Home > Kursy i Szkolenia > Podatek Dochodowy od Osób Prawnych (CIT) > Dzienne > Warszawa > PODATKI 2010 – ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustaw - Warszawa - Mazowieckie

PODATKI 2010 – ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustaw - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły PODATKI 2010 – ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustaw - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Dzień I: Podatek VAT – nowelizacja ustawy oraz orzecznictwo

  9:30-10:00 – przerwa kawowa

  10:00-11:00 – Adam Bącal
  Najnowsze orzecznictwo ETS i sądów administracyjnych.

  11:00-12:00 – Tomasz Michalik
  Nowela wynikająca z implementacji dyrektyw unijnych.

  1. Nowe zasady określania miejsca świadczonych usług:
  a) według kryterium nabywcy usługi, tj. podatnika lub podmiotu nie będącego podatnikiem VAT,
  b) związanych z nieruchomościami m.in. oddania w użytkowanie, pośrednictwa w handlu, wynajmu, projektowania, budowy, rzeczoznawstwa itd.
  c) transportowych oraz pomocniczych do transportowych,
  d) kulturalnych, artystycznych, sportowych, rozrywkowych, edukacji, nauki, podobnych i pomocniczych,
  e) restauracyjnych i kateringowych,
  f) niematerialnych m.in. licencyjnych, prawnych, architektonicznych, reklamowych, finansowych itd.
  g) wynajmu ruchomości ze szczególnym uwzględnieniem środków transportu,
  h) turystycznych opodatkowanych tzw. marżą.

  12:00-12:15 – przerwa kawowa

  12:15-13:00 – Jerzy Martini
  Nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów i paliwa w świetle wyroku ETS oraz planowanej nowelizacji ustawy o VAT:
  a) odliczenie podatku VAT przy nabyciu / leasingu samochodów,
  b) odliczenie podatku VAT przy nabyciu paliwa do samochodów.
  13:00-13:45 – lunch

  13:45-15:45 – Krzysztof Woźniak
  Nowela wynikająca z implementacji dyrektywy c.d.
  1. Szczególne momenty obowiązku podatkowego dla niektórych usług, w przypadku importu usług.
  2. Nowe zasady składania informacji podsumowujących, obejmujących również świadczenie usług oraz dodatkowe obowiązki ewidencyjne.
  3. Nowe zasady ubiegania się o zwrot podatku VAT z tytułu nabywania towarów i usług poza terytorium Rzeczypospolitej.

  Nowela wynikająca ze zmiany klasyfikacji statystycznej stosowanej dla potrzeb podatkowych.

  1. Doprecyzowanie definicji towaru i usługi oraz nowe ich oznaczanie symbolami statystycznymi wg PKWiU -2008.
  2. Zasada zachowania stałej stawki podatku VAT mimo zmian w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT.
  3. Nowa lista towarów i usług zwolnionych z podatku VAT.
  4. Znowelizowana lista towarów i usług objętych 0% stawką podatku.
  5. Nowa definicja nieodpłatnego przekazania towarów jako dostawy podlegającej VAT.
  6. Rozszerzenie listy przypadków, gdy faktura nie uprawnia do odliczenia VAT naliczonego.
  7. Uproszczenie rocznej korekty VAT naliczonego.
  8. Zwolnienia podmiotowe dla małych przedsiębiorców.

  15:45-16:00 – przerwa

  16:00– 16:45 / 17:00 – 17:45
  Bieżące problemy VAT - dwa panele równoległe do wyboru dla uczestników konferencji:

  I. Orzecznictwo ETS i wpływ rozstrzygnięć na polskie regulacje.
  II. Nowe zasady dotyczące miejsca świadczenia usług w podatku VAT – wybrane problemy.
  III. Działalność marketingowa (m.in.: reklama, reprezentacja, sponsoring, programy lojalnościowe, rabaty, bony).
  IV. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (m.in.: termin zapłaty, termin odliczenia, odliczenia częściowe, korekty).

  Dzień II:
  Podatek CIT – aktualne problemy, najnowsze zmiany.


  9:30-10:00 – przerwa kawowa

  10:00-13:00 – Radosław Kowalski
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2010 roku - wybrane problemy:
  1. Koszty uzyskania przychodu – jak interpretować celowość.
  2. Reprezentacja w kosztach – najnowsza wykładnia.
  3. Sponsoring – przychody i koszty wynikające ze stosowania umowy sponsoringu.
  4. Zaniechane inwestycje w kosztach – definicja kosztu czy termin jego rozliczania.
  5. Kryzys a straty w kosztach.
  6. Koszty w czasie:
  a) moment poniesienia kosztu – zasady definiowania momentu poniesienia,
  b) zobowiązania, rezerwy, RMK – a koszty podatkowe,
  c) remonty w kosztach – jednorazowo czy w czasie (nowe problemy?),
  d) opłata wstępna w leasingu a koszty w czasie,
  e) art. 16 – wyłączenia z kosztów a definicja momentu ujęcia kosztu w rachunku podatkowym,
  f) wynagrodzenie pracownicze w kosztach podatkowych,
  g) składki na ubezpieczenia społeczne w kosztach pracodawcy,
  h) inne niż wynagrodzenia wydatki na rzecz pracowników a koszt podatkowy,
  i) odsetki od kredytów bezpośrednio powiązane z przychodem.
  7. Środki trwałe i WNP o niskiej wartości a obowiązek dokonania zapisów w ewidencji środków trwałych oraz WNP.
  8. Proponowane nowe rozwiązania w zakresie korzystania z samochodów osobowych:
  a) samochody służbowe używane do celów prywatnych pracowników,
  b) istotne modyfikacje ograniczeń kosztowych dotyczące samochodów osobowych (leasing, najem, dzierżawa, użyczenie).

  11:30-11:45 – przerwa kawowa

  13:00-13:45 – lunch

  13:45-15:00 – Paweł Mazurkiewicz

  Interpretacje organów podatkowych oraz bieżące orzecznictwo ETS i sądów administracyjnych w podatku CIT:
  1. Koszty uzyskania przychodów.
  2. Różnice kursowe.
  3. Podatek u źródła.

  15:15-16:15 – Arkadiusz Żurawicki

  Problematyka transfer pricing:
  1. Restrukturyzacja a ceny transferowe:
  a) gospodarcze i podatkowe motywacje restrukturyzacji,
  b) transfer funkcji, aktywów, ryzyk,
  c) restrukturyzacja z perspektywy cen transferowych - polskie przepisy w świetle koncepcji OECD.

  16:15– 17:00 / 17:10 – 17:55
  Bieżące problemy CIT - dwa panele równoległe do wyboru dla uczestników konferencji:

  I. Podatek u źródła – identyfikacja i dokumentacja transakcji.
  II. Restrukturyzacja a ceny transferowe – studium przypadku.
  III. Amortyzacja środków trwałych wybrane problemy.
  IV. Różnice kursowe w prawie podatkowym.

  Dzień specjalny III:
  Najistotniejsze problemy MSR / MSSF


  1. MSR nr 1 – zmiany w roku 2009:
  a) zmiany w zakresie prezentacji danych finansowych,
  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
  c) sprawozdanie z sytuacji finansowej,
  d) pozostałe.

  2. Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16:
  a) wycena w ujęciu początkowym, wycena po początkowym ujęciu,
  b) wycena według wartości godziwej, rachunkowość komponentów.

  3. Koszty finansowania zewnętrznego MSR 23.

  4. Utrata wartości aktywów MSR 36:
  a) wartość bilansowa,
  b) wartość odzyskiwalna (wartość godziwa lub wartość użytkowa),
  c) ośrodek wypracowujący środki pieniężne,
  d) odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.

  5. Wartości niematerialne MSR 38:
  a) definicja, wycena w ujęciu początkowym,
  b) wycena po początkowym ujęciu,
  c) ogólne kryteria aktywowania,
  d) sposoby pozyskiwania,
  e) warunki ujęcia WNiP powstałych w wyniku prac rozwojowych,
  f) amortyzacja i wartość końcowa.

  6. Leasing MSR 17:
  a) istota leasingu,
  b) leasing zwrotny,
  c) kryterium podziału leasingu:
  – leasing finansowy,
  – leasing operacyjny.
  d) warunki zaliczenia umowy do leasingu finansowego,
  e) leasing w ujęciu podatkowym.

  7. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe MSR 37:
  a) definicje rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych,
  b) rezerwa a zobowiązania warunkowe – kryteria,
  c) wycena rezerw i czynniki wpływające na szacunek,
  d) ujawnienie informacji.

  8. Skonsolidowane sprawozdania finansowego wg MSR 27:
  a) elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  b) MSR 27 definicje i pojęcia,
  c) podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej z uwzględnieniem MSR 28 i MSR 31,
  d) metody konsolidacji,
  e) zwolnienia z obowiązku konsolidacji.

  8. Segmenty operacyjne MSSF 8.
  9. Dyskusja.

Inne informacje związane z Podatek Dochodowy od Osób Prawnych (CIT)

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |