Luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych - podobieństwa i różnice w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

  Adresaci szkolenia: samorządy i jednostki im podległe, szpitale, spółki komunalne, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie (Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji) oraz centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.

  Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

  Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego.

  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
  • które projekty w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 generują dochód,
  • jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc),
  • w jaki sposób  umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
  • jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
  • na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
  • jak zachować trwałość projektu i kwalifikować podatek VAT, jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
  • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
  • udział w szkoleniu pozwala uczestnikom wypracować optymalne podejście do tematu zamknięcia projektu, a także lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w nadchodzącej perspektywie 2014-2020,
  • prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.
  Program szkolenia:

  Dzień I
  .
  • 1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
  • trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303),
  • dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303),
  • archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303).
  2. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.

  3. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

  4. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303.

  5. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  6. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:
  • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
  • wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.),
  • metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2014-2020, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis),
  • przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects),
  • dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS.
  7. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.

  8. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:
  • w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
  • zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,
  • zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.
  Dzień II.

  1. Zasady określenia poziomu dofinansowania:
  • wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008,
  • ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,
  • rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.
  2. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

  3. Obowiązki, jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303:
  • monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach dochód,
  • monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
  • monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  539/2010),
  • monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód,
  • czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
  4. Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006.

  5. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020

  6. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.

  7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

  8. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013.

  9. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020.

  10. Promocja projektów w okresie trwałości.

  11. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |