie i kontrola
  • Problemy i konflikty - trudne rozmowy
  • Rekrutacja i zwalnianie pracowników
  4. Komunikacja z przełożonymi
  • Cele
  • Harmonogram zadań
  • Budowanie komunikatów i informacji
  • Raportowanie
  • Prezentacja dla Zarządu
  5. Zarządzanie czasem
  • Dlaczego wszyscy mają z tym problem
  • Cele, priorytety, zadania
  • Planowanie
  • Delegowanie
  • Narzędzia
  • Dobre praktyki
  6. Narzędzia wspomagające i ich wykorzystanie
  • Ogólnodostępne aplikacje
  • Narzędzia własne
  7. Ucz się i dbaj o szkolenie twojego zespołu
  • Planowanie rozwoju kompetencji
  • Bieżąca aktualizacja wiedzy
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami

Inne informacje związane z księgowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |