Nowe instrumenty prawne ochrony krajobrazu – audyt krajobrazowy i uchwała reklamowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nowe instrumenty prawne ochrony krajobrazu – audyt krajobrazowy i uchwała reklamowa - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Nowe instrumenty prawne ochrony krajobrazu – audyt krajobrazowy i uchwała reklamowa.  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi instrumentami prawnymi ochrony krajobrazu, wprowadzonymi ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774)

  Korzyścią z udziału szkoleniu jest poszerzenie wiedzy na temat nowych zasad lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych w przestrzeni miejskiej oraz wpływu nowych uchwał (aktów prawa miejscowego), uchwalanych przez sejmiki i gminy, na planowanie przestrzenne. Wykładowca przekaże również istotne wskazania wynikające z nowych narzędzi ochrony krajobrazu.

  Podczas szkolenia omówimy:
  • szczegółowe regulacje odnoszące się zarówno do zasad sporządzania audytów krajobrazowych, jak i nowych instrumentów przyznających gminom uprawnienia do określania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych (uchwały reklamowe),
  • aspekty praktyczne związane z implementacją zasad funkcjonowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej do uchwał rad gminnych,
  • praktyczne skutki uchwalonych aktów prawa miejscowego dla właścicieli nieruchomości, zarządców, deweloperów i innych podmiotów dysponującymi prawami do nieruchomości.

  Adresaci szkolenia:
  • pracownicy administracji publicznej, zarówno rządowej (uzgadniający i opiniujący uchwały sejmików województwa i rad gminnych oraz kontrolujący ich legalność), jak i samorządowej (odpowiedzialni za sporządzanie i uchwalanie audytów krajobrazowych i uchwał reklamowych),
  • urbaniści, architekci, prawnicy, pracownicy korporacji prawniczych (adwokaci, radcowie prawni) stykający się z materią planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody.
  • inni zainteresowani: agencje reklamowe oraz podmioty dysponujące prawami do nieruchomości (zarządcy, deweloperzy).

  Program szkolenia :
  1. Zakres i przedmiot regulacji ustawy krajobrazowej.
  2. Instrumenty dotyczące zarządzania i ochrony krajobrazu - nowe definicje.
  3. Audyt krajobrazowy.
   1. cel, charakter prawny, obligatoryjność sporządzenia,
   2. tryb uchwalania,
   3. treść audytu,
   4. organ właściwy, obowiązek uwzględnienia audytu w dokumentach planistycznych.
  4. Strefy ochrony krajobrazu – zakres obowiązywania, wpływ na akty planistyczne.
  5. Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych (tzw. uchwała reklamowa).
   1. cel i charakter prawny uchwały reklamowej,
   2. granice władztwa w zakresie decydowania o lokalizowaniu nośników reklamowych na przykładzie orzeczeń dotyczących władztwa planistycznego gminy,
   3. procedura sporządzania - elementy obligatoryjne i fakultatywne, niedozwolone zapisy,
   4. procedura uchwalania, sposób rozstrzygnięcia o nieuwzględnionych uwagach,
   5. kontrola zgodności z prawem uchwały – organ nadzoru (wojewoda),
   6. tryb zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego – nowe regulacje dotyczące dopuszczalności skargi na uchwałę – obowiązujące od 15.08.2015 r.,
   7. kryteria i zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne,
   8. przesłanki nieważności uchwały,
   9. przesłanki wstrzymania zaskarżonej uchwały,
   10. skutki orzeczeń sądowych.
  6. Zmiana zasad sytuowania reklam świetlnych w pasie drogowym.
   1. wymagania dla tablic świetlnych emitujących światło,
   2. kara za umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
   3. opłata za zajęcie pasa, a nowa opłata reklamowa,
   4. decyzja o przywróceniu do stanu poprzedniego.
  7. Opłata reklamowa:
   1. zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
   2. wprowadzenie opłaty reklamowej – organ właściwy, fakultatywność, decyzja w sprawie ustalenia opłaty reklamowej,
   3. katalog podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty reklamowej,
   4. wyłączenia z obowiązku opłaty,
   5. zasady naliczania opłat,
   6. kary za nielegalne umieszczanie reklam.
  8. Przepisy intertemporalne dotyczące wejścia w życie nowych regulacji. Zakres obowiązywania zapisów m.p.z.p. odnoszących się do zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych.
  9. Skutki wejścia w życie ustawy krajobrazowej.
  10. Pytania, dyskusja.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |