Home > Kursy i Szkolenia > Kursy Zawodowe > Indywidualnie > Kraków > Kurs - „NOWY ZAWÓD, NOWY START – kursy zawodowe dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi“ - Kraków - Małopolskie

Kurs - „NOWY ZAWÓD, NOWY START – kursy zawodowe dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi“ - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - „NOWY ZAWÓD, NOWY START – kursy zawodowe dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi“ - Indywidualnie - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem projektu jest podniesienie i aktualizację kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych utratą pracy oraz osób bezrobotnych krótkotrwale (tzn. nie dłużej niż trzy miesiące). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników szkoleń oraz zapoznają się z zasadami poszukiwania pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM a) pracownicy przemysłów zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracowników sektora ochrony zdrowia; b) pracownicy sektorów, które podlegają, bądź w przyszłości mogą podlegać procesowi restrukturyzacji, istotnych z punktu widzenia gospodarki Małopolski. Należą do nich: • górnictwo rud metali, • sektor chemiczny, • sektor energetyczny, • ochrona zdrowia, • transport i łączność, • sektor metalurgiczny, • sektor paliwowy, • sektor maszynowy, • sektor odzieżowy, • sektor finansowy, • budownictwo, • produkcja materiałów budowlanych, • handel materiałami budowlanymi i drewnem, • produkcja i obróbka wyrobów metalowych, • produkcja spożywcza, • hotelarstwo.osoba pełnoletnia, c) pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników d) osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie likwidacji; e) osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Wprowadzamy również dodatkowe warunki (preferencje). Oznaczają one, ze w wypadku dużej liczby chętnych, przekraczających liczbę miejsc na kursie, pierwszeństwo mieć będą osoby spełniające niżej wymienione kryteria: * osoby zameldowane w Małopolsce, * osoby zameldowane w powiatach: krakowski, proszowicki, wielicki, myślenicki, olkuski, nowosądecki, limanowski, gorlicki, * osoby z wykształceniem średnim, * osoby w wieku 25 – 44 lata, * osoby ze stażem zawodowym do sześciu miesięcy Rekrutacja do projektu składa się z dwóch etapów: * wstępna rekrutacja uczestników mająca na celu wyłonienie kandydatów spełniających wymogi programowe projektu poprzez terminowe złożenie kompletnych dokumentów (kwestionariusz kwalifikacyjnego zawierającego pytania rekrutacyjne, dokumentów potwierdzających status kandydata oraz wymaganych oświadczeń), * Dodatkowym etapem rekrutacji będzie test z języka angielskiego, pozwalający ustalić poziom znajomości języka angielskiego przez uczestników i dokonać podziału grup. Zgłoszenia uczestnictwa w kursie można dokonać: * Drogą telefoniczną * Osobiście w Biurze Organizatora * Drogą elektroniczną (poprzez e-mail) W żadnej z wymienionych metod zgłoszenia uczestnictwa, nie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia się. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia poszczególnych etapów rekrutacji w Biurze Organizatora. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby z listy rezerwowej będą powiadamiane o tym telefonicznie i drogą elektroniczną. Zakończeniem rekrutacji jest podpisanie umowy dotyczącej zasad uczestnictwa w projekcie przez Beneficjenta Ostatecznego (Uczestnika Cyklu szkoleniowego). Osoby zainteresowanie udziałem w kursie proszone są o przyniesienie niżej wymienionych dokumentów (kopie dokumentów musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pracodawcę lub Organizatora): 1. formularz aplikacyjny 2. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające okres przebywania na bezrobociu (nie dłużej niż 3 miesiące) 3. ksero dowodu osobistego 4. ksero dyplomu lub świadectwa ukończenia ostatniej szkoły. 5. Zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego na dzień wejścia uczestnika do projektu. 6. wypowiedzenia stosunku pracy (dotyczy pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników), 7. zaświadczenia, że Kandydat jest pracownikiem zakładu, wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie likwidacji (dotyczy pracowników zakładów w stanie likwidacji lub upadłości), 8. oświadczenia Kandydata, że nie korzysta z pomocy o tym samym zakresie finansowanym ze środków publicznych (dotyczy pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu) 9. świadectwa pracy i/lub zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzającego, że jest zarejestrowany jako poszukujący pracy (dotyczy osób poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące),
 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM KURSU

  W ramach projektu realizowane są trzy moduły szkoleniowe:

  A.    PRACOWNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 400 GODZIN
  • podstawy anatomii i fizjologii
  • dermatologia
  • zagadnienia prawne w kosmetologii
  • pomoc przedmedyczna
  • zagadnienia BHP
  • kosmetologia pielęgnacyjna
  • wizaż
  • manicure
  • stylizacji przedłużania paznokci
  • język angielski


  B.    PRACOWNIK BIUROWO - ADMINISTRACYJNY – 300 GODZIN

  • autoprezentacja i trening interpersonalny,
  • organizacja i technika pracy biurowej,
  • elementy prawa: prawo pracy, prawo cywilne, prawo gospodarcze
  • prowadzenie korespondencji w biurze
  • dokumentacja kadrowo – płacowa
  • obsługa komputera wg ECDL
  • język angielski
  Planowany jest jeden nabór na kurs. Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy z profesjonalnych firm posiadających praktykę w działaniach będących przedmiotem szkolenia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, które pozwolą uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu radzenia sobie na rynku pracy.

  Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i kwalifikacje w zakresie nowego zawodu. Ponadto, po zakończeniu kursu uczestnicy zdobędą dodatkowe certyfikaty:
  • 24 uczestników uzyska możliwość otrzymania certyfikatu ECDL z zakresu obsługi komputera,
  • 24 uczestników uzyska certyfikaty renomowanej firmy kosmetycznej, poświadczające umiejętności pracy na preparatach ww. firmy,
  • 24 uczestników uzyska certyfikaty renomowanej firmy renomowanej firmy produkującej produkty do salonów kosmetycznych, poświadczające umiejętności pracy na preparatach ww. firmy,
  HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ Kurs będzie odbywać się będzie w dwóch ośrodkach: Krakowie i Stróżach. W ramach projektu weźmie udział 48 osoby podzielonych na 4 grup. Każda grupa liczyć będzie 12 osób. Podział geograficzny zajęć przedstawia się w następujący sposób:
  • Kraków – 2 grupy (24 osób)
  • Stróże   –  2 grupy (24 osób)

Inne informacje związane z Kursy Zawodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |